3. redna seja sveta MO Kranj

»Na včerajšnji seji Sveta MO Kranj so svetniki in svetnice potrdili mandat novemu direktorju Zavoda za šport in novi direktorici Doma upokojencev Kranj, seznanili so se s poročilom Nadzornega odbora MO Kranj, v prvem branju so potrdili osnutek Odloka o Gasilsko-reševalni službi Kranj in sprejeli strategijo razvoja predšolske vzgoje do leta 2023 ter dali soglasje k ceni storitve pomoči na domu. Ta za občane ostane nespremenjena, saj celotno breme prevzema občina,« je sprejete sklepe predstavil župan Rakovec.

 

Kratek pregled obravnavanih točk dnevnega reda (po vrstnem redu obravnave):

 

Kadrovske zadeve: Mestni svet je dal soglasje k imenovanju Branka Fartka za direktorja javnega zavoda Zavod za šport Kranj in pa pozitivno mnenje k imenovanju Nadje Gantar za direktorico Doma upokojencev Kranj.

 

Znotraj obravnave premoženjskih zadev je bilo s strani svetnikov potrjeno odprtje novega projekta NRP Zaprto odlagališče Tenetiše, potrebno zaradi  dotrajanosti merilnih naprav, intervencijskega bazena in varovalne ograje. Odlagališča so namreč potrebna investicijska vlaganja, zato je zaradi pravilnega evidentiranja odhodkov potrebno odpreti projekt v načrtu razvojnih programov in sredstva prerazporediti iz tekočega vzdrževanja v investicijsko vzdrževanje v letu 2019 v  višini 40 tisoč evrov. Obravnavani in sprejeti sta bili dve prerazporeditvi sredstev, ena za obnovo razbremenilnika RA 13, s katerimi bi lahko omogočili tudi črpanje nepovratnih sredstev po Zakonu o financiranju občin in pa za zaključek investicije na Krožni ulici.

 

Daljša razprava je bila namenjena osnutku novega Odloka o organiziranju javnega zavoda Gasilsko reševalna služba Kranj, ki so ga iz januarske seje prestavili na dnevni red februarske seje. Kot je pojasnil vodja Urada za tehnične zadeve Sašo Govekar, je namen predlaganega odloka odprava neskladnosti glede poimenovanja trenutno veljavnega odloka in sprejetih sprememb, na kar v svojem poročilu iz leta 2017 opozarja tudi revizijska služba in priporoča sprejem novega odloka. Z novim odlokom se bodo šifre dejavnosti – te ostajajo nespremenjene – uskladile z veljavno standardno klasifikacijo dejavnosti, za zagotovitev  racionalnejšega in kakovostnejšega delovanja zavoda pa nov odlok poleg sveta zavoda, direktorja in strokovnega sveta na novo določa strokovnega vodjo kot organ zavoda. Osnutek odloka zajema tudi spremembo kratice zavoda, in sicer v GARS Kranj (iz sedanjega GRS Kranj), s čimer bi odpravili pogoste zamenjave z Gorsko reševalno službo Kranj, ki uporablja enako okrajšavo.

 

Svetniki so sprejeli predlagane spremembe Kodeksa ravnanja funkcionarjev MO Kranj, predstavljena je bila tudi strategija predšolske vzgoje do leta 2023 in pa Poročilo nadzornega odbora za leto 2018, kjer je bil predvsem glavni pomislek in opozorilu glede izvedb javnih naročil z le enim ponudnikom.

 

Potrjeno je bilo tudi povišanje cen pomoči na domu, ki je posledica dogovora sindikatov javnega sektorja z vlado. Ta bo višja za skoraj evro in 30 centov, vendar pa dražje storitve uporabniki ne bodo občutili, saj bo MO Kranj hkrati povišala subvencijo, ki jo namenja v ta namen.

 

Kot je v pregledu dogajanja na seji predstavil župan Rakovec, so na seji obravnavali tudi predlog svetnika Zorana Stevanovića, ki je kot dodatno točko dnevnega reda predlagal prerazporeditev sredstev za projekt Kranjska klobasa fest. Po predlogu predlagatelja sklepa naj bi tridnevni festival na območju starega mestnega jedra pripravili v septembru, in sicer s prerazporeditvijo sredstev iz investicijskega projekta GORKI2. Svetniki so njegovo idejo večinoma podprli, niso pa se strinjali, da bi denar iz sredstev za investicije namenili za prireditev. Zanjo naj bi namreč poskrbeli na Zavodu za turizem in kulturo Kranj.