Pogosta vprašanja

Kaj je Trajnostna urbana strategija (TUS)?

Trajnostna urbana strategija je razvojni dokument v katerem mestna občina opredeli gospodarsko, demografsko, socialno in okoljsko stanje ter ob upoštevanju prihodnjih izzivov in aktiviranju nekizoriščenih notranjih potencialov mesta dogovori celostne ukrepe za spodbuditev gospodarske rasti in izboljšanje kakovosti bivanja v Kranju.

 

Zakaj TUS?

V novi finančni perspektivi 2014–2020 Evropska unija posebej podpira trajnostni urbani razvoj s strategijami, ki določajo celostne ukrepe za spopadanje z gospodarskimi, okoljskimi, podnebnimi, demografskimi in socialnimi izzivi, s katerimi se srečujejo mestna območja, ob upoštevanju potrebe po spodbujanju povezave med urbanimi in podeželskimi območji. Mesta so namreč prostorske koncentracije človekove dejavnosti (70 % prebivalcev EU prebiva v mestih, 75 % v MO Kranj) ter motorji razvoja in inovativnosti. V evropskih mestih se ustvari 2/3 celotnega BDP-ja EU.

 

Prav zato bo vsaka država članica 5 % vseh sredstev evropskega sklada za regionalni razvoj v novi finančni perspektivi namenila za razvoj mest. V Sloveniji so v program trajnostnega urbanega razvoja vključene vse mestne občine. Sprejeta Trajnostna urbana strategija (v nadaljevanju TUS) je predpogoj za vključitev v program urbanega razvoja. V tem kontekstu je Mestna občina Kranj (v nadaljevanju MOK) sprejela odločitev o temeljiti novelaciji obstoječe Strategije trajnostnega razvoja Mestne občine Kranj 2009-2023 in njenem preoblikovanju v Trajnostno urbano strategijo (v nadaljevanju TUS oz. strategija).

 

Kako je nastajal TUS Kranj 2030 in kako so se v proces vključevali občani?

Pripravo novelacije in preoblikovanja obstoječe strategije v TUS je od spomladi 2014 do jeseni 2015 usmerjala projektna skupina MOK. Izhodišča strategije je obravnaval tudi mestni svet julija 2014. V nadalnji proces priprave pa so bili prek javne razprave, fokusnih skupin in ankete vključeni občani, strokovna in zainteresirana javnost.