Delovno področje

Mestni svet je najvišji organ odločanja v vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti mestne občine in tako predstavlja zakonodajno telo mestne občine.

 

Sestavlja ga 33 članov, ki se volijo za štiri leta. Njihove dolžnosti in pravice so določene z zakonom, statutom, poslovnikom mestnega sveta in drugimi akti.

 

Svet ima naslednje pristojnosti: 

 1. sprejema statut občine,
 2. sprejema odloke in druge občinske akte,
 3. sprejema poslovnik za svoje delo, 
 4. sprejema prostorske plane in druge plane razvoja občine,
 5. potrjuje začasne nujne ukrepe, 
 6. sprejema občinski proračun in zaključni račun, 
 7. ustanavlja odbore in druga delovna telesa ter imenuje in razrešuje njihove člane, 
 8. imenuje in razrešuje člane nadzornega odbora, 
 9. imenuje volilne komisije za občinske volitve, 
 10. na predlog župana imenuje in razrešuje podžupane, 
 11. nadzoruje delo župana, podžupanov in občinske uprave glede izvrševanja odločitev občinskega sveta, 
 12. določa organizacijo in delovno področje občinske uprave, 
 13. daje mnenje k imenovanju načelnika upravne enote ter imenuje in razrešuje predstavnike občine v sosvetu upravne enote, 
 14. imenuje sekretarja sveta, 
 15. imenuje in razrešuje člane sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin, 
 16. odloča o občinskih davkih, 
 17. odloča o pridobitvi in odtujitvi občinskega premoženja, odloča o načinu in pogojih upravljanja občinskega premoženja, 
 18. odloča o najemu občinskega posojila, 
 19. razpisuje referendum, 
 20. daje pobudo za sklice zborov občanov, 
 21. določa plačo župana in drugih funkcionarjev občine v delu, ki ni določen z državnimi predpisi, 
 22. ustanavlja javne zavode in vse vrste druge oblike lokalnih javnih služb ter odloča o ostalih pravicah in obveznostih ustanovitelja, 
 23. imenuje predstavnike lokalne skupnosti oz. mesta v institucije, kjer občina ni ustanovitelj, 
 24. daje koncesije, 
 25. določa prispevke za opravljanje komunalnih storitev, 
 26. daje soglasje k prenosu nalog iz državne pristojnosti, 
 27. odloča o drugih zadevah v skladu s predpisi.