7. redna seja sveta MO Kranj

Svetnice in svetniki so potrdili spremembo cen storitev odvajanja in čiščenja odpadnih voda. »Cene se spremenijo s 16,04 evra na 17,86 evra oziroma za 1,82 evra je to povečanje in cene veljajo od 1. junija letos,« je povedal župan Matjaž Rakovec. Zneski so izračunani za gospodinjstvo, ki mesečno porabi 16 kubičnih metrov vode.

 

Povečanje je vezno predvsem na višji strošek omrežnine za odvajanje odpadnih voda, ki je posledica predaje kanalov za odvajanje padavinskih voda v najem Komunali Kranj. 

Svetnice in svetniki so sprejeli tudi osnutek Odloka o ustanovitvi in organiziranju podjetja Komunala Kranj. Odlok na novo določa pravila imenovanja in odpoklica direktorja javnega podjetja, pristojnosti nadzornega sveta in skupščine javnega podjetja, dodane so dejavnosti ter pravila regulacije cen storitev obveznih gospodarskih služb.

 

V prvem branju sprejeta dva OPPN-ja

Svetnice in svetniki so potrdili osnutek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za južni del območja v Zgornjih Bitnjah. Za del obravnavanega območja je bil leta 2017 že sprejet OPPN. Za eno od parcel pa interes lastnika za gradnjo ni bil izkazan. Ob spremembi lastništva je novi lastnik na občino v maju 2018 naslovil pobudo za pripravo OPPN za južni del območja zemljišča v Zgornjih Bitnjah z namenom gradnje petih stanovanjskih hiš na tem območju. Načrtovana prostorska ureditev se nahaja na zahodnem ravninskem delu Zgornjih Bitenj, ob vzhodnem obrobju Škofjeloškega hribovja, na desnem bregu potoka Žabnica.

 

Prav tako so potrdili osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta   Šolski center Zlato Polje. Celotno osrednje območje kompleksa zazidalnega načrta Zlato polje je bilo do sedaj namenjeno razvoju univerzitetnega in srednješolskega središča širšega gravitacijskega območja Gorenjske. Predmet sprememb in dopolnitev ZN Zlato polje je funkcionalna celota in predstavlja zahodni del območja. Območje se navezuje na Koroško cesto kot mestno vpadnico, na katero sta predvidena dva priključka, ter na notranjo zbirno cesto. Na obravnavanem območju je poleg družbene dejavnosti dopustna tudi poslovno-trgovska dejavnost in stanovanja ob hkratnem zagotavljanju ustreznega koridorja cestnega in zelenega obcestnega prostora ter zadostnega števila parkirnih mest.

 

Zemljišča za ureditev ceste v Zgornji Besnici

Pri premoženjskih zadevah je mestni svet potrdil dopolnitev načrta pridobivanja nepremičnega premoženja občine, in sicer za pet parcel v Zgornji Besnici. Zemljišča se potrebujejo za gradnjo nove ceste, ki bo odpravila nevaren ovinek pri cerkvi v Zgornji Besnici. Krajevna skupnost in cerkev imata nato plan pred cerkvijo na stari trasi ceste urediti vaški trg, ki bi služil za razna druženja in dogodke.

 

Ostale zadeve

Svetnice in svetniki so se strinjali s podaljšanjem pogodbe o izjemni dodelitvi neprofitnega stanovanja MO Kranj v najem. Gre za dvočlansko družino, kije po eksploziji plina ostala brez stanovanja. Poteka pridobivanje gradbenega dovoljenja za obnovo hiše vlagateljice. Najemna pogodba za občinsko stanovanje se podaljša do 30. junija 2021.

V daljši razpravi so se seznanili z vsebino priporočil o izvajanju nalog predstavnikov Mestne občine Kranj v organih upravljanja javnih zavodov. Menili so, da jih je treba še nekoliko dopolniti in bodo tako o dokumentu glasovali na eni prihodnjih sej.

 

Glavna sprememba je dolžnost predstavnika, da v zadevah, ki so primeroma naštete v 3. členu Priporočila (npr. sprejem statuta zavoda, akta o notranji organizaciji, sprejemanje finančnih dokumentov, kadrovske zadeve in podobno), zaprosi za mnenje oziroma stališče občine. V izogib morebitnim nejasnostim se spreminja način pridobitve stališča oziroma mnenja občine; po novem le pisno oziroma po elektronski pošti. Prav tako je predstavnik dolžan takoj po sklicu seje organa upravljanja javnega zavoda obvesti občino o sklicu seje in o obravnavnih zadevah, po končani seji pa o sprejetih sklepih. Posledično se črta 6. člen Priporočila, ki je k poročanju o sprejetih sklepih neustrezno zavezoval javni zavod in ne predstavnika.

 

Pri kadrovskih zadevah je bilo potrjeno povečanje števila funkcionarjev v kadrovskem načrtu občine, in sicer z dveh na tri funkcionarje, tako da bo tudi drugi podžupan Robert Nograšek funkcijo opravljal profesionalno. Sprememba je potrebna zaradi obsega dela na področju investicij na programih šolstva, športa, sociale in krajevnih skupnosti.

V svet Osnovnega zdravstva Gorenjske je bil za nadomestnega člana imenovan Sašo Cuderman. Prejšnja predstavnica Tatjana Kitić je dala odstopno izjavo.

 

Mestni svet je sprejel sklep o razrešitvi mag. Igorja Velova z mesta predstavnika MO Kranj v Skupščini Komunale Kranj. Svet je na podlagi odstopne izjave razrešil Tomaža Krišlja z mesta direktorja Gasilsko reševalne službe Kranj. Za vršilca dolžnosti je do imenovanja novega direktorja imenoval Tomaža Vilfana.

 

Pobuda za naselje Planina III

Pobudo za odcepitev naselja Planina III iz krajevne skupnosti Primskovo in priključitev k krajevni skupnosti Bratov Smuk je dala svetniška skupina Liste Zoran Za Kranj. Tudi sveta obeh krajevnih skupnosti sta pobudo že obravnavala in se strinjata s spremembo glede vključitve naselja Planina III v okvir KS Bratov Smuk. Pobudo, ki je med ljudmi na Planini III prisotna že od leta 2009, Lista Zoran Za Kranj naslavlja na mestni svet in predlaga, da se sproži najenostavnejši postopek za izvedbo sprememb v sprejemljivem času.

Kategorije:
sporocila-za-javnost