5. redna seja sveta MO Kranj

KADROVSKE ZADEVE

Mestni svet je dal soglasje k naslednjim imenovanjem:

 • h kandidaturi za ravnateljico OŠ Matije Čopa Kranj obema kandidatkama, ki izpolnjujeta vse razpisne pogoje: mag. Branki Vodopivec in mag. Mateji Zukanović;
 • h kandidaturi za ravnatelja OŠ Franceta Prešerna Kranj obema kandidatoma, ki izpolnjujeta vse razpisne pogoje: Alešu Žitniku in Aleksandru Gubetu;
 • h kandidaturi za ravnatelja Gimnazije Kranj trem kandidatom, ki izpolnjujejo vse razpisne pogoje: Tadeju Bračku, Aljoši Brlogarju in Aljoši Ermanu;
 • h kandidaturi za ravnatelja/-ico Ljudske univerze Kranj kandidatoma, ki izpolnjujeta vse razpisne pogoje: Mateji Šmid in dr. Štefanu Žunu.

 

Imenovanje občinske volilne komisije – imenovani so bili naslednji člani:

 1. Aljoša Drobnič - predsednik
 2. Helena Miklavčič - namestnica predsednika
 3. Irena Bevc - članica
 4. Aljoša Kavčič – namestnik članice
 5. Vlasta Rozman - članica
 6. Jerneja Logar – namestnica članice
 7. Sebastjan Gubič - član
 8. Patricija Tomažič– namestnica člana

 

Imenovanje sveta zavoda Gasilsko reševalna služba Kranj – imenovani so bili naslednji člani:

 

 • Milan Glamočanin
 • Bojan Homan
 • Jure Meglič

 

V obravnavo ni bila uvrščena zadeva Zadržanje odločitve mestnega sveta z dne 20. 3. 2019 in predlog mestnemu svetu za ponovno odločanje, ki se nanaša na soglasje k imenovanju Tomaža Krišlja za direktorja Gasilsko reševalne službe Kranj, potrjeno na marčni seji mestnega sveta. Obstaja dvom, da Tomaž Krišelj izpolnjuje vse pogoje za zasedbo delovnega mesta direktorja, zato je župan zadržal izvršitev sklepa. Na posvetu svetniških skupin so se dogovorili, da bodo to zadevo obravnavali na majski seji mestnega sveta.

 

PREMOŽENJSKE ZADEVE

Mestni svet je vse premoženjske zadeve potrdil.

 

 • Največ razprave je bilo pri zagotovitvi sredstev za izvedbo investicije v razsvetljavo na nogometnem igrišču in atletskem stadionu v Kranju. Ocena celotne investicije je 1,2 milijona EUR, za leto 2019 pa je s potrditvijo prerazporeditve sredstev zagotovljenih 400.000,00 EUR. Mestna občina Kranj se bo tako lahko vključila v pridobivanje sredstev Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (predvidoma 100.000,00 EUR) in Nogometne zveze Slovenije (predvidoma 75.000,00 EUR). Preostanek sredstev za dokončanje investicije se zagotovi v letu 2020 (800.000,00 EUR). Investicija je zasnovana tako, da bo omogočala tudi izvedbo mednarodnih nogometnih tekem in omogočila atletom več ur treninga.
 • Prerazporeditev sredstev za nadgradnjo prostorov za izvajanje preventivnih programov Osnovnega zdravstva Gorenjske Kranj v višini 111.000,00 EUR: gre za sodelovanje občine, da OZG pridobi sredstva sofinanciranja in prostor nekdanjega bazena uredi za preventivne programe.
 • Odprtje novega NRP Dom upokojencev in prerazporeditev sredstev v višini 30.000,00 EUR za pripravo investicijske dokumentacije: razlogi so velike potrebe po novih zmogljivostih za domsko oskrbo starejših ljudi (v Kranju sedaj primanjkuje okoli 130 postelj) in ker želi občina imeti pripravljen projekt za pridobitev državne koncesije ter izvedbo v prihodnjih letih.
 • Prerazporeditev sredstev za NRP Vrtec Bitnje v višini 112.522,00 EUR, gradnja v letu 2019 in 2020: celotna ocenjena vrednost investicije 1,2 milijona EUR z DDV; občina se bo potegovala za sredstva sofinanciranja pri Eko skladu (do 180.402,00 EUR ali do 300,00 EUR/m2) in za koriščenje sredstev po Zakon o financiranju občin (252.000 EUR), preostanek sredstev se zagotovi iz proračuna občine.

 

OSTALE ZADEVE

 

Svetniki so potrdili zaključni račun MO Kranj za leto 2018. Prejemki so bili realizirani v višini 49,89 mio EUR (74 % načrtovanih prejemkov) , izdatki pa v višini 49,88 mio EUR. Realizirani prejemki so za 13.000 EUR presegli izdatke. V letu 2018 je bila planirana tudi zadolžitev do višine 5,4 mio EUR, vendar se zadolžitev ni realizirala, ker niso bili izvedeni nekateri večji projekti, vezani na pridobitev nepovratnih sredstev sofinanciranja.

 

Največji delež realizacije v prejemkih proračuna v l. 2018 predstavlja skupina davčnih prihodkov: 40,4 mio EUR. V okviru te skupine pripada največji delež realizaciji prihodka iz naslova dohodnine (28,37 mio EUR),prihodkov iz naslova nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč je bilo za 9,78 mio EUR, iz naslova davka na promet nepremičnin pa dobrih 1,09 mio EUR.

 

Največjo realizacijo izdatkov v letu 2018 beležimo na področju izobraževanja, ki je realizirano v višini 12,34 mio EUR (za vrtce v višini 8,93 mio EUR, za osnovno šolstvo v višini 2,35 mio EUR). Področje prometa, prometne infrastrukture in komunikacij je realizirano v višini 7,09 mio EUR. Področju kulture, športa in nevladnih organizacij so bila namenjena sredstva v višini 6,64 mio EUR (šport 3,03 mio EUR, knjižničarstvo in založništvo 1,24 mio EUR, umetniški programi 1,25 mio EUR).

 

Realizacija investicijskih odhodkov je bila dosežena v višini dobrih 7,13 mio EUR, nerealiziranih je ostalo 17,54 mio EUR, ker ni bilo možno izvesti večjih projektov, kot sta GORKI 2. faza in prenova nekdanje ekonomske šole, kar je vplivalo tudi na nižjo realizacijo od planirane na prihodkovni strani.

 

Svetnice in svetniki so potrdili povečanje turistične takse za 0,60 EUR, to je s 1,40 na 2,00 EUR. Od tega je 1,60 EUR turistične takse in 0,40 EUR promocijske takse.

 

Sprejeli so spremembe in dopolnitve Odloka o razglasitvi arheoloških spomenikov v občini Kranj. Namen je omogočiti izvedbo novogradnje vrtca v Bitnjah po investicijskem načrtu, kar pomeni, da se dve parceli uvrstita v varstveni režim druge stopnje.

 

Seznanili so se s poročili o poslovnih rezultatih javnih zavodov v MO Kranj za leto 2018 in potrdili predloge porabe presežkov sredstev (večinoma za tekoče vzdrževanje prostorov in nakup osnovnih sredstev), dva zavoda pa bosta manjši izgubi pokrila iz presežka prihodkov nad odhodki iz preteklih let oziroma v letu 2019.

 

Uskladitev občinske meje z Občino Naklo

 

Mestni svet je potrdil uskladitev občinske meje z Občino Naklo na območju poslovne cone Polica. Skozi cono poteka lokalna cesta, ki je kategorizirana tako po Odloku o kategorizaciji občinskih cestah MOK ter tudi po odloku Občine Naklo. V nadaljevanju je cesta v upravljanju občine Naklo, kljub temu, da del poteka po parcelah, ki se trenutno nahajajo v Mestni občini Kranj. Prav zaradi tega je bilo smiselno, da se parcele, ki so del cestnega zemljišča lokalne ceste, katere upravljalec je Občina Naklo, prenesejo iz Mestne občine Kranj v Občino Naklo. Iz Mestne občine Kranj se v Občino Naklo prenese devet parcel v skupni izmeri 4100 m2.

 

Uskladitev občinske meje z Občino Škofja Loka

 

Prav tako je mestni svet potrdil uskladitev občinske meje z Občino Škofja Loka za območje pokopališča v Žabnici. Z omenjenim pokopališčem že sedaj upravlja KS Žabnica, prav tako je v njihovi lasti vežica ter večina zemljišč. Želja krajevne skupnosti Žabnica in tudi krajanov je, da s pokopališčem tudi naprej upravlja KS Žabnica ter da se območje celostno uredi, torej meja uskladi na način, da bosta cerkev in pokopališče povezana. Iz Občine Škofja Loka se v Mestno občino Kranj prenese sedem parcel v skupni izmeri 5800 m2.

 

Svetnice in svetniki so se seznanili z načinom reševanja problematike oseb s posebnimi potrebami. Zadevo je za obravnavo predlaga svetniška skupina Zoran Za Kranj in izpostavila dostopnost invalidnih oseb v stavbo MO Kranj. Kot je bilo pojasnjeno v obrazložitvi, je že v januarju 2019 na temo problematike oseb s posebnimi potrebami potekal pogovor in ustanovljena je bila posebna Komisija za osebe s posebnimi potrebami za obravnavo zadev in pobud predstavnikov organizacij s področja, ki delujejo za ljudi s posebnimi potrebami. Komisija se sestaja vsak prvi ponedeljek v mesecu. Na prvih dveh sestankih je sodeloval tudi župan Matjaž Rakovec, ki je poudaril, da bodo skušali upoštevati pobude in zagotoviti čim več materialnih in finančnih virov z namenom, da se olajša življenje osebam s posebnimi potrebami v Kranju. Poudaril je tudi velik pomen pri ozaveščanju javnosti, da se izobrazi ljudi, ki nimajo posebnih potreb, da osebe s posebnimi potrebami obstajajo ter imajo različne ovire in potrebe.

 

Trenutno je v pripravi program dela Komisije za leto 2019 s predlogi, razvrščenimi po prioritetah, posebej tiste, ki se nanašajo na MO Kranj, in posebej na tiste, ki se tičejo državnih institucij. Težave z dostopnostjo invalidnih oseb v stavbo MO Kranj je ena izmed prednostnih nalog in že potekajo postopki za odpravo težav, in sicer ureditev dostopnosti invalidnih oseb na invalidskem vozičku do sejne sobe št. 9 ter ureditev indukcijske zanke v njej.

Kategorije:
sporocila-za-javnost