Naknadne volitve v 8 krajevnih skupnostih Mestne občine Kranj

Občinska volilna komisija je na podlagi 41. in 92. člena Zakona o lokalnih volitvah razpisala naknadne volitve v svete Krajevnih skupnosti Bratov Smuk, Golnik, Kokrica, Trstenik, Vodovodni Stolp, Žabnica, Hrastje in Tenetiše

Na naknadnih volitvah, ki bodo v nedeljo, 22. januarja 2023, se v navedenih krajevnih skupnosti voli manjkajoče število članov svetov krajevnih skupnosti, ki na rednih volitvah 20. 11. 2022 niso bilo izvoljeni, ker ni bilo vloženo zadostno število kandidatur za člane svetov krajevnih skupnosti:

 

  • v Svet krajevnih skupnosti Hrastje in Tenetiše se na naknadnih volitvah v Svet krajevne skupnosti  voli vseh 7 članov.
  • v Svet krajevne skupnosti Golnik se na naknadnih volitvah voli 5 članov.
  • v Svet krajevne skupnosti Trstenik in Žabnica se na naknadnih volitvah volijo 4 člani.
  • v Svet krajevne skupnosti Bratov Smuk in Kokrica se na naknadnih volitvah volita 2 člana.
  • v Svet krajevne skupnosti Vodovodni stolp se na naknadnih volitvah voli 1 član.

 

26.1.2023

Poročilo o izidu naknadnih volitev v svete krajevnih skupnosti Mestne občine Kranj

 

6. 1. 2023 ob 8.00

Javna objava seznama potrjenih kandidatur za člane svetov krajevnih skupnosti Mestne občine Kranj na naknadnih volitvah v svete krajevnih skupnosti Bratov Smuk, Golnik, Kokrica, Trstenik, Vodovodni stolp, Žabnica, Hrastje in Tenetiše

 

Na podlagi drugega odstavka 74. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12, 68/17 in 93/20 – odl. US) in v zvezi z 61. členom Zakona o volitvah v državni zbor (Uradni list RS, št. 109/06 – uradno prečiščeno besedilo, 54/07 – odl. US, 23/17 in 29/21), Občinska volilna komisija Mestne občine Kranj za naknadne volitve članov svetov krajevnih skupnosti v Mestni občini Kranj, ki bodo 22. januarja 2023, objavlja seznam potrjenih kandidatov za člane svetov navedenih krajevnih skupnosti.

 

Glasovanje bo na redni voliščih potekalo v nedeljo, 22. januarja 2023, na volišču, kjer je volivec vpisan v volilni imenik, od 7.00 do 19.00 ure.

 

 

Predčasno glasovanje

Predčasno glasovanje bo za volivce, ki bodo v nedeljo, 22. januarja 2023 odsotni iz kraja stalnega prebivališča (kjer so sicer vpisani v volilni imenik), potekalo v sredo, 18. januarja 2023 med 7. in 19.00 uro na predčasnem volišču s sedežem v stavbi Mestne občine Kranj, Slovenski trg 1, Kranj.

 

Glasovanje po pošti

Po določbi 81. člena Zakona o volitvah v državni zbor lahko volivci, ki so v priporu, zavodu za prestajanje kazni, v bolnišnici ali v socialnovarstvenem zavodu za institucionalno varstvo, glasujejo po pošti. Na enak način lahko glasujejo tudi invalidi, če to sporočijo Občinski volilni komisiji Mestne občine Kranj in predložijo odločbo pristojnega organa o priznanju statusa invalida.

 

Po navodilu Državne volilne komisiji imajo pravico do glasovanja po pošti tudi volivci, ki jim je odrejena izolacija zaradi okužbe s SARS-CoV-2. Obvestilu je potrebno priložiti ustrezno dokazilo (izvid ali SMS obvestilo o pozitivnem testu).

 

Volivec, ki uveljavlja pravico glasovanja po pošti, mora najpozneje 10 (deset) dni pred dnem glasovanja, to je do vključno srede, 11. 1. 2023, poslati Občinski volilni komisiji Mestne občine Kranj zahtevek za ta način glasovanja. V zahtevku mora navesti svoje osebne podatke ter naslov, na katerega naj mu volilna komisija pošlje volilno gradivo. Občinska volilna komisija mora zahtevek prejeti do 11. 1. 2023, do 24. ure.

 

Po 80. členu Zakona o lokalnih volitvah za lokalne volitve ne veljajo določbe Zakona o volitvah v državni zbor (82. člen), ki se nanašajo na glasovanje po pošti v tujini, glasovanje pri diplomatsko-konzularnih predstavništvih Republike Slovenije in glasovanje na volišču zunaj kraja stalnega prebivanja. To pomeni, da na lokalnih volitvah volivci, ki so na dan glasovanja v tujini, ker tam stalno ali začasno prebivajo, ne morejo glasovati po pošti ali na diplomatsko-konzularnih predstavništvih, prav tako pa tudi ne morejo glasovati na voliščih zunaj kraja stalnega prebivanja (t.i. OMNIA).

 

Obrazec glasovanje po pošti - splošni

Obrazec glasovanje po pošti invalidi

 

Glasovanje na domu

Po določbi 81. člena Zakona o lokalnih volitvah volivci, ki se zaradi bolezni ne morejo osebno zglasiti na volišču, kjer so vpisani v volilni imenik, lahko glasujejo pred volilnim odborom na svojem domu, če to sporočijo občinski volilni komisiji najkasneje tri dni pred dnem glasovanja (najkasneje do 18. 1. 2023). Po sklepu Državne volilne komisije št. 041-5/2022-2 z dne 3. 2. 2022 je potrebno obvestilu priložiti ustrezno zdravniško potrdilo (vsaka pisna potrditev zdravnika, npr. elektronska pošta, iz katere izhaja, da se volivec zaradi bolezni ne more osebno zglasiti na volišču). Občinska volilna komisija mora zahtevek prejeti do 18. 1. 2023, do 24. ure.

 

Po navodilu Državne volilne komisije lahko na domu glasujejo tudi volivci, ki bodo v izolaciji, pod pogojem, da o tem obvestijo volilno komisijo najpozneje 18. 1. 2023 in da obvestilu priložijo ustrezno dokazilo (izvid ali SMS o pozitivnem testu).

 

Volivec, ki uveljavlja pravico glasovanja na domu, mora najpozneje 3 (tri) dni pred dnem glasovanja, to je do srede, 18. 1. 2023, poslati občinski volilni komisiji zahtevek za ta način glasovanja. V zahtevku navede svoje osebne podatke. Kolikor tega ne more storiti sam, lahko v njegovem imenu vloži zahtevek tudi družinski član, sosed ali druga oseba vredna zaupanja (navesti mora svoje osebne podatke in tudi identifikacijsko številko osebnega dokumenta).

 

Obrazec glasovanje na domu

Obrazec glasovanje na domu za drugo osebo

Razpis naknadnih volitev v svete KS

 

Za dan razpisa ponovnih volitev v Svet Krajevnih skupnosti Bratov Smuk, Golnik, Kokrica, Trstenik, Vodovodni stolp, Žabnica, Hrastje in Tenetiše, ko se pričnejo volilna opravila v skladu s sprejetim rokovnikom se določi 6. december 2022.

 

Rokovnik volilnih opravil za naknadne volitve v svete KS

 

Kandidature se lahko vloži pri Občinski volilni komisiji, Slovenski trg 1, 4000 Kranj najkasneje do 22. 12. 2022, do 19.00. Opozarjamo, da mora do navedene ure Občinska volilna komisija kandidature dejansko prejeti. Oddaja na pošti navedenega dne se šteje kot prepozna.

 

Instruktivni obrazci v zvezi s kandidiranjem:

Navodila za pripravo kandidatur za svet KS

Kandidatura za svet KS MOK 2023

Soglasje h kandidaturi za člana sveta KS

Seznam občanov, ki so dali podporo listi kandidatov za svet KS

Zapisnik o delu organa pol. stranke, ki je določila kandidaturo

Seznam udeležencev pri delu organa pol. stranke, ki je določila kandidaturo