Medobčinska inšpekcija

 

T: 04 2373 197

E: medobcinska.inspekcija@kranj.si

 

Delovno mesto Ime in priimek Telefon
Številka za prijave in informacije   04 237 31 97
inšpektor svetnik Barbara Metelko 04 237 32 16
inšpektor svetnik Slavka Remic 04 237 33 56
inšpektor višji svetnik Robert Zadnik 04 237 33 61
inšpektor Mojca Trilar 04 237 31 46
 

 

Občinski inšpektorji Skupne občinske uprave občin Gorenjske v skladu z zakonodajo in ustanovitvenim aktom SOU OG opravljajo nadzorne naloge in nastopajo kot prekrškovni organ tiste občine, na območju katere se nadzor in ukrepi izvajajo.

 

Cilj delovanja medobčinske inšpekcije je doseči pri občanih in pri zavezancih v inšpekcijskih in prekrškovnih postopkih doslednejše spoštovanje predpisov na področju zagotavljanja varnosti cestnega prometa, varstva javnega reda in miru, varovanja okolja, urejanja cestne in komunalne infrastrukture, vodenja evidence gostov, odvajanja turistične takse, skladnosti enostavnih objektov z določili prostorskih aktov ter ostalih področij urejenih z zakonodajo ter občinskimi odloki, ki so v pristojnosti medobčinske inšpekcije.

 

V skladu z Zakonom o inšpekcijskem nadzoru, Zakonom o prekrških, Zakonom o splošnem upravnem postopku, Zakonom o spodbujanju in razvoju turizma, Zakonom o prijavi prebivališča, Zakonom o pravilih cestnega prometa, Zakonom o cestah, Zakonom o varstvu okolja in Gradbenim zakonom ter na podlagi odlokov lokalnih skupnosti, medobčinski inšpektorji izvajajo redni tedenski in mesečni ter izredni inšpekcijski nadzor na področju:

 

 • občinskih cest,
 • kanalizacije,
 • plakatiranja,
 • nad enostavnimi objekti oziroma gradnjami, za katere po gradbeni zakonodaji ni predpisano gradbeno dovoljenje,
 • vključevanju v redni odvoz in ravnanje s komunalnimi odpadki,
 • oskrbi s pitno vodo,
 • odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih in padavinskih voda,
 • urejanju pokopališč,
 • pokopališki in pogrebni dejavnosti,
 • rabe javnih površin,
 • turistične takse,
 • javnega reda in miru,
 • o avto taksi prevozih,
 • na podlagi drugih predpisov, ki pooblaščajo občinsko inšpekcijo za inšpekcijski nadzor.

 

Prijave in pobude za ukrepanje medobčinskih inšpektorjev se lahko posreduje pisno, po telefonu, osebno ali po e-pošti. Obravnavajo se vse vloge, tudi anonimne. V inšpekcijskem postopku se varuje tajnost vlagatelja prijave. Fizična oseba, ki poda lažno prijavo se na podlagi Zakona o inšpekcijskem nadzoru kaznuje z globo 500,00 €. 

 

Prijava Medobčinski inšpekciji