Podlage na področju mladine

Zakonski in podzakonski akti:

 

  • Zakon o javnem interesu v mladinskem sektorju (Uradni list RS, št. 42/10in 21/18 – ZNOrg);
  • Zakon o društvih (Uradni list RS, št. 64/11 – uradno prečiščeno besedilo in 21/18 – ZNOrg);
  • Odlok o sofinanciranju programov in projektov s področja mladinske dejavnosti v Mestni občini Kranj (Uradni list RS, št. 71/2019).

 

Temeljni dokumenti:

 

  • Resolucija o nacionalnem programu za mladino 2013 – 2022 (Uradni list RS, št. 90/13);
  • Trajnostna urbana strategija MOK 2030.