Izbran tudi izvajalec komunalne infrastrukture mlaka pri Kranju

Po dolgotrajni izvedbi javnega naročila je končno izbran tudi izvajalec za gradnjo komunalne infrastrukture na območju Mlaka pri Kranju v sklopu operacije GORKI2. Postopek je trajal več kot dve leti, gradnja pa se zdaj lahko začne. Pričakujemo, da bi lahko dela začeli že v oktobru 2019.

 

Zdaj ni več zadržkov, zato lahko Mestna občina Kranj predvidoma konec avgusta podpiše tudi pogodbo za gradnjo kanalizacije in druge infrastrukture za sklop 2: območje Mlaka pri Kranju z najugodnejšima ponudnikoma Riko, d. o. o., s partnerjem Pirc Gradnje, d. o. o., katerih ponudba znaša približno 3,8 milijona evrov brez DDV.

 

Investicija v komunalno infrastrukturo na območju Mlake pri Kranju bo obsegala približno 4,3 km fekalne kanalizacije. Hkrati bo obnovljeno tudi vodovodno omrežje v dolžini približno 4,3 km in zgrajeni meteorna kanalizacija dolžine približno 3,6 km ter manjkajoča javna razsvetljava. Stroški izvedbe dela fekalne kanalizacije s pripadajočo cesto bodo v določenem deležu sofinancirani iz sredstev Kohezijskega sklada Evropske unije in Republike Slovenije. Izvedbo del v zvezi s preostalimi komunalnimi vodami bo v celoti financirala Mestna občina Kranj.

 

Poleg Mlake pri Kranju obsega celotni projekt GORKI2 (2. sklop, 2. faza) tudi investicijo v komunalno infrastrukturo na območju Britof-Predoslje, ki je že v izvajanju. Oba sklopa skupaj obsegata investicijo projekta v višini 13,6 milijona evrov brez DDV. Z izbiro izvajalca za gradnjo komunalne infrastrukture na območju Mlaka pri Kranju je predvideno, da se celotni projekt GORKI2 izvede v zastavljenih rokih.

 

Spomniti je treba, da je velik del kranjske občine, gre za območja Bitnje-Šutna-Žabnica, Kranj in Kokrica, sodobno kanalizacijsko infrastrukturo, vključno s CČN Kranj, že dobil v 1. fazi izvedbe projekta Gorki.

 

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, prednostne osi Boljše stanje okolja in biotske raznovrstnosti in prednostne naložbe Vlaganje v vodni sektor za izpolnitev zahtev pravnega reda Unije na področju okolja ter zadovoljitev potreb po naložbah, ki jih opredelijo države članice in ki presegajo te zahteve.