Skupna občinska uprava občin Gorenjske

Direktor skupne občinske uprave 

Sašo Govekar - po pooblastilu

T: 04 237 31 97

E: medobcinska.inspekcija@kranj.si

 

Sedež: Slovenski trg 1, 4000 Kranj

 

Skupna občinska uprava občin Gorenjske (SOU OG) je organ skupne občinske uprave 7 občin ustanoviteljic: Mestne občine Kranj, Občine Cerklje na Gorenjskem, Občine Jezersko, Občine Naklo, Občine Preddvor, Občine Šenčur in Občine Tržič. SOU OG izvaja naloge na treh delovnih področjih (občinsko inšpekcijsko nadzorstvo, občinsko redarstvo in notranja revizija).

 

Pregled nalog, ki se izvajajo za posamezne občine:

 

 

MOK

Cerklje

Jezersko

Naklo

Preddvor

Šenčur

Tržič

občinsko inšpekcijsko nadzorstvo

X

X

X

 

X

X

X

občinsko redarstvo

X

X

X

 

X

X

X

notranja revizija

X

 

 

X

X

 

X

 

Medobčinska inšpekcija

T: 04 237 31 97

E: medobcinska.inspekcija@kranj.si

Delovno mesto Ime in priimek Telefon
Številka za prijave in informacije   04 237 31 97
inšpektor svetnik Barbara Metelko 04 237 32 16
inšpektor svetnik Slavka Remic 04 237 33 56
inšpektor svetnik Robert Zadnik 04 237 33 61
inšpektor Mojca Trilar 04 237 31 46

 

Občinski inšpektorji Skupne občinske uprave občin Gorenjske v skladu z zakonodajo in ustanovitvenim aktom SOU OG opravljajo nadzorne naloge in nastopajo kot prekrškovni organ tiste občine, na območju katere se nadzor in ukrepi izvajajo.

 

Cilj delovanja medobčinske inšpekcije je doseči pri občanih in pri zavezancih v inšpekcijskih in prekrškovnih postopkih doslednejše spoštovanje predpisov na področju zagotavljanja varnosti cestnega prometa, varstva javnega reda in miru, varovanja okolja, urejanja cestne in komunalne infrastrukture, vodenja evidence gostov, odvajanja turistične takse, skladnosti enostavnih objektov z določili prostorskih aktov ter ostalih področij urejenih z zakonodajo ter občinskimi odloki, ki so v pristojnosti medobčinske inšpekcije.

 

V skladu z Zakonom o inšpekcijskem nadzoru, Zakonom o prekrških, Zakonom o splošnem upravnem postopku, Zakonom o spodbujanju in razvoju turizma, Zakonom o prijavi prebivališča, Zakonom o pravilih cestnega prometa, Zakonom o cestah, Zakonom o varstvu okolja in Gradbenim zakonom ter na podlagi odlokov lokalnih skupnosti, medobčinski inšpektorji izvajajo redni tedenski in mesečni ter izredni inšpekcijski nadzor na področju:

 

 • občinskih cest,
 • kanalizacije,
 • plakatiranja,
 • nad enostavnimi objekti oziroma gradnjami, za katere po gradbeni zakonodaji ni predpisano gradbeno dovoljenje,
 • vključevanju v redni odvoz in ravnanje s komunalnimi odpadki,
 • oskrbi s pitno vodo,
 • odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih in padavinskih voda,
 • urejanju pokopališč,
 • pokopališki in pogrebni dejavnosti,
 • rabe javnih površin,
 • turistične takse,
 • javnega reda in miru,
 • o avto taksi prevozih,
 • na podlagi drugih predpisov, ki pooblaščajo občinsko inšpekcijo za inšpekcijski nadzor.

 

Prijave in pobude za ukrepanje medobčinskih inšpektorjev se lahko posreduje pisno, po telefonu, osebno ali po e-pošti. Obravnavajo se vse vloge, tudi anonimne. V inšpekcijskem postopku se varuje tajnost vlagatelja prijave. Fizična oseba, ki poda lažno prijavo se na podlagi Zakona o inšpekcijskem nadzoru kaznuje z globo 500,00 €. 

 

Prijava Medobčinski inšpekciji

 

Medobčinsko redarstvo

Vodja medobčinskega redarstva

 

Sandi Pavlović – medobčinski redar višji svetovalec

T: 04 237 31 97

E: medobcinsko.redarstvo@kranj.si

 

Delovno mesto Ime in priimek Telefon
Številka za prijave in informacije   080 42 52
inšpektor Aleš Bizjan 04 237 33 51
medobčinski redar svetovalec Nejc Bizant 04 237 33 59
medobčinski redar svetovalec Natalija Golob 04 237 32 02
medobčinski redar svetovalec Dejan Podjed 04 237 33 60
medobčinski redar vodja skupine Andreja Meglič 04 237 33 57
medobčinski redar vodja skupine Damir Salihović  04 237 33 53
medobčinski redar vodja skupine Irena Žagar 04 237 32 12
medobčinski redar vodja skupine Miodrag Krejić 04 237 32 14

medobčinski redar vodja skupine

Erik Melihen 04 237 31 26
medobčinski redar Ivan Peternelj  04 237 32 03
višji referent I Irena Košir Ropret 04 237 33 64
referent Tatjana Bilbija 04 237 31 97
medobčinski redar pripravnik Tadej Prosen 04 237 33 58

Pooblastila in pristojnosti za izvajanje nalog redarstva so opredeljene v Zakonu o občinskem redarstvu - ZOred, v občinskih programih varnosti pa so določeni cilji, kam je v posamezni občini potrebno usmeriti težišče delovanja. Redarski nadzor opravljajo redarji kot uradne osebe s posebnimi pooblastili in odgovornostmi.

 

Medobčinski redarji so v skladu z Zakonom o občinskem redarstvu, Zakonom o varstvu javnega reda in miru, Zakonom o cestah, Zakonom o pravilih cestnega prometa, Zakonom o zaščiti živali in posameznih občinskih odlokih pristojni:

 

 • nadzorovati varen in neoviran cestni promet v naseljih,
 • varovati ceste in okolje v naseljih in na občinskih cestah zunaj naselij,
 • skrbeti za varnost na občinskih javnih poteh, rekreacijskih in drugih javnih površinah,
 • varovati javno premoženje, naravno in kulturno dediščino,
 • vzdrževati javni red in mir

 

Prijava Medobčinskemu redarstvu

Občinski program varnosti Mestne občine Kranj

Pravilnik o odstranitvi/hrambi/izdaji/prodaji/ ali razgradnji vozil

 

Skupna služba notranje revizije

Vodja skupne službe notranje revizije

 

Eva Mlakar  – notranji revizor sekretar – vodja službe

 

T: 04 237 32 22

E: notranja.revizija@kranj.si

Delovno mesto Ime in priimek Telefon
notranji revizor podsekretar Saša Burja 04 237 33 78
notranji revizor podsekretar Marjana Eržen 04 237 31 24
notranji revizor podsekretar Urša Ilovar 04 237 33 69

V skladu z določili 100. člena Zakona o javnih financah so predstojniki neposrednega in posrednega proračunskega uporabnika, v občinah so to župani, v krajevnih skupnostih predsedniki krajevnih skupnosti, pri posrednih proračunskih uporabnikih pa direktorji oz. ravnatelji, odgovorni za vzpostavitev in delovanje ustreznega sistema finančnega poslovodenja in kontrol ter notranjega revidiranja. V Pravilniku o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ je določena meja, kdaj so proračunski uporabniki dolžni zagotoviti notranjo revizijo svojega poslovanja vsako leto oziroma, kdaj so jo dolžni zagotoviti najmanj enkrat v obdobju vsakih treh let.

 

Skupna služba notranje revizije izvaja naslednje naloge:

 

 • izvaja stalni in celoviti nadzor nad pravilnostjo in smotrnostjo poslovanja občine kot celote, neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna ter institucij, v katerih ima občina delež ali jim daje pomoč,
 • svetuje na področju obvladovanja tveganj, notranjih kontrol in postopkov poslovodenja,
 • opravlja druge upravne in strokovne naloge s svojega delovnega področja,
 • vodi upravni postopek na prvi in drugi stopnji iz pristojnosti Skupne službe notranje revizije,
 • pripravlja in izvaja proračun s področja Skupne službe notranje revizije,
 • pripravlja strokovne podlage in razpisne dokumentacije za javna naročila s področja Skupne službe notranje revizije.