Izgradnja novih kolesarskih povezav v polnem teku

V zadnjih dneh aprila bodo stekla dela tudi na odseku Ceste talcev, in sicer od križišča s Cesto Jaka Platiše do Likozarjeve ulice. Na tem odseku – dela bodo trajala predvidoma do konca junija 2019 – bo zgrajenih skupno 1,2 kilometra novih, varnih kolesarskih površin.

 

Izvajalec se bo v času gradnje v soseski Planina trudil, da bodo dostopi do objektov v največji možni meri nemoteni, bo pa v tem obdobju lahko onemogočeno bočno parkiranje na Cesti talcev (od Likozarjeve ulice do Ceste Jaka Platiše), zato prebivalce in obiskovalce tega območja mestna uprava poziva k spremljanju prometnih oznak in prosi za razumevanje. Neposredne prebivalce okoliša je izvajalec o načrtovanih del obveščal tudi z obvestili v poštne nabiralnike.

 

V soseski Planina bo izvedenih kar pet ukrepov

V soseski Planina je v okviru projekta Kolesarske povezave v Kranju 1-6, za katerega je mestna uprava pridobila tudi evropska sredstva, načrtovanih skupno za kar pet ukrepov, novo izgrajeni ločeni pasovi za pešce in kolesarje (kolesarska površina na pločniku) so predvideni na odsekih Ceste Rudija Šeliga od križišča s Cesto Jaka Platiše do Likozarjeve ulice, na Cesti talcev, in sicer od križišča s Cesto Jaka Platiše do Likozarjeve ulice, na Cesti Jaka Platiše od Ceste talcev do Ceste Staneta Žagarja. Na Cesti Staneta Žagarja od križišča s Cesto Jaka Platiše do krožnega križišča na R1–210 bo na eni strani urejena kolesarska steza skupaj s prehodi za kolesarje skozi semaforizirano križišče. Dodatno bodo na posameznih lokacijah ob trasah urejene tudi klopi in postavljeni koši za smeti, prav tako pa je na vseh navedenih odsekih predvidena ureditev oz. dopolnitev obstoječe javne razsvetljave.

 

Drevoredi bodo ohranjeni

V območju predvidenih ureditev se nahajajo obstoječi drevoredi, ki bodo ohranjeni. Potreben bo le posek treh dreves za zahodnim avtobusnim postajališčem ob Cesti Jaka Platiše. Da bi preprečili mehanične poškodbe dreves z vozili ali gradbenimi stroji, bodo drevesa v območju gradnje zaščitena. V območju koreninskega sistema dreves bodo dela potekala praviloma na oddaljenosti 4-kratnega obsega debel, na višini enega metra.

 

Operacija Kolesarske povezave v Kranju 1-6.

Dolgoročni cilj MO Kranj je na območju mesta vzpostaviti celostno kolesarsko omrežje, ki bo pospešilo prehod iz motorizirane v bolj trajnostno obliko dnevne migracije, zato je mestna uprava v letu 2017 načrtno pristopila k pripravi projektno-tehnične in investicijske dokumentacije. Prvi sklop Celostnih teritorialnih naložb (Kolesarske povezave v Kranju 1-6) predstavlja dopolnitev in dograditev obstoječega kolesarskega omrežja na šestih povezavah v mestnem območju Kranja, ki predstavljajo pomembne hrbtenične povezave med stanovanjskimi soseskami mesta in posameznimi središči centralnih funkcij mesta. Kjer je smiselno bodo sočasno urejeni tudi površine za pešce, nameščena kolesarska oprema (števci prometa, klopi..) ter urejena komunalna infrastruktura (odvodnjavanje, javna razsvetljava…). V sklopu ene od povezav na območju soseske Planina je načrtovana tudi izgradnja in vzpostavitev Centra trajnostne mobilnosti, katerega namen je ozaveščati in spodbujati meščane k večji rabi mehkih oblik mobilnosti.

 

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Skupna višina sredstev namenjenih za izvedbo operacije (Kolesarske povezave v Kranju 1-6) je dobrih 2 milijonov evrov (2.192.460,94 €). Operacija bo sofinancirana v višini dobrih 1,3 milijona evrov (1.343.007,71 €; (EU del (80 %) 1.074.406,17 €, nacionalni del (20 %) 268.601,54 €).«

Celotno sporočilo za medije je dostopno na povezavi.

Operacijo Kolesarske povezave v Kranju 1-6 sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Več informacij na povezavi www.eu-skladi.si

Kategorije:
sporocila-za-javnost