Medobčinska inšpekcija

 

T: 04 2373 197

E: medobcinska.inspekcija@kranj.si

 

Delovno mesto Ime in priimek Telefon
Številka za prijave in informacije   04 237 31 97
inšpektor svetnik Barbara Metelko 04 237 32 16
inšpektor svetnik Slavka Remic 04 237 33 56
inšpektor Mojca Trilar 04 237 31 46
višji svetovalec Sašo Govekar 04 237 31 11
 

 

Občinski inšpektorji Skupne občinske uprave občin Gorenjske v skladu z zakonodajo in ustanovitvenim aktom SOU OG opravljajo nadzorne naloge in nastopajo kot prekrškovni organ tiste občine, na območju katere se nadzor in ukrepi izvajajo.

 

Cilj delovanja medobčinske inšpekcije je doseči pri občanih in pri zavezancih v inšpekcijskih in prekrškovnih postopkih doslednejše spoštovanje predpisov na področju zagotavljanja varnosti cestnega prometa, varstva javnega reda in miru, varovanja okolja, urejanja cestne in komunalne infrastrukture, vodenja evidence gostov, odvajanja turistične takse, skladnosti enostavnih in nezahtevnih objektov z določili prostorskih aktov ter ostalih področij, urejenih z zakonodajo ter občinskimi odloki, ki so v pristojnosti medobčinske inšpekcije.

 

Prijave in pobude za ukrepanje medobčinske inšpekcije se lahko posreduje pisno, po telefonu, osebno ali po e-pošti. Obravnavajo se vse vloge, tudi anonimne.

 

V inšpekcijskem postopku se na podlagi 16. člena Zakona o inšpekcijskem nadzoru (Ur. l. RS, št. 43/07 in 40/14- ZIN) varuje tajnost vlagatelja prijave.

 

Fizična oseba, ki poda lažno prijavo, se na podlagi ZIN kaznuje z globo 500 €.

 

Prijava Medobčinski inšpekciji