Skrb za zapuščene živali

Najprej preverimo, ali je žival res zapuščena in ali ni morda skrbnik živali v bližini. Stanje živali preverimo tako, da ne ogrožamo lastne varnosti, o morebitnih poškodbah ali bolezni pa takoj obvestimo zavetišče. Tako ravnamo tudi v primeru, če žival ogroža okolico (je nevarna ali je na avtocesti). Če je zapuščena žival na zasebnem zemljišču, o tem obvestimo lastnika, da ta obvesti zavetišče in dovoli ulov, oziroma uradnega veterinarja na 112.

Če žival ni bolna ali poškodovana in ne ogroža okolja, se ji približamo le tako, da zagotovimo lastno varnost, ter preverimo, ali je na ovratnici (če jo ima) morebiti kontakt skrbnika. Če je skrbnik znan, ga obvestimo o najdbi živali ter mu ji nato predamo, če lastnika ni mogoče ugotoviti ali ga obvestiti oziroma ne sodeluje, pa žival odpeljemo v zavetišče oziroma obvestimo zavetišče. Več informacij oziroma kontaktov pristojnih služb je na voljo na tej povezavi oziroma v naslednjem zavihku spodaj.

Če se živali ne moremo približati, poskusimo preprečiti pobeg oziroma omejiti gibanje s priprtjem v primerno ograjen prostor in obvestimo zavetišče. Pridržanje živali oziroma spremljanje gibanja je nujno za uspešen ulov.

 

Kako žival prepeljati

Če najdemo zapuščeno hišno žival, jo lahko po predhodnem dogovoru z zavetiščem pripeljemo sami tako, da ne ogrožamo lastne varnosti oziroma varnosti najdene živali. V primeru, da najdene hišne živali ne moremo pripeljati, pokličemo na telefonsko številko: 01/256 02 79.

 

Odzivni čas zavetišča

Imetnik zavetišča mora poskrbeti za namestitev zapuščene živali v roku 24 ur, za bolno ali poškodovano žival oziroma če žival ogroža okolico, pa je (po 11. členu Pravilnika o pogojih zavetišča za zapuščene živali, Ur. l. RS št.45/2000) predpisan odzivni čas štiri ure.

Prijavitelj najdene živali usmerja zaposlene zavetišča in po svojih močeh pomaga pri ulovu živali tako, da ne ogroža lastne varnosti.

Anonimnih prijav zavetišče ne obravnava. Na zasebnem zemljišču zavetišče ukrepa le z dovoljenjem lastnika oziroma po odločbi uradnega veterinarja in/ali v spremstvu uradne osebe.

 

Sprejem zapuščene hišne živali v zavetišče

Ob sprejemu zapuščene hišne živali najditelj izpolni sprejemni dokument. Identiteto izkaže z osebnim dokumentom, resničnost podatkov pa potrdi z lastnoročnim podpisom.

Vse sprejete zapuščene živali zavetišče evidentira, oskrbi in vrne znanemu oskrbniku oziroma namesti po protokolih zavetišča in v skladu z veljavnimi predpisi.

Izvajanje storitev  pomoči, oskrbe in namestitve zapuščenih živali v zavetišču 

Zavetišče za živali Ljubljana, Gmajnice 30, 1000 Ljubljana

Tel.: 01/256 02 79


Potek telefonskega pogovora:

Po klicu se vključi avtomatski snemalnik pogovora.
Nato pritisnite:

- 1 za splošne informacije

- 2 nujni klici (prijava izgubljenih živali, prijava poškodovanih živali, prijave živali, ki ogrožajo okolico, klici uradnih oseb)

E-pošta: info@zavetisce-ljubljana.si

Spletna stran:  http://zavetisce-ljubljana.siIzvajanje ukrepov v zvezi z zdravjem in dobrobitjo živali (inšpekcija)

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin

Inšpekcija za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin

Območni urad Kranj

Kranjska cesta 16, 4202 Naklo 

Tel.: 04/231 93 00  med delovnim časom; ponedeljek in torek, od 8. do 15. ure, sreda od 7. do 17. ure, petek;  od 8. do 13. ure. Izven delovnega časa se pokliče na številko 112.

E-pošta: OU-Kranj.UVHVVR@gov.si

 

 

Veterinarsko higienska služba (odvoz mrtvih živali)

Univerza v Ljubljani

Veterinarska fakulteta

Nacionalni veterinarski inštitut

Gerbičeva 60, 1000 Ljubljana

Tel.: 01/4779353

 

 

Azil za prosto živeče živalske vrste, razen lovne divjadi (za lovno divjad so pristojni upravljavci lovišč – lovske družine)

 

Izvajanje storitev  pomoči, oskrbe in namestitve prosto živečih živali

Ambulanta za male, divje in eksotične živali Golob d.o.o.

Glavni trg 7, 2366 Muta

Tel.: 02/876 12 58, 041 518 939

E-pošta: golob.doo@gmail.com
Spletna stran: http://golob-veterina.si

 

Regijski center za obveščanje – klic v sili 112

(v primeru ogrožanja ali napada živali na ljudi in stvari, v primeru najdbe izgubljene, zapuščene, poškodovane, poginule divje ali domače živali v naravi ali na cestah).

Pes May iz Gorenjske v družbi zaposlenega v zavetišču, Marka Omana, in igralke Vesne Ponorac.
Foto: Zavetišče Ljubljana