JAVNA RAZGRNITEV SPREMEMB IN DOPOLNITEV OBČINSKEGA PROSTORSKEGA NAČRTA MESTNE OBČINE KRANJ – spremembe št. 4

Na podlagi 50. in 53. člena Zakona o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt (Ur. list RS št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO, 61/17 – ZUreP-2 in 199/21 - ZUreP-3), v povezavi z 298. členom Zakona o urejanju prostora ZUreP-3  (Uradni list RS, 199/21),  župan Mestne občine Kranj s tem

 

JAVNIM NAZNANILOM

 

obvešča javnost o javni razgrnitvi  in javni obravnavi

 

Dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev Občinskega

prostorskega načrta Mestne občine Kranj – spremembe št. 4 – strateški del

in

Dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev Občinskega

prostorskega načrta Mestne občine Kranj – spremembe št. 4 – izvedbeni del

z

Okoljskim poročilom k spremembam in dopolnitvam Občinskega prostorskega načrta Mestne občine Kranj

 

I.

 

Javno se razgrne dopolnjen osnutek Sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta Mestne občine Kranj – spremembe št. 4 (krajše: SD OPN-4).

 

Vse spremembe in dopolnitve so razvidne iz javno razgrnjenih gradiv in podrobneje predstavljene v prilogi k obrazložitvi in utemeljitvi prostorskega akta.

 

II.

 

Javna razgrnitev bo trajala od 14. 6. 2023 do 13. 8. 2023.

 

III.

 

Gradivo bo javno razgrnjeno v prostorih Mestne občine Kranj, Slovenski trg 1, 4000 Kranj in na spletni strani  prostor.kranj.si.

 

V prostorih Mestne občine Kranj bo gradivo na vpogled v času uradnih ur.

 

IV.

 

V času javne razgrnitve bo občinska uprava organizirala javno obravnavo, ki bo v torek, 20. 6. 2023, ob 16.00 v sejni sobi št. 15 Mestne občine Kranj, Slovenski trg 1, 4000 Kranj.

 

V.

 

Seznam zemljiških parcel, katerih namenska raba se v spremembah in dopolnitvah OPN MOK – št. 4 spreminja, je objavljen na spletni strani Mestne občine Kranj prostor.kranj.si.

 

VI.

 

V okviru javne razgrnitve ima javnost pravico dajati pripombe in predloge na spremenjene vsebine OPN MO Kranj – št. 4. Pripombe in predlogi se lahko do konca trajanja javne razgrnitve podajo na naslednje načine:

  • pisno na mestu javne razgrnitve, na Mestni občini Kranj,
  • na spletnem portalu za oddajo pripomb in predlogov v sklopu spletnega pregledovalnika razgrnjenega gradiva, dostopnega na prostor.kranj.si,
  • po pošti z uporabo predpisanega obrazca, dostopnega na spletni strani prostor.kranj.si in na vložišču Mestne občine Kranj, s pripisom »oddaja pripomb in predlogov na SD OPN – 4« na naslov Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1, 4000 Kranj,
  • po elektronski pošti z uporabo predpisanega obrazca, dostopnega na spletni strani prostor.kranj.si in na vložišču Mestne občine Kranj, s pripisom »oddaja pripomb in predlogov na SD OPN – 4« na naslov mok@kranj.si,
  • ustno podana pripomba ali predlog na zapisnik na javni obravnavi.

 

Mestna občina Kranj bo pripombe in predloge javnosti preučila ter do njih zavzela stališče, ki ga bo objavila na spletni strani Mestne občine Kranj.

 

Obravnavani bodo samo pripombe in predlogi, ki se bodo nanašali na spremenjene vsebine v SD OPN – št. 4.

 

VII.

 

To naznanilo se objavi na spletni strani Mestne občine Kranj http://www.kranj.si ter v časopisih Kranjske novice in Gorenjski glas.

 

 

 

Datum: 22. 5. 2023

Št. 350-33/2018-77

 

Javna razgrnitev sprememb in dopolnitev občinskega prosorskega načrta mestne občine Kranj - spremembe št. 4

Kategorije:
aktualno