4. redna seja sveta MO Kranj

Kadrovske zadeve

Mestni svet je dal soglasje k imenovanju dr. Maksimiljana Sagadina za predstavnika v Svet Zavoda za šport Kranj, mag. Igorja Velova za predstavnika v Skupščino Komunale Kranj ter Marjana Tušarja, Tatjane Kastigar in Damjana Perica za predstavnike v Svet zavoda Osnovne šole Orehek Kranj. Prav tako je bilo potrjeno soglasje k imenovanju Tomaža Krišlja za direktorja Gasilsko reševalne službe za obdobje 2019‑2023.

Premoženjske zadeve

Večina premoženjskih zadev je bila potrjenih, in sicer:

 

Izvzem iz javne rabe (6 zadev):

 • Izvzem iz javnega dobra na nepremičninah parcelna številka 938/67, 938/68, 938/69, 938/70, 938/71, 938/72, 938/73, 938/74, 938/75, 938/80, 938/82 in 938/84, vse k. o. Kranj. Da bi lahko uredili etažno lastnino in vpis stavbe Cesta Staneta Žagarja 19 v kataster stavb, morajo biti nepremičnine brez zaznambe javnega dobra.
 • Izvzem iz javnega dobra na nepremičnini parcelna številka 998/4, k. o. Kranj. Zemljišče je nastalo s parcelacijo po rekonstrukciji in širitvi Koroške ceste.
 • Izvzem iz javnega dobra na nepremičnini parcelna številka 330/11, k. o. Rupa. Zemljišče v naravi predstavlja del dvorišča, po izvzemu ga bo MOK prodala lastniku sosednjega zemljišča, ki bo s tem zaokrožil svoje zemljišče.
 • Izvzem iz javnega dobra na nepremičnini parcelna številka 923/12, k. o. Zgornja Besnica. Zemljišče v naravi ne predstavlja javnega dobra, po izvzemu bo MOK prodala lastniku sosednjega zemljišča, ki bo s tem zaokrožil svoje zemljišče.
 • Izvzem iz javnega dobra na zemljišču parcelna številka 2725/5, k. o. Bitnje. Zemljišče je nastalo po parcelaciji obstoječe ceste in v naravi ne predstavlja javnega dobra. Po izbrisu zaznambe javnega dobra bo MOK zemljišče prodala lastniku sosednjega zemljišča, ki bo z odkupom zaokrožil svoje zemljišče.
 • Izvzem iz javnega dobra na zemljišču parcelna številka 992/5, k. o. Podreča. Zemljišče v naravi predstavlja del zemljišča pod stanovanjsko stavbo in ne predstavlja javnega dobra. Po izvzemu iz javnega dobra bo MOK zemljišče prodala lastniku sosednjega zemljišča, ki bo s tem zaokrožil svoje zemljišče in uredil zemljišče pod stavbo.

Dopolnitev načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Kranj, ki vključuje zemljišča:

 • parcelna številka 718 k. o. 2103 – Predoslje,
 • parcelna številka 330/1 k. o. 2101 – Rupa,
 • parcelna številka 924/46 k. o. 2131 – Stražišče,
 • parcelna številka 923/12 k. o. 2128 – Zgornja Besnica,
 • parcelna številka 263/32 k. o. 2086 – Srednja vas,
 • parcelna številka 992/5 k. o. 2140 – Podreča,
 • nepremičnina –prostor na podstrehi objekta na naslovu Koroška cesta 29 v deležu 29/100.

Vloge za odkup so bile prejete po sprejetju načrta razpolaganja za leto 2019 oziroma je bila pred kratkim končana parcelacija zemljišča.

 

Potrjeni sta bili tudi dve podaljšanji dodelitve oziroma najema neprofitnih stanovanj zaradi socialnih razmer družin.

 

Zavrnjen pa je bil predlog za prerazporeditev sredstev v proračunu v višini 50.000 evrov za izvedbo prireditve Kranjska klobasa fest. Z vidika financ v predlogu niso bile naveden proračunske postavke, s katerih bi bilo možno sredstva prenesli na nov projekt, poleg tega pa občinski proračun že zagotavlja sredstva za prireditve (programi Zavoda za turizem in kulturo Kranj, dogodki Mestne občine Kranj). Zavod za turizem in kulturo Kranj je prav tako napovedal kulinarični program s kranjsko klobaso in drugimi kranjskimi proizvodi v okviru Kranfesta (julij 2019) in Vinske poti v Rovih pod starim Kranjem (november 2019), stroške pa bodo pokrili iz sredstev, ki so že planirana za ti prireditvi.

 

Sprejem odlokov

 

Odlok o organiziranju javnega zavoda Gasilsko reševalna služba Kranj

Odlok je bil sprejet v drugi obravnavi. Razlogi za nov odlok:

 • odprava neskladnosti glede poimenovanja odloka,
 • opozorilo revizijske službe iz leta 2017,
 • šifre dejavnosti se uskladijo z veljavno standardno klasifikacijo dejavnosti,
 • ločitev poslovodne funkcije,
 • uvaja nov organ zavoda- strokovnega vodjo,
 • uskladitev določb glede sestave sveta zavoda,
 • določitev odločanja o presežku prihodkov nad odhodki,
 • kritje morebitnega primanjkljaja zavoda,
 • zamenjava okrajšave GRS Kranj za GARS Kranj.

 

Novosti v odloku:

 • ločitev dejavnosti na dejavnost javne službe in ostalo (tržne dejavnosti) - podlaga je 16. in 17. člen Zakona o računovodstvu;
 • ustanovitelj s sklepom določi pogoje za opravljanje preventivnih in operativnih del v zvezi z varstvom pred požarom ter naravnimi in drugimi nesrečami na območju drugih občin;
 • ustanovitelj na podlagi predloga sveta zavoda odloča o presežku prihodkov nad odhodki (19. člen Zakona o računovodstvu);
 • ustanovitelj na podlagi sprejetega proračuna in letne pogodbe o financiranju zagotavlja sredstva za delovanje zavoda;
 • natančno določa strukturo sveta zavoda (3 predstavniki ustanovitelja, 1 predstavnik zainteresirane javnosti in 1 delavec zavoda);
 • svet zavoda ima mandat, ki traja 4 leta;
 • postopek izbire direktorja izvede mestna uprava (komisija z najmanj 3 člani);
 • direktorja zavoda imenuje in razrešuje ustanovitelj;
 • direktor imenuje in razrešuje strokovnega vodjo po predhodnem soglasju sveta zavoda;
 • strokovni vodja vodi strokovno delo in kot poveljnik vodi operativna dela zavoda;
 • strokovni svet zavoda bo sestavljen iz vodij izmen, namestnikov izmen in strokovnega vodje.

 

Odlok o ustanovitvi javnega lekarniškega zavoda Gorenjske lekarne in

 

Odlok o ustanovitvi sveta ustanoviteljic javnega lekarniškega zavoda Gorenjske lekarne

 

Mestni svet je potrdil predloga obeh odlokov, ki se nanašata na organizacijo Gorenjskih lekarn. Cilj je bil dopolnitev določb glede na veljavno zakonodajo, predvsem na novo določeni ustanovitveni deleži, dopolnitev dejavnosti zavoda, dopolnitev pri organih zavoda, sprememba sestave sveta zavoda in njegovih pristojnosti ter uskladitev besedila, ki ureja presežek prihodkov nad odhodki.

 

V letu 2018 so vse občine ustanoviteljice sprejele osnutek obeh odlokov v prvi obravnavi. Druga obravnava ni bila opravljena zaradi lokalnih volitev. Potrebna je bila uskladitev zaradi spremembe Zakona o lekarniški dejavnosti. Osnove za sprejem odloka: Zakon o lekarniški dejavnosti, Zakon o zavodih in Statut Mestne občine Kranj.

 

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest v mestni občini Kranj

 

Odlok je bil na seji sprejet po skrajšanem postopku. Razlogi za spremembe odloka so predvsem pobude občanov glede izbrisa oziroma sprememb obstoječih kategoriziranih občinskih cest, določitev pripadajočih zemljišč s strani sodišča na kategoriziranih cestah ter uskladitev dolžine ceste z Občino Šenčur. Z dopolnitvami se vzpostavlja cestno omrežje v takšni meri in obsegu, da bo kar najbolje služilo prebivalcem mestne občine Kranj. Predlog odloka tudi pozitivno vpliva na izračun primerne porabe za Mestno občino Kranj, saj se število kilometrov cest povečuje.

 

Odlok o občinskem prostorskem podrobnem načrtu za naselje 8 stanovanjskih hiš Na gozdni jasi – osnutek

Svetnice in svetniki so potrdili osnutek odloka v prvem branju.

 

Lastnica zemljišč enote urejanja prostora z oznako SR 5 – Sse želi obravnavno območje komunalno opremiti in na njem zgraditi naselje 8 stanovanjskih hiš Na gozdni jasi. Obravnavana EUP je namenjena sanaciji zaselka (razpršena gradnja) z eno- in dvostanovanjskimi stavbami.

 

Za urejanje obravnavane EUP SR 5 je skladno z Odlokom o izvedbenem prostorskem načrtu mestne občine Kranj (IPN MOK) predvidena izdelava občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN), zato je župan Mestne občine Kranj na pobudo Irene Nastran, Srakovlje  12, 4000 Kranj v maju 2018 sprejel Sklep o začetku priprave OPPN za naselje 8 stanovanjskih hiš Na gozdni jasi.

 

IPN MOK v 48. členu za območje SR 5 določa, da je pri načrtovanju potrebno upoštevati max. višinski gabarit stavb K + P + M, max. FZ 0.35, min. delež OBP 30%, odstraniti neustrezne nelegalno zgrajene objekte ter upoštevati obcestno gradbeno linijo.

 

Območje OPPN se nahaja na robu vasi Srakovlje in predstavlja dopolnitev obstoječe zazidave, ki je locirana S in Z od obravnavanega območja. Na V in J območje OPPN meji na gozdno zemljišče, na Z pa ga od zazidanih stavbnih zemljišč loči občinska pot.

 

Območje OPPN Na gozdni jasi obsega EUP z oznako SR 5 - SSe  in sicer zemljišča 734/8, 734/9 in 734/10 k.o. Kokrica, ki so nastala s parcelacijo zemljišča parc. št. 734/7 k.o. Kokrica. Velikost ureditvenega območja je cca 5.710 m2. V območju OPPN je načrtovana gradnja 8 stanovanjskih hiš s pripadajočo infrastrukturo. Zemljišče bo v nadaljevanju razparcelirano. S parcelacijo se bodo oblikovale posamezne parcele namenjene gradnji stanovanjskih objektov ter parcela namenjena cesti. Nelegalno zgrajen objekt, ki se nahaja na obravnavanem delu EUP, bo odstranjen. Izven ureditvenega območja tega OPPN se bo posegalo za potrebe priključevanja na gospodarsko javno infrastrukturo in priključevanja na obstoječe prometno omrežje.

 

Gradnja naselja Na gozdni jasi je predvidena v dveh etapah. Prvo etapo predstavlja izgradnja prometne infrastrukture in izgradnja infrastrukturnega omrežja ter odstranitev nelegalnega objekta, ki se nahaja na obravnavanem območju. V drugo etapo sodi gradnja stavb.

 

Odlok o spremembah in dopolnitvah občinskega podrobnega prostorskega načrta območja či2 – centralne dejavnosti v Čirčah (spremembe in dopolnitve št. 2)

 

Svetniki so v prvem branju potrdili spremembe in dopolnitve odloka.

 

Predmet drugih sprememb OPPN Či2 je načrtovanje dodatne prostorske ureditve za potrebe obstoječega bencinskega servisa z namenom dodatne ponudbe pogonskih goriv v obliki stisnjenega zemeljskega plina (v nadaljevanju SZP oziroma CNG - mednarodna oznaka za Compressed Natural Gas).

 

Uporaba alternativnih goriv je potrebna za doseganje okoljskih ciljev na področju emisij toplogrednih plinov in onesnaževal. Slovenija mora do leta 2030 zagotoviti zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov v prometu ter drugih onesnaževal.

 

Vlada RS je na 152. redni seji sprejela Strategijo na področju razvoja trga za vzpostavitev ustrezne infrastrukture v zvezi z alternativnimi gorivi v prometnem sektorju v Republiki Sloveniji, ki v slovenski pravni red prenaša evropsko Direktivo 2014/94/EU. V skladu s sprejeto Strategijo na področju alternativnih goriv v prometu bo potrebno do 31. decembra 2020 vzpostaviti javno dostopno polnilnico na stisnjen zemeljski plin (SZP) tudi v Mestni občini Kranj.

 

Prostorsko izhodišče za umestitev polnilnic na SZP predstavlja omrežje obstoječih bencinskih servisov z ustrezno prometno dostopnostjo in potrebno infrastrukturo. Vzpostavitev polnilnice na SZP v okviru bencinskega servisa predstavlja najbolj ekonomično rešitev s stališča izvedbe investicije kot tudi nadaljnjega poslovanja in upravljanja.

 

V prvi fazi se načrtuje priklop CNG postaje na 3-barski distribucijski plinovod. Zaradi večje ekonomičnosti stiskanja zemeljskega plina se predvideva v drugi fazi priklop na visokotlačni plinovod 50 barov, ki je v upravljanju podjetja Plinovodi. Druga faza obsega izvedbo priključnega plinovoda na prenosni plinovod P291 in postajo za regulacijo ter meritev pretoka zemeljskega plina.

 

Idejna rešitev visokotlačnega priključka je prikazana kot varianta. Načrtovana prostorska ureditev se bo izvedla glede na prostorske možnosti in na način, predpisan za umeščanje tovrstnih objektov v prostor.

 

Bencinski servis ob vzhodni mestni obvoznici predstavlja optimalno lokacijo glede prometne povezljivosti ter možnost neposrednega priključevanja polnilnice SZP na distribucijski plinovod, tlačne stopnje 3 barov, na prenosni plinovod P291, tlačne stopnje 50 barov, in na ustrezno zmogljivo transformatorsko postajo. Variantne rešitve zato niso predvidene.

 

Uskladitev mej med občinama Kranj in Šenčur

Mestni svet je potrdil sklep o uskladitvi med sosednjima občinama Kranj in Šenčur.

 

Podatki o mejah občin in mejah parcel v praksi niso usklajeni. Podatki o mejah občin se vodijo v registru prostorskih enot, medtem ko podatki o mejah parcel v zemljiškem katastru. Zaradi navedenega je Geodetska uprava Republike Slovenije (GURS) pristopila k postopku usklajevanja meja občin z mejami parcel, ki je enkraten in je namenjen vzpostavitvi urejenega stanja podatkov o mejah občin v zemljiškem katastru. GURS bo vse spremembe poteka mej, ki bodo posredovane do 31. 3. 2019, evidentirala v zemljiškem katastru in registru prostorskih enot.

 

Mestna občina Kranj je predlog GURS-a pregledala ter ugotovila, da je potrebno nekatere nepremičnine prenesti med obema občinama o z upoštevanjem lokalne pristojnosti, veljavnih prostorskih aktov ter dejanskega stanja v prostoru. 

 

Predmet usklajevanja z občino Šenčur: V naselju Hrastje se prenesejo tri manjša zemljišča (parc. št. 62/2, 62/3 in 62/5, k. o. 2124 Šenčur) iz občine Šenčur v mestno občino Kranj. Vsa omenjena zemljišča pripadajo obstoječi kategorizirani občinski cesti, katere večina se nahaja v mestni občini Kranj. Uskladi se tudi območje ob reki Kokri. Tako se iz mestne občine Kranj v občino Šenčur prenese parc. št. 703/1, k. o. 2104, ki je last Republike Slovenije ter v naravi predstavlja vodno zemljišče.

 

Poročilo o delu Lokalne akcijske skupine za leto 2018

Svetnice in svetniki so se seznanili tudi s poročilom o delu Lokalne akcijske skupine (LAS) za preprečevanje zlorabe drog v mestni občini Kranj za leto 2018, ki daje nek presek stanja in oceno o preventivnih dejavnostih v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah. LAS sestavljajo predstavniki otroškega varstva, osnovnih in srednjih šol, mladih, sociale, zdravstva, policije, krajevnih skupnosti, nevladnih organizacij in občinske uprave, ki se pri svojem delu srečujejo s problematiko zasvojenosti. V letu 2018 je skupina pripravila operativni program za MO Kranj in naredila oceno stanja na področju zlorabe drog s preventivnega in kurativnega vidika, zagotavljala je koordinacijo dela strokovnih služb, ki se s problematiko drog ukvarjajo na vseh treh ravneh preventive, primarni, sekundarni in terciarni. Zagotavljala je usklajenost lokalnih programov preprečevanja zlorabe drog, se povezala z drugimi lokalnimi akcijskimi skupinami v Sloveniji ter osnovnimi in srednjimi šolami. Vrtcem v mestni občini Kranj je zagotovila sredstva za sofinanciranje preventivnih programov, za katere so se odločili.

 

Kot je povedala nova predsednica LAS Suzana Gladovič, so preventivne delavnice zelo dobro sprejete in tudi nujno potrebne. Glede uporabe drog se povečuje uporaba kokaina in LSD-ja, heroin je nekaj manj prisoten, uporaba alkohola je na približno isti ravni, medtem ko uporaba tobaka nekoliko upada. Prav tako je zaznana odvisnost od elektronskih naprav.