Gospodarske dejavnosti

V okviru Urada za gospodarstvo in gospodarske javne službe deluje tudi oddelek za gospodarske dejavnosti, ki med drugim opravlja strokovno tehnične, razvojne, organizacijske in upravne naloge s področja vzdrževanja objektov ter omrežij komunalne infrastrukture, vključno z otroškimi igrišči, zelenimi in drugimi javnimi površinami ter javno razsvetljavo.

 

Poleg tega opravlja tudi naloge s področja obveznih in izbirnih gospodarskih javnih služb (oskrba s pitno vodo, odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske vode, zbiranje in obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov, odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov in urejanje in čiščenje javnih površin …).

 

V pristojnosti oddelka so ob tem še upravne naloge s področja energetike, pokopališke in pogrebne dejavnosti in upravljanja z vodami, načrtovanje in izvajanje nalog pri razvoju in vzpodbujanju povezovanja gospodarstva, podjetništva in obrti, s področja javnih del in socialnega podjetništva, s področja spodbujanja kmetijstva, gozdarstva in razvoja podeželja, zaščite zapuščenih živali, turizma in prireditev, izvaja pa tudi upravne naloge na področju gostinstva in trgovine.