Urad za družbene dejavnosti

Urad za družbene dejavnosti zagotavlja izvajanje javnih storitev na področju predšolske vzgoje, obveznega šolskega izobraževanja, glasbenega izobraževanja in izobraževanja odraslih. Poleg tega skrbi za razvoj športa, kulture, socialnega varstva, zdravstva, mladih, starejših ter vzgoje in izobraževanja.

Tanja Hrovat

vodja urada

telefon: 04 2373 161

lokacija pisarne: P/95

Simona Božjak

tajništvo urada

telefon: 04 2373 161

lokacija pisarne: P/96

Miha Bečan

telefon: 04 2373 165

lokacija pisarne: P/A-6a

Romana Soklič

telefon: 04 2373 164

lokacija pisarne: P/90

Jurij Cuderman

telefon: 04 2373 181

lokacija pisarne: P/94

Eva Kotolenko

telefon: 04 2373 157

lokacija pisarne: P/104

Maja Pritekelj Brus

telefon: 04 2373 371

lokacija pisarne: P/89

Darja Veternik

telefon: 04 2373 382

lokacija pisarne: P/103

Manja Vovk

telefon: 04 2373 166

lokacija pisarne: P/93

Urad za družbene dejavnosti  na svojem delovnem področju opravlja naslednje naloge:

 • opravlja upravne in strokovne naloge na področju predšolske vzgoje,
 • opravlja upravne in strokovne naloge na področju obveznega in nadaljnjega šolskega izobraževanja, glasbenega izobraževanja in izobraževanja odraslih,
 • opravlja upravne in strokovne naloge na področju razvoja kulture,
 • opravlja upravne in strokovne naloge na področju razvoja športnih dejavnosti za vse generacijske skupine in skrbi za pripravo in izvrševanje letnega programa športa,
 • opravlja upravne in strokovne naloge na področju izvrševanja mladinskih dejavnosti z namenom preprečevanja oblik zasvojenosti in aktivnega vključevanja mladih v družbo,
 • opravlja upravne in strokovne naloge na področju socialnega varstva in zdravstva,
 • pripravlja strategije razvoja na področju športa, kulture, socialnega varstva, zdravstva, mladih, starejših ter vzgoje in izobraževanja,
 • načrtuje in izvaja družinsko in mladinsko politiko,
 • opravlja upravne in strokovne naloge na področju posebnih skupin (veteranske organizacije in društva upokojencev),
 • vodi postopke podeljevanja koncesij s svojega področja do izbire koncesionarjev,
 • načrtuje, vodi in izvaja nadzor nad zakonitostjo in izvajanjem nalog in poslovanja družbenih javnih služb,
 • pripravlja strokovne podlage in razpisne dokumentacije za javne razpise s področja dela (javni razpisi za nevladne organizacije),
 • sodeluje pri pripravi investicijskega vzdrževanja in gospodarjenju z nepremičninami, proučuje in pripravlja standarde in normative za opravljanje storitev oziroma dejavnosti na posameznih področjih,
 • vodi postopke ustanavljanja in organiziranja javnih zavodov,
 • nudi strokovno pomoč javnim zavodom pri njihovem delu,
 • skrbi za varovanje kulturne dediščine.