Strategija razvoja mladinskega dela v MOK 2022-2030 

Strategija razvoja mladinskega dela v MOK 2022–2030 je pripravljena za devetletno obdobje. Skupaj je zastavljenih več kot 30 ukrepov, 100 ciljev in kazalnikov.

 

Mladi so mladostniki in mlade odrasle osebe, stari od 15. do dopolnjenega 29. leta. V MO Kranj ima stalno prebivališče 8507 mladih, ki predstavlja 14,9 odstotkov vsega prebivalstva mestne občine. Mladi predstavljajo pomembno družbeno skupino, ki se še posebej v zadnjih letih na ravni celotne države sooča s številnimi izzivi, ki zahtevajo sistematično in celovito obravnavo na vseh ravneh.

 

MO Kranj je doslej cilje in ukrepe, povezane z mladimi, uresničevala v okviru drugih strategij, zlasti Trajnostne urbane strategije Kranj 2030, Strategije digitalnega razvoja Pametnega mesta in skupnosti Kranj, Akcijskega načrta Znanje za pametno mesto in skupnosti; Stanovanjskega programa MO Kranj, Strategija socialnega varstva MO Kranj 2022–2028, Strategija razvoja športa v MO Kranj 2022–2030; Programa kulture MO Kranj 2021–2025 in Strategije razvoja turizma v MO Kranj 2022–2026.

 

MO Kranj je med mladimi iz mestne občine zbrala mnenja in predloge o obstoječem in prihodnjem delovanju MO Kranj na področju mladine, raziskovala želje in potrebe mladih s področij življenja in dela v mestni občini ter analizirala obstoječe delovanje na področju mladine s strani mestne uprave, javnih zavodov in organizacij v mladinskem sektorju. Aktivno vlogo v procesu oblikovanja strategije so s sodelovanjem pri pripravi izhodiščnih dokumentov oz. raziskav poleg mestne uprave imeli tudi mladi občani med 15. in 29. letom starosti, deležniki s področja mladinske dejavnosti (mladinske organizacije in organizacije za mlade v MO Kranj) in javni zavodi, katerih ustanoviteljica je MO Kranj. Mnenja mladih so se zbirala v organizaciji mestne uprave s sodelovanjem deležnikov na področju mladine, v času od začetka meseca marca do konca junija 2022, in sicer v okviru objavljene ankete za mlade in na treh delavnicah za mlade ter preko informacijskih kanalov MO Kranj. Strategija je bila v obdobju od 9. avgusta do 8. septembra dana tudi v javno obravnavo. Pridobljeni predlogi in pripombe v fazi javne obravnave so bili smiselno upoštevani.

 

V MO Kranj mladi predstavljajo 14,9 odstotkov občanov. Takih, ki so stari vsaj 65 let, pa je 11.410, kar znaša 20 odstotkov vsega prebivalstva mestne občine. Demografska slika kaže na velik porast deleža starejših, zato je ustvarjanje ustreznih pogojev za kakovostno življenje in delo mladih ključno. Strategija predvideva uvedbo številnih novih neposrednih in posrednih ciljev za mlade v MO Kranj. Kot najpomembnejše izpostavljamo naslednje:

 

  • razvoj in podpora delovanju mladinskega centra,
  • spodbujanje formalnega in neformalnega izobraževanja mladih,
  • spodbujanje zaposlovanja mladih,
  • povečanje dostopnosti stanovanj za mlade,
  • vzpostavitev sistema celovitega informiranja mladih spodbujanje prostovoljstva med mladimi.

 

Za več informacij vas vabimo, da si ogledate dokument.