Delovno področje

Mestni svet je najvišji organ odločanja v vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti mestne občine in tako predstavlja zakonodajno telo mestne občine.

 

Sestavlja ga 33 članov, ki se volijo za štiri leta. Njihove dolžnosti in pravice so določene z zakonom, statutom, poslovnikom mestnega sveta in drugimi akti.

 

Svet ima naslednje pristojnosti: 

 • sprejema statut MOK;
 • sprejema odloke in druge akte MOK;
 • sprejema poslovnik za svoje delo;
 • sprejema prostorske plane, prostorske izvedbene akte in druge plane razvoja MOK;
 • potrjuje začasne nujne ukrepe iz 20. točke 39. člena tega statuta;
 • sprejema proračun in zaključni račun MOK;
 • lahko daje mnenja o vsebini predlogov zakonov in drugih predpisov, ki se tičejo koristi MOK;
 • sprejema stališča, priporočila, poročila ter daje mnenja in soglasja v skladu z zakonom ali statutom MOK;
 • ustanavlja delovna telesa ter imenuje in razrešuje njihove člane;
 • imenuje in ugotovi prenehanje mandata članov nadzornega odbora;
 • imenuje volilno komisijo za lokalne volitve;
 • nadzoruje delo župana, podžupana in mestne uprave glede izvrševanja odločitev mestnega sveta;
 • sprejme odlok o notranji organizaciji in delovnem področju mestne uprave na predlog župana;
 • imenuje in razrešuje člane občinskega sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin;
 • odloča o občinskih taksah, prispevkih, nadomestilih in drugih občinskih dajatvah;
 • sprejema načrt ravnanja z nepremičnim in premičnim premoženjem MOK, če ni z vsakokratnim odlokom o proračunu določeno drugače;
 • odloča o načinu in pogojih upravljanja premoženja MOK, razen če ni z drugimi predpisi ali s statutom drugače določeno;
 • razpisuje referendum,
 • daje pobude za sklice zborov občanov,
 • skladu z zakonom določa višino sejnine članov mestnega sveta in plačilo za opravljanje nalog članov drugih občinskih organov in delovnih teles, ki jih imenuje;
 • ustanavlja javne zavode in vse vrste drugih oblik lokalnih javnih služb ter odloča o ostalih pravicah in obveznostih ustanovitelja, če z drugimi predpisi ni določeno drugače;
 • imenuje in razrešuje predstavnike lokalne skupnosti v javnih zavodih, katerih ustanoviteljica je MOK, in institucijah, kjer MOK ni ustanoviteljica, ob smiselni uporabi 30. člena statuta, če ni s posameznim aktom o ustanovitvi določeno drugače;
 • določa izbirne gospodarske javne službe in odloča o načinu izvajanja obveznih in izbirnih gospodarskih javnih služb;
 • določa cene komunalnih storitev;
 • odloča o drugih zadevah v skladu s predpisi.