Javni razpis za podporo kmetijstvu

Mestna občina Kranj tudi letos prek javnega razpisa namenja skupno 153.400 evrov za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja. Upravičenci morajo vlogo oddati najpozneje do 8. aprila oziroma do 9. septembra 2022, odvisno od ukrepa.

 

Javni razpis za dodelitev pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Mestni občini Kranj v letu 2022 obsega naslednje ukrepe:

 

  • ukrepe na področju pridelave kmetijskih proizvodov: pomoč za naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo, pomoč za zaokrožitev kmetijskih in gozdnih zemljišč, pomoč za naložbe za ohranjanje kulturne dediščine na kmetijskih gospodarstvih)
  • ukrepa na področju predelave kmetijskih proizvodov, dopolnilnih dejavnosti in gozdarstva: pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložbe v nekmetijsko dejavnost na kmetiji, podpora investicijam za varno delo v gozdu)
  • ostala ukrepa: podpora šolanju na poklicnih in srednješolskih kmetijskih in gozdarskih programih, podpora delovanju društev s področja kmetijstva, gozdarstva in razvoja podeželja

 

Razpisna dokumentacija, ki obsega besedilo javnega razpisa, obrazce za posamezne ukrepe javnega razpisa, vzorce pogodb in drugo, je vlagateljem na voljo v Uradnem listu RS, št. 10/22 (izid 21. januarja 2022; stran 118)) in na spletni strani Mestne občine Kranj (rubrika Javni razpisi, naročila). Če vlagatelji ne razpolagajo z ustrezno računalniško opremo, jim jo bomo posredovali v fizični obliki z redno pošto.    

 

Vse informacije v zvezi z javnim razpisom lahko dobite na podlagi predhodne najave na Mestni občini Kranj, v Uradu za gospodarske dejavnosti in promet, soba št. 195, Slovenski trg 1, Kranj, ali na telefonski številki 04/237 31 30 oziroma prek e-pošte barbara.ciric@kranj.si, kontaktna oseba je Barbara Čirič.

 

Časovni roki za oddajo vloge s predpisano dokumentacijo so naslednji:

 

  • za ukrepe pod točkami II, IV, V, VI (naložbe v primarno kmetijsko proizvodnjo, ohranjanje kulturne dediščine, naložbe v dopolnilne dejavnosti, investicije za varno delo v gozdu) najpozneje do 8. aprila 2022
  • za vse preostale ukrepe najpozneje do 9. septembra 2022.