Strategija razvoja socialnega varstva v Mestni občini Kranj za obdobje 2022–2028

Strategija razvoja socialnega varstva v MOK je pripravljena za 7-letno obdobje od leta 2022 do leta 2028. Ker imamo v MOK na področju starejših že sprejeto Strategijo razvoja varstva starejših 2020–2024 ter na področju invalidov sprejeta strateška dokumenta Analiza položaja invalidov v MOK in Akcijski načrt za izboljšanje in uresničevanje enakih možnosti invalidov v MOK za obdobje 2022–2025 smo v tem strateškem dokumentu dali poudarek na razvoju ostalih področij socialnega varstva do leta 2028.

 

V MOK je to prvi strateški dokument za to področje. Za pripravo strategije smo se odločili iz razloga še večjega razvoja tega področja. Pri tem smo si zadali strateški cilj, da tudi v naslednjih letih zagotavljamo in nadgrajujemo kvaliteto življenja posameznikov, družin in skupin prebivalstva zlasti na področjih življenjskega standarda in osebnostnega razvoja ter preprečujemo revščino in socialno izključenost. V naslednjih letih tako želimo poskrbeti predvsem za:

  • mlade in njihove družine s socialno indikacijo,
  • osebe s težavami z različnimi zasvojenostmi in težavami v duševnem zdravju,
  • žrtve nasilja in materialno ogrožene,

vse s ciljem, da se bodo pravice do storitev in dajatev socialnega varstva uveljavljale po načelih enake dostopnosti in proste izbire oblik za vse upravičence pod pogoji, ki jih določa zakon, in po načelih socialne pravičnosti.

 

Strategijo je pripravila Delovna skupina, ki jo je imenoval župan MO Kranj v sestavi: Tanja Hrovat, Urška Repar Justin, Andreja Valant, Sonja Šavli, Romina Purić, Maja Kurnik, Suzana Gladović, Marjan Potrata in Manja Vovk. Strategija je bila v obdobju od 10. 3. 2022 do 10. 4. 2022 dana tudi v javno obravnavo. Pridobljeni predlogi in pripombe v fazi javne obravnave so bili smiselno upoštevani.

 

Za uresničitev strategije bomo v prihodnjih letih v MO Kranj z različnimi cilji težili k razvoju različnih področij socialnega varstva, in sicer imamo:

 

  • 7 glavnih ciljev za mlade, družine in žrtve nasilja, med njimi so najpomembnejši vzpostavitev mobilne službe kot pomoč družinam na terenu, povečanje prispevka za novorojence ter vzpostavitev Medobčinskega družinskega centra Gorenjske,
  • 6 glavnih ciljev za osebe, ki se srečujejo s tveganji za nastanek revščine, med njimi sta najpomembnejša pridobivanje novih donatorjev hrane in vzpostavitev nočnega zavetišča za brezdomce,
  • 4 glavne cilje za osebe z različnimi oblikami zasvojenosti, med njimi je najpomembnejši okrepljeno delo z uporabniki na terenu,
  • po 2 glavna cilja za razvoj sodelovanja z nevladnimi organizacijami; za spodbujanje zaposlovanja in za reševanje stanovanjske problematike in po enega za vključitev ranljivih skupin v različne dejavnosti in krepitev duševnega zdravja.

 

Za več informacij vas vabimo, da si ogledate dokument Strategije razvoja socialnega varstva v MOK 2022-2028.