Center za socialno delo Gorenjska, enota Kranj

Center za socialno delo izvaja dejavnost po funkcionalnem principu, kar pomeni, da je celotna dejavnost strokovnega dela organizirana po področjih, kjer je možna poglobljena obravnava, ki temelji na specifičnih znanjih in metodah odpravljanja konkretnih socialnih težav.

 

V okviru svoje dejavnosti, ki jih centru nalaga preko 50 zakonskih in podzakonskih predpisov, izvaja:

1. javna pooblastila - z zakonom določena pravica uporabnika socialnega varstva, ki jo na osnovi zakona izvaja Center (oz. druga z zakonom določena ustanova),

2. socialno varstvene storitve (namenjene odpravljanju socialnih stisk in težav posamezniku ali družini),

3. vlogo koordinatorja v lokalni mreži pluralnih programov socialnega varstva,

4. naloge koordinatorja obravnave v skupnosti,

5. preventivne programe in razvojne projekte, s katerimi dopolnjuje mrežo socialno varstvenih storitev v lokalnem okolju.

 

Preventivni programi in razvojni projekti Centra za socialno delo Gorenjska Enota Kranj:

  1. PROGRAM REINTEGRACIJSKI CENTER v Domu Vincenca Drakslerja, Pristava pri Tržiču
  2. LABIRINT - center za pomoč, terapijo in socialno rehabilitacijo zasvojenih
  3. KATAPULT
  4. ŠKRLOVEC - DNEVNI CENTER ZA MLADE IN DRUŽINE
  5. RAZDELILNICA HRANE
  6. VIŠKI HRANE
  7. ZAVETIŠČE ZA BREZDOMCE

Ostali programi, ki jih enota Kranj izvaja za Mestno občino Kranj:

  1. OBČINSKA ENKRATNA DENARNA POMOČ
  2. Akcija TUDI ZA NAŠE OTROKE / novoletna obdaritev socialno ogroženih otrok
  3. SKUPINSKO DELO Z REJNIKI

CENTER ZA SOCIALNO DELO GORENJSKA

Koroška cesta 19, 4000 Kranj

T: 04/620-48-00, 04/620-48-01, 04/256-87-20, 04/256-87-22

E: gp-csd.goren@gov.si, gpcsd.kranj@gov.si