2. redna seja sveta MO Kranj

»Na včerajšnji seji Sveta MO Kranj so svetniki in svetnice potrdili mandat novim članom Nadzornega odbora MO Kranj in mandate članom desetih komisij Sveta MO Kranj, soglasno je bila potrjena prerazporeditev ostanka sredstev že izvedenega javnega razpisa GORKI2, in sicer izgradnje kanalizacije v aglomeraciji Britof-Predoslje. Ta bodo namenjena izvedbi javnih naročil dozidave in rekonstrukcije Vrtca in OŠ Simon Jenko-PŠ Center. Potrjena je bila tudi uskladitev cen vrtčevske oskrbe na območju MO Kranj,« je sprejete sklepe predstavil župan Matjaž Rakovec. Predstavil je tudi razloge za umik ene od točk predlaganega dnevnega reda, in sicer o organizaciji GRS Kranj. Ta bo obravnavana na naslednji seji, ki bo 13. februarja 2019. Med pobudami so svetniki izpostavili objekt Globus, glede katerega je župan zagotovil, da je že v pogovorih z lastniki, tudi sam si namreč želi in si prizadeva, da se Globus z ustreznimi vsebinami uredi v lep kulturni spomenik Kranja.

 

Kratek pregled obravnavanih točk dnevnega reda (po vrstnem redu obravnave)

 

Kadrovske zadeve: Nadi Mihajlović je bil potrjen mandat članice Sveta MO Kranj, za predsednika Sveta LEAG (Zavoda Lokalne energetske agencije Gorenjske) je bil imenovan Iztok Jenko, za predstavnika lokalne skupnosti v Svetu lokalnih skupnosti Centra za socialno delo Gorenjske so svetniki in svetnice imenovali Borisa Bavdka, Ano Cimperman v Svet zavoda Vzgojni zavod Kranj in Andrejo Valant za Pomočnika direktorja Centra za socialno delo Gorenjske, enota Kranj.

 

V okviru obravnave premoženjskih zadev so svetniki in svetnice soglasno potrdili prerazporeditev sredstev. Gre za dobrih 757 tisoč evrov, »s katerimi bomo lažje izpeljali projekt dozidave in rekonstrukcije objekta Vrtec in OŠ Simona Jenka-PŠ center,« je pojasnil župan in napovedal skorajšnji podpis pogodbe GORKI2, z izvajalcem gradenj Riko d.o.o. Podpis pogodbe bo sledil v torek, 5. februarja 2019.

 

Svetniki in svetnice so imenovali tudi Nadzorni odbor MO Kranj. Mandat članov nadzornega odbora je vezan na mandat Sveta MO Kranj, v mandatu 2018-2022 so za člane imenovani Ivo Bajec, Matej Pirc, Alenka Podbevšek, Andraž Ušlakar in Jelena Vidović.

 

Prav tako je bilo na seji v deset komisij, tj. delovnih teles Sveta MO Kranj, imenovanih skupno 50 novih članov, in sicer v Statutarno-pravno komisijo, v Komisijo za nagrade in priznanja, Komisijo za pobude in pritožbe občanov, Komisijo za medobčinsko in mednarodno sodelovanje, v Komisijo za finance in premoženjska vprašanja, pa Komisijo za okolje, prostor in komunalno infrastrukturo, Komisijo za socialne dejavnosti, zdravstvo in šolstvo, Komisijo za kulturo in šport, Komisijo za gospodarstvo, turizem in kmetijstvo, novi člani pa so bili imenovani tudi v Komisijo za stanovanjske zadeve.

 

Na seji so bili sprejeti tudi sklepi o spremembah sklepov o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov v vrtcih na območju MO Kranj. »Gre za uskladitev cen vrtcev zaradi povišanja mase plač v javnem sektorju, ki je stopilo v veljavo z novim letom. S 1. februarjem se bodo tako tudi za starše povišali stroški oskrbnine otrok v javnih vrtcih na območju MO Kranj in zasebnih vrtcih (Dobra teta d.o.o., Čarobni svet d.o.o. PE Mikujčki, Buan d.o.o., PE zasebni vrtec Pod mavrico in Vrtcu Duhec d.o.o., enota Kranj). V povprečju gre za zvišanje v višini slabih 4 odstotkov,« je župan pojasnil razpravo ob tej točki dnevnega reda in dodal: »Gre za zakonsko uskladitev. Povišanje mase plač in izdatkov za zaposlene v vrtcih si delijo mestna uprava in pa starši, v primeru, da svetniki ne bi potrdili uskladitve cen vrtcev, bi bila celotna razlika, ki je nastala s povišanjem plač v javnem sektorju (v primerjavi z dosedanjimi cenami vrtcev v MO Kranj) na plečih mestne uprave. Sredstev za tovrstne namene v proračunu ni, kar pomeni, da bi se morali odpovedati kateremu od razvojnih investicijskih projektov, ki že imajo svoje mesto v sprejetem proračunu, na primer projektu PŠ Center«.

 

Župan je predstavil tudi razloge za umik ene od predlaganih točk dnevnega reda, in sicer Odloka o organiziranju javnega zavoda GRS Kranj. Točka je bila namreč preložena v obravnavo na naslednjo sejo. Tako se bo lahko do omenjenega odloka (ta je bil v prvem branju že obravnavan v preteklosti) opredelila tudi pristojna komisija Sveta MO Kranj, ki je bila imenovana na 2. redni seji Sveta MO Kranj.

Kategorije:
sporocila-za-javnost