E-uprava

Spoštovane meščanke in meščani ter ostali uporabniki spletnega portala!

 

Na tem mestu so zbrane vse vloge in postopki, ki se vodijo po posameznih uradih v mestni upravi Mestne občine Kranj. Vloge se vlaga po pošti, elektronsko na uradni e-naslov (mok@kranj.si) ali osebno ob uradnih urah v sprejemni pisarni Mestne občine Kranj na Slovenskem trgu 1.

 

Uradne ure Sprejemne pisarne - blagajne Mestne občine Kranj

ponedeljek, torek, četrtek: 8.00-14.30 

sreda: 8.00-16.30 

petek: 8.00-12.30 

 

Vloge in obrazci po uradih

 

Urad za okolje in prostor

Vloga  Taksa
Vloga za izdajo soglasja upravljavca ceste za izvedbo gradnje v cestnem telesu in/ali njegovem varovalnem pasu  
Sklep za določitev odškodnine za služnost v letu 2013 – zvišanje DDV  
Zahteva za izdajo projektnih in drugih pogojev  

Zahteva za izdajo mnenja

povezava do programa za izpolnjevanje obrazcev in pripravo dokumentacije

 
Vloga za izdajo soglasja Mestne občine Kranj k projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja  
Zahteva za izdajo odločbe o odmeri komunalnega prispevka  

Obrazec za obročno odplačevanje komunalnega prispevka za kanalizacijo za obstoječe objekte
 
Vloga za izdajo lokacijske informacije za gradnjo zahtevnih in manj zahtevnih objektov  
Zahteva za izdajo potrdila o namenski rabi zemljišča  
Zahtevek za izdajo potrdila o predkupni pravici  
Napoved za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča – poslovni prostori  
Vloga za oprostitev plačila nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča  
Vloga za izdajo dovoljenja za začasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom  
Prijava uporabe zvočnih naprav na prireditvi, za katero ni potrebno pridobiti dovoljenja za začasno obremenitev okolja s hrupom  
Vloga za izdajo potrdila o parcelaciji na stavbnih zemljiščih  
Pobuda za spremembo namembnosti zemljišča  
Pobuda za izvedbo postopka lokacijske preveritve  

 

 

Urad za tehnične zadeve

Vloga Taksa
Obrazec za uporabo prostorov Mestne občine Kranj  

 

 

Služba za zaščito in reševanje

Vloga Taksa
Ocena škode na kmetijskih zemljiščih in gozdovih, povzročene po naravni nesreči  
Ocena delne škode na stavbah, povzročene po naravi nesreči  
Ocena škode na gradbenih inženirskih objektih (transportna infrastruktura, distribucijski cevovodi, vodni objekti in drugo, povzročene po naravni nesreči  
Navodilo URSZR  

 

 

Urad za gospodarske dejavnosti in promet

Vloga Taksa
Vloga za izdajo soglasja k postavitvi A panoja  
Vloga za novo avtotaksi dovoljenje  
Vloga za podaljšanje avtotaksi dovoljenja  

Vloga za izdajo potrdila o kategorizaciji cest

 

Vloga za dovoljenje za vožnjo, ustavljanje in parkiranje v območju za pešce

 

Vloga za pridobitev dovolilnice oz. brezkontaktne kartice za izredni prevoz

 
Vloga za izdajo dovoljenja za popolno ali delno zaporo občinske ceste  

Vloga za izdajo soglasja za gradnjo dovoznega priključka za občinsko cesto

 

Vloga za izdajo dovoljenja za prekopavanje, podkopavanje in druga dela na občinski cesti

 

Obrazec za prijavo obratovalnega časa gostinskega lokala

 

Vloga za izdajo dovoljenja za obratovanje gostinskega obrata v podaljšanem obratovalnem času za posamezne priložnosti

 

Vloga za podaljšanje časa trajanja prireditve

 

Vloga za izdajo soglasja k gradnji enostavnih objektov v varovalnem pasu občinskih cest

 
Vloga za izdajo soglasja za prodajo blaga zunaj prodajaln  

Vloga za raztros pepela zunaj pokopališča.

 

Vloga za izdajo soglasja za manjši odmik od predpisanega

 

 

 

Urad za družbene dejavnosti

 

Vloga Taksa

Vloga za prerazporeditev že vključenega otroka v vrtec

word

 

 

Vloga za vpis otrok v vrtec 2021-2022

 

Vloga za vpis otrok v vrtec 2020-2021

 

Vloga za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev

 

Obrazec za sporočanje sprememb glede uveljavljanja pravic iz javnih sredstev

 

Vloga za enkratni denarni prispevek za novorojence v Mestni občini Kranj

 

Vloga za enkratno socialno pomoč v Mestni občini Kranj

 

Vloga za prekop posmrtnih ostankov

 

Vloga za sofinanciranje e-oskrbe (varovanje na daljavo)

 

 

 

Medobčinski inšpektorat Kranj

Vloga Taksa

Prijava Medoobčinski inšpekciji

 

Vloga za fotokopiranje polpol izvirnikov

 

 

 

Oddelek za pravne in kadrovske zadeve

Vloga Taksa

Ponudba za ustanovitev stavbne pravice

 

Vloga za izdajo soglasja za posege najemnika v stanovanju/poslovnem prostoru MOK

 

Vloga za izvedbo vzdrževalnih del v stanovanju MOK

 

Vloga za prijavo / odjavo uporabnika

 

Navodila najemnikom stanovanj v lasti Mestne občine Kranj

 

Ponudba za najem zemljišča

 

Ponudba za odkup zemljišča v povezavi z namero za sklenitev neposredne prodajne pogodbe

 

Ponudba za prodajo nepremičnine-predkupna pravica

 

Vloga za brezplačni prenos zemljišča

 

Vloga za izdajo soglasja za opravljanje dejavnosti v delu stanovanja

 

Vloga za najem zemljišča

 

Vloga za obročno odplačilo dolga

 

Vloga za odkup stanovanja

 

Vloga za odpoved najemne pogodbe

 

Vloga za prenos najemnega razmerja

 

Vloga za prodajo zemljišča

 

Vloga za sklenitev služnostne pogodbe

 

Vloga za za vpis / izbris upravnika

 

Vloga za zamenjavo stanovanja