Izbrali najprimernejšo rešitev za novi vrtec Sonček

Mestna občina Kranj je v sodelovanju z Zbornico za arhitekturo in prostor Slovenije na javnem projektnem natečaju izbrala strokovno najprimernejšo rešitev za načrtovano novogradnjo Vrtca Sonček. Z zmagovalcem bo sklenila pogodbo o izdelavi projektne dokumentacije in če bodo postopki potekali nemoteno, bi lahko z gradnjo začeli konec letošnjega leta. Prispele natečajne predloge bodo kmalu predstavili tudi na razstavi.

 

Mestna občina Kranj (MOK) načrtuje rušenje obstoječega vrtca s tremi oddelki in novogradnjo novega samostojnega vrtca s sedmimi oddelki, vsemi potrebnimi pripadajočimi prostori, otroškimi igrišči ter zunanjo ureditvijo vključno z dostopom in parkirišči, potrebna je tudi izvedba zaklonišča. Najprimernejšo rešitev so v sodelovanju z Zbornico za arhitekturo in prostor Slovenije (ZAPS) iskali prek septembra lani razpisanega javnega projektnega natečaja. V natečajni skupini je člane MOK vodil podžupan Janez Černe.

Prispelo je enajst predlogov oziroma elaboratov, ki so na različne načine odgovarjali na zahteve iz natečajne naloge. Po pregledu je ocenjevalna komisija kot bolj kakovostne rešitve prepoznala elaborate, ki so na celovit način zagotovili dobro funkcionalno in oblikovno zasnovo zunanjega in notranjega prostora ter njuno kakovostno medsebojno povezanost. Na tej podlagi je določila prejemnike nagrad in priznanj.

Prva nagrada v razpisani vrednosti 6.000 evrov bruto gre elaboratu ponudnika OSIVNIK FABIAN ARHITEKTI, d. o. o., avtorja sta Tea Fabian, mag. inž. arh., in David Osivnik, univ. dipl. inž. arh., M.Arch. (IT).

 

 

V povzetku obrazložitve je zapisano, da »natečajno rešitev odlikuje jasna umestitev v prostor s popolno ločitvijo prometnih in peš površin. Je kvalitetno umeščena v prostor, kakovostno funkcionalno razporejena, dostopi in prometna ureditev so primerni, arhitekturne in krajinsko arhitekturne rešitev so skladne. Kompakten volumen ustvarja veliko površino zunanjega igrišča, ki je pregledno in primerno povezano z objektom. Objekt je ekonomičen in energetsko učinkovit, odlikuje ga racionalna organizacija prostora, jasna delitev programa, kratke komunikacijske povezave in ambientalna pestrost. Športna igralnica je primerno umeščena in se kvalitetno odpira na zunanji trg. Vse igralnice so kvadratne oblike, orientirane na jugovzhodno stran in dobro osvetljene. Zasnova omogoča medsebojno povezovanje igralnic in razširitev v predprostore. Omogočena je medsebojna povezava teras.«

 

Ocena vrednosti investicije (brez DDV) po navedbi natečajnika je nekaj manj kot štiri milijone evrov.

 

 

Vse tri fotografije so iz prvonagrajenega elaborata.

 

Drugo nagrado in s tem 4.800 evrov prejme elaborat ponudnika SVET VMES, d. o. o., katerega avtorji so Jure Hrovat, mag. inž. arh.; Ana Kreč, mag. inž. arh.; Dorian Vujnović, mag. inž. arh., in Marko Kavčič, mag. inž. arh. V obrazložitvi je med drugim zapisano, »da natečajni predlog odlikuje kvalitetna prometna rešitev severnega dela območja in vzpostavitev plezalne klančine nad uvozno rampo. Gre za edini elaborat, ki predvidi ločen dostop za otroke drugega starostnega obdobja skozi zunanji vertikalni atrij, kar komisija ocenjuje kot kvalitetno izkoriščen in atraktiven prostor, ki hkrati služi kot plezališče in stopnišče«.

Tretje nagrade niso podelili, so pa zvišano priznanje v vrednosti 3.600 evrov natečajnemu elaboratu, ki je delo arhitektov Gašperja Medveška, univ. dipl. inž. arh.; Janje Šušnjar, mag. inž. arh.; Roka Wilenparta, abs. arh.; Tadeja Bolta, univ. dipl. inž. arh., in Maruše Zorec, univ. dipl. inž. arh., ter avtorjev krajinske arhitekture Ane Kučan, univ. dipl. inž. kraj. arh.; Lare Gligić, mag. inž. kraj. arh.; Danijela Mohoriča, mag. inž. kraj. arh.; Saše Kolman, mag. inž. kraj. arh., in Tomislava Krnača, mag. inž. kraj. arh.

Komisija je, kakor so zapisali, »prepoznala izjemno doživljajsko vrednost in kvaliteto zasnove pritličnega vrtca«, vendar ima tudi nekaj pomanjkljivosti, zato se v drugem krogu ocenjevanja ni uvrstila med nagrajene elaborate.

Ob tem so podelili še tri priznanja v vrednosti 1.800 evrov. Prejel ga je elaborat skupine avtorjev, v kateri so sodelovali Anže Čuden, mag. inž. arh.; Nace Šinkovec, mag. inž. arh.; Lea Ograjšek, mag. inž. arh., in Eva Ivačič, abs. arh. Priznanje je prejela tudi natečajna rešitev, katere avtorji so Lev Rahovsky Šuligoj, abs. arh.; Denis Rovan, univ. dipl. inž. arh.; Matic Škarabot, mag. inž. arh.; Aleksi Vičič, mag. inž. arh.; Marcel Vičič, abs. arh., in Aleš Žmavc, mag. inž. arh. Še eno priznanje pa je šlo skupini, v kateri so svoje znanje združili Igor Primažić, univ. dipl. inž. arh.; Jernej Potokar, mag. inž. arh.; Rok Primažič, mag. inž. arh., in Marko Primažič, mag. inž. arh.

Več podrobnosti o razpisu, obrazložitvah in nagradah je na voljo v objavljenem zaključnem poročilu na spletni strani ZAPS.

 

MOK bo natečajne rešitve v kratkem predstavila tudi na javni razstavi, z zmagovalcem projektnega natečaja pa bo sklenila pogodbo za izdelavo projektne dokumentacije. Načrtujejo, da bi bili postopki lahko zaključeni do konca letošnjega aprila in če bodo potekali nemoteno, bi bila projektna dokumentacija lahko izdelana, gradbeno dovoljenje pa pridobljeno konec leta 2023.