Komisije

Svet ima komisije kot stalna in občasna delovna telesa. Stalne komisije so določene s Statutom MOK, začasne komisije pa so ustanovljene z določenim namenom za določeno delovno področje.

Komisija v okviru svojega delovnega področja obravnava zadeve iz pristojnosti sveta in mu daje mnenja ter predloge.

 

Komisije:

  • Ugotavljajo in obravnavajo predloge, mnenja in pripombe,
  • Pripravljajo, proučujejo in obravnavajo predloge aktov, ugotavljajo in obravnavajo stališča in pobude članov sveta glede posameznih zadev,
  • Spremljajo izvajanje politike, ki jo je določil svet
  • Ugotavljajo stanje na posameznih področjih dela sveta ter spremljajo izvrševanje predpisov in drugih splošnih aktov ter dajejo pobude, predloge in mnenja županu in občinski upravi.