Mestni svet

Predstavitev

Mestni svet je najvišji organ odločanja v vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti mestne občine in tako predstavlja zakonodajno telo mestne občine.

 

Sestavlja ga 33 članov. Njihov mandat traja štiri leta. Njihove dolžnosti in pravice so določene z zakonom, statutom Mestne občine Kranj, poslovnikom mestnega sveta in drugimi akti. Mestni svetniki svoje delo opravljajo nepoklicno in se sestajajo na rednih in izrednih sejah mestnega sveta ter sejah njegovih delovnih teles. Mestni svet predstavlja, sklicuje in vodi župan, ki pa nima pravice do glasovanja.

 

Člani mestnega sveta v mandatnem obdobju 2018–2022:

 

 

Zoran za Kranj

Od 26. 1. 2021 preimenovani v »Resni.ca« (4 svetniki)

 • Zoran Stevanović, mag.
 • dr. Neven Polajnar
 • Gašper Peterc
 • Gordana Grobelnik

 

SDS - Slovenska demokratska stranka (6 svetnikov)

 • mag. Branko Grims
 • Saša Kristan
 • Bojan Homan
 • dr. Andreja Valič Zver
 • Iztok Jenko, mag.
 • Nataša Jenkole

 

SD - Socialni demokrati (4 svetniki)

 • Manja Zorko
 • Janez Černe
 • Evstahij Drmota
 • Nada Mihajlović

 

Stranka Alenke Bratušek in Več za Kranj, Boštjan Trilar

Od 26. 11. 2020 preimenovani v »Več za Kranj« (3 svetniki)

 • Boštjan Trilar
 • Boris Vehovec
 • Damjana Piškur

 

Igor Velov - Lista za razvoj Kranja (4 svetniki)

 • mag. Igor Velov
 • Nada Sredojević
 • Milan Glamočanin
 • Sandra Gazinkovski

 

LMŠ - Lista Marjana Šarca (2 svetnika)

 • Robert Nograšek
 • Nataša Majcen, mag. jav. upr.

 

NSi - Nova Slovenija - krščanski demokrati (2 svetnika)

 • Irena Dolenc
 • Albin Traven

 

Samostojna svetnica - SLRP - Stranka za enakomeren lokalni razvoj in podjetnost 

 • mag. Barbara Gunčar

 

Samostojni svetnik - PLS - Povezane lokalne skupnosti 

 • Tomaž Ogris, mag. org. inf.

 

Samostojna svetnica - Levica

 • Ana Černe

 

Samostojna svetnica (od 10. 10. 2019 dalje)

 • mag. Ana Pavlovski

 

Samostojna svetnica (od 20. 3. 2019 dalje)

 •  Andreja Kert

 

Samostojni svetnik - DeSUS, Demokratična stranka upokojencev Slovenije

 • Jožef Rozman

 

Samostojna svetnica (od 23. 3. 2020 dalje)

 • Lea Bidovec

 

Samostojna svetnica (od 23. 3. 2020 dalje)

 • Lea Zupan