Vpis v 1. razred osnovne šole

Zakon o osnovni šoli (ZOsn - Uradni list RS, št. 81/06 - UPB, 102/07, 107/10, 87/11, 40/12 – ZUJF, 63/13, 46/16-ZOFVI-K in 76/23) določa, da osnovna šola vpisuje otroke v 1. razred v mesecu februarju za naslednje šolsko leto (44. člen Zakona o osnovni šoli).

 

Starši so dolžni v 1. razred osnovne šole vpisati otroke, ki bodo v koledarskem letu, v katerem bodo začeli obiskovati šolo, dopolnili šest let. Razpis za vpis je objavljen v sredstvih javnega obveščanja.

 

Starši imajo pravico vpisati otroka v javno osnovno šolo v šolskem okolišu, v katerem otrok stalno ali začasno prebiva, šola v njem je otroka na željo staršev dolžna vpisati.

 

V skladu z 48. členom Zakon o osnovni šoli in 6. členom Uredbe o merilih za oblikovanje javne mreže osnovnih šol lahko starši vpišejo otroka v prvi razred v šolo izven šolskega okoliša, v katerem prebivajo, če ta šola s tem soglaša. Pomembno je, da morajo starši najprej vpisati otroka v šolo v svojem primarnem okolišu, najpozneje v štirinajstih dneh po izteku roka za vpis pa vložijo pri šoli, v katero želijo vpisati otroka, vlogo za prepis. Vlogo za soglasje k prepisu rešuje zaprošena šola, pri tem pa mora sodelovati tudi šola primarnega šolskega okoliša. Zaprošena šola namreč ni dolžna ugoditi vlogi staršev, če bi bila s tem kršena primarna pravica drugih staršev, da vpišejo otroka v šolo v svojem okolišu, in če to nima za posledico oblikovanja dodatnih oddelkov oziroma zmanjšanja števila učencev na matični šoli. Šola odloči o vlogi za prepis v tridesetih dneh po prejemu in o tem pisno obvesti starše, pa tudi matično šolo.

 

Ustanovitelj šole lahko najmanj tri mesece pred vpisom določi in sporoči šolam podrobnejše pogoje za izdajo soglasja za prepis.

 

Otroci, ki so tuji državljani oziroma osebe brez državljanstva in prebivajo v Republiki Sloveniji, imajo pravico do obveznega osnovnošolskega izobraževanja pod enakimi pogoji kot državljani Republike Slovenije.

 

Razpis za vpis otrok v 1. razred osnovnih šol na območju MOK za šolsko leto 2024/2025

Razpis