Volitve

Občinska volilna komisija

Občinska volilna komisija (OVK), ki jo imenuje Mestni svet Mestne občine Kranj, opravlja naloge vodenja in izvajanja volitev za župana, v občinski svet in svete krajevnih skupnosti skladno z določbami Zakona o lokalnih volitvah. Komisijo sestavljajo predsednik in trije člani ter njihovi namestniki. Predsednik volilne komisije in njegov namestnik se imenujejo izmed sodnikov ali izmed drugih diplomiranih pravnikov. Ostali člani volilne komisije in njihovi namestniki se imenujejo po predlogih političnih strank, drugih organizacij občanov v občini ter občanov. Občinska volilna komisija ima tajnika ter dva namestnika tajnika, ki ju imenuje na predlog mestne uprave.

 

Pristojnosti OVK so določene z Zakonom o lokalnih volitvah:

 • skrbi za zakonitost volitev v občinski svet,
 • potrjuje posamične kandidature oz. liste kandidatov
 • sestavlja sezname kandidatov oziroma liste kandidatov
 • določa volišča,
 • imenuje volilne odbore,
 • ugotavlja rezultate glasovanja in razglasi, kateri člani občinskega sveta so izvoljeni ter daje poročila o izidu volitev,
 • opravlja in vodi neposredno tehnično delo v zvezi z volitvami,
 • opravlja druge naloge, ki jih določa zakon, ki ureja lokalne volitve.

 

Sestava OVK MO Kranj v mandatnem obdobju 2022 - 2026:

 • Aljoša Ravnikar, predsednik
 • Darja Bajželj, namestnica predsednika
 • Irena Bevc, članica
 • Aljoša Kavčič, namestnik članice
 • Gaja Štovičej, članica
 • Peter Verčič, namestnik članice
 • Sabina Traven, članica
 • Helena Kalan, namestnica člana

 

Tajnica OVK MO Kranj:

Sabina Metelko

T: 070 901 618

E: ovk@kranj.si

 

Namestnica tajnice OVK MOK

Urška Urša Nadižar 

T: 070 901 617

 

Namestnik tajnice OVK MOK

Vid Krčmar 

T: 030 720 343