Poslovnik mestnega sveta

S Poslovnikom Sveta Mestne občine Kranj se ureja organizacija in način dela Sveta Mestne občine Kranj, njegovih komisij, razmerja sveta do drugih organov Mestne občine Kranj in občinske uprave ter uresničevanje pravic in dolžnosti članov sveta.

 

Poslovnik Mestnega sveta Mestne občine Kranj