Mandatno obdobje 2014 - 2018

Predsednik: Alenka Benčina

Podpredsednik: Matevž Kleč

Člani: Janko Jugovic, Saša Kristan, Franci Rozman

 

Delovno področje komisije za kmetijstvo je:

 1. obravnavanje programov razvoja kmetijstva v občini in drugih aktov s tega področja,
 2. oblikovanje predlogov za izvajanje občinske in medobčinske kmetijske razvojne politike,
 3. skrb za gospodarjenje s kmetijskimi zemljišči in gozdovi ter pospeševanje kmetijstva,
 4. ohranjanje naravne krajine in naravne kulturne dediščine,
 5. dajanje mnenj o spreminjanju kmetijskih zemljišč v stavbna zemljišča.

Predsednik: mag. Marko Grims

Člani: Helena Sitar, Rok Pintar, Damjana Piškur, Klemen Valter

Predsednik: mag. Igor Velov
Podpredsednica: dr. Andreja Valič Zver
Člani: Jože Frelih, Silvester Kralj Požar, Tina Žalec Centa

Delovno področje komisije za nagrade in priznanja je:

 1. razpis javnega razpisa za podelitev občinskih nagrad in priznanj,
 2. predlaganje sklepov o podelitvi nagrad in priznanj v sprejem svetu.

Predsednik: Jožef Rozman
Podpredsednik: Boris Kozelj
Člani:  mag. Barbara Gunčar, Gregor Tomše, Milan Vasiljević Kogovšek

Delovno področje komisije za gospodarstvo je:

gospodarski razvoj občine,

 1. podjetništvo, drobno gospodarstvo,
 2. zaposlovanje, javna dela,
 3. obrtništvo,
 4. merila za nagrajevanje poslovodnih organov pri pravnih osebah, katerih ustanovitelj,
 5. soustanovitelj, lastnik ali solastnik je občina,
 6. pridobivanje sredstev iz skladov Evropske unije.

Predsednica: Natalija Polenec
Podpredsednica: mag. Primož Terplan 
Člani: Drago Corn, Bor Balderman, mag. Barbara Gunčar


Delovno področje komisije za turizem je:

 1. obravnavanje strateških planov razvoja turizma v občini, 
 2. skrb za razvoj in promocijo turističnih dejavnosti občine ter njene naravne in kulturne dediščine, 
 3. sprejemanje programov porabe turistične takse in spremljanje njihovega izvajanja,
 4. ustvarjanje pogojev za razvoj in usklajeno delovanje nosilcev turistične ponudbe,
 5. skrb za povezovanje s sorodnimi organizacijami doma in v svetu,
 6. obravnavanje vseh drugih strokovnih, organizacijskih in upravnih nalog s področja turizma.

Komisijo za krajevne skupnosti sestavljajo predsedniki svetov vseh krajevnih skupnosti v Mestni občini Kranj, kot sledi: 

 1. KS BESNICA
 2. KS BITNJE
 3. KS BRATOV SMUK
 4. KS BRITOF
 5. KS CENTER
 6. KS ČIRČE
 7. KS GOLNIK
 8. KS GORENJA SAVA
 9. KS GORIČE
 10. KS HRASTJE
 11. KS HUJE 
 12. KS JOŠT
 13. KS KOKRICA 
 14. KS MAVČIČE 
 15. KS OREHEK-DRULOVKA
 16. KS PLANINA
 17. KS PODBLICA
 18. KS PRIMSKOVO
 19. KS PREDOSLJE
 20. KS STRAŽIŠČE
 21. KS STRUŽEVO
 22. KS TENETIŠE
 23. KS TRSTENIK
 24. KS VODOVODNI STOLP
 25. KS ZLATO POLJE
 26. KS ŽABNICA


Za predsednico te komisije se imenuje Sonja Mašić, predsednica KS Huje. 

Delovno področje komisije za krajevne skupnosti je:

 • dajanje mnenj svetu, nadzornemu odboru in županu o zadevah iz njihove pristojnosti, ki se nanašajo na interese krajevnih skupnosti, zlasti pa o zadevah, ki se nanašajo na občinski proračun in prostorski razvoj občine.

Predsednica: Sonja Mašić

Podpredsednik: Bojan Homan

Člani:  Helena Sitar, Mladen Dubravica in Boris Kozelj

 

Delovno področje komisije za medobčinsko in mednarodno sodelovanje je:

 1. usmerjanje in vodenje sodelovanja z občinami in mesti v domovini in tujini,
 2. skrb za ohranjanje prijateljskih stikov s pobratenimi mesti,
 3. sodelovanje z organi lokalnih skupnosti in v mednarodnih razmerjih.

Predsednik: Gorazd Copek

Podpredsednik: mag. Barbara Gunčar

Člani: Vlasta Sagadin, Igor Velov, Jožef Rozman

 

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja opravlja zlasti naslednje naloge:

 • svetu predlaga kandidate za člane delovnih teles sveta in drugih organov, ki jih imenuje svet
 • svetu ali županu daje predloge v zvezi s kadrovskimi vprašanji v občini
 • pripravlja predloge odločitev sveta v zvezi s plačami ter drugimi prejemki občinskih funkcionarjev ter izvršuje odločitve sveta, zakone in predpise, ki urejajo plače in druge prejemke občinskih funkcionarjev,
 • obravnava druga vprašanja, ki jih komisiji določi svet,
 • izdaja akte v zvezi s pravicami in obveznostmi občinskih funkcionarjev.

Predsednik: Darinka Zorko

Podpredsednik: mag. Igor Velov

Člani: Boris Kozelj, Dušan Josevski, Klemen Valter

 

Statutarno pravna komisija opravlja zlasti naslednje naloge:

 1. s stališča zakonitosti in pravnega oblikovanja obravnava predloge predpisov in drugih aktov, ki jih sprejema svet,
 2. preverja usklajenost predlaganih predpisov z njihovo obrazložitvijo,;
 3. predlaga popravke predpisov, ki zagotavljajo večjo konsistentnost in jasnost predlaganega predpisa,
 4. pripravlja predloge za obvezne razlage predpisov, ki jih sprejme svet iz svoje pristojnosti,
 5. podaja mnenje glede obstoja kršitev poslovnika.

Predsednik: Gorazd Copek

Podpredsednica: Irena Dolenc

Člani: dr. Ilija Dimitrievski, Eva Jeglič, Gregor Tomše

 

Delovno področje komisije za finance je:

 1. proračun občine,
 2. zaključni račun občine,
 3. izvrševanje proračuna občine,
 4. načini in pogoji za upravljanje in promet z občinskim premoženjem,
 5. dajanje in najemanje posojil,
 6. dajatve.

Predsednik: mag. Drago Štefe

Podpredsednik: Marjan Bajt

Člani: mag. Janez Frelih, Peter Krelj, Damijan Peric

 

Delovno področje komisije za prostorsko urejanje in komunalno infrastrukturo je: 

 1. prostorski načrti in izvedbeni akti,
 2. varovanje okolja
 3. ceste,
 4. energetika,
 5. komunala,
 6. organiziranje in delovanje gospodarskih javnih služb.

Predsednica: Sonja Mašić

Podpredsednica: Damjana Piškur

Člani: Rafael Čirič, mag. Branko Grims, Darko Zorko

Predsednica: Vlasta Sagadin

Podpredsednik: Damijan Perne

Člani: mag. Ana Pavlovski, Damjana Piškur, mag. Franci Rozman

 

Delovno področje komisije za socialne dejavnosti, zdravstvo in šolstvo je:

 1. otroško varstvo in predšolska vzgoja
 2. socialno varstvo in skrbstvo
 3. zdravstvo
 4. organiziranje in delovanje javnih služb s teh področij
 5. šolstvo in izobraževalna dejavnost
 6. znanstveno raziskovalna dejavnost.

Predsednica: dr. Andreja Valič Zver

Podpredsednik: Alojz-Jurij Gorjanc

Člani: Irena Dolenc, Milorad Gogič, Jakob Klofutar

 

Delovno področje komisije za kulturo in šport je:

 1. kultura,
 2. šport,
 3. organiziranje in delovanje javnih služb s teh področij.

Predsednik: Mag. Branko Grims

Podpredsednica: Manja Zorko

Člani: Jožef Rozman, Albin Traven, Darinka Zorko

 

Delovno področje stanovanjske komisije:

 1. programi graditve stanovanj,
 2. revitalizacija starega mestnega jedra,
 3. najemnine za stanovanja,
 4. stanovanjski krediti,
 5. gospodarjenje s poslovnimi prostori
 6. pridobivanje, razpolaganje in urejanje stanovanj in poslovnih prostorov.