Kje se skriva potencial slovenskega lesa

Regionalna razvojna agencija Gorenjske – BSC Kranj je v okviru operacije Uporabimo lokalni les v Mestni knjižnici Kranj v četrtek izvedla predavanja in okroglo mizo, katere glavna tema je bila, kako pospešiti uporabo zlasti lokalno pridelanega lesa v gorenjski regiji – kje so ovire in kje neizkoriščene priložnosti.

 

Operacija Uporabimo lokalni les se odvija v okviru LAS Gorenjska košarica, v projektu pa poleg BSC, poslovno podporni center, d. o. o., Kranj, ki je vodilni partner, sodelujejo še Turizem Bohinj in Center za trajnostni razvoj podeželja Kranj. Na zaključnem promocijskem dogodku so udeleženci nanizali projektne aktivnosti in izpostavili izzive ter priložnosti lokalnega lesa, predvsem z vidika podjetništva, turizma in razvoja lokalne skupnosti.

 

Načeli so vprašanje, kje iskati potencial za uporabo lokalnega lesa in lesne industrije in nakazali možnost, da se odgovor morebiti skriva v medsektorskem povezovanju s turizmom. Slovenija se namreč promovira kot zelena gozdnata država, les je material lokalnega izvora in lesarstvo ima na območju Gorenjske dolgo tradicijo.

 

Poleg tega pa je Gorenjska ena izmed najbolj pomembnih turističnih destinacij v Sloveniji in glede na ponudbo nastanitvenih kapacitet to predstavlja lepo število potencialnih kupcev. Pri tem, kakor poudarjajo partnerji v projektu, ne gre le za potencialne kupce iz segmenta obiskovalcev, ampak tudi investitorje v turistično gospodarstvo, pa naj gre za gradnjo objektov, urejanje prostora ali opremo interierja; prav vsa področja so vezana na potencialno uporabo lesa.

 

 

Z operacijo Uporabimo lokalni les želijo stanje izboljšati; na podlagi prepoznanih izzivov, priložnosti, strokovnega znanja in kompetenc, ki jih imajo partnerji v projektu, želijo spodbuditi podjetja, mlade in prebivalstvo k nadaljnji večji uporabi lokalnega lesa ter k razvoju novih inovativnih produktov in storitev iz lokalnega lesa na območju LAS Gorenjska košarica.

 

Operacija Uporabimo lokalni les je bila odobrena v okviru sredstev CLLD 2014–2020 na 1. javnem pozivu LAS Gorenjska košarica. Ta je v višini 80 odstotkov (92.004,80 evrov) sofinanciran iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj. Skupna vrednost operacije (neto upravičeni stroški + DDV) je sicer 126.886,00 evrov.

 

Kaj so na okrogli mizi povedali udeleženci?

 

Nina Zupan, vodilni partner BSC, poslovno podporni center, d. o. o., Kranj:

»BSC je vodilni partner v projektu 'Uporabimo lokalni les'. Izjemno ponosni smo, da smo skupaj s partnerji pridobili sredstva iz sklada za regionalni razvoj (ESRR) v sklopu programa razvoja podeželja LAS Gorenjska košarica CLLD 2014-2020. Evropska sredstva v višini skoraj 100.000 evrov so namenjena za dvig ravni uporabe lokalnega lesa za inovativne izdelke ter povezovanje sektorjev – kreativa, proizvodnja, turizem na območju LAS Gorenjska košarica, s poudarkom na spodbujanju dinamičnega podjetništva na podeželju.«

 

Danilo-Anton Ranc, generalni direktor Direktorata za lesarstvo na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo:

»Cilji Direktorata za lesarstvo so do leta 2030 povečati količino doma predelanega lesa na tri milijone m3 letno, prihodke od prodaje v lesni panogi na 2,5 milijarde evrov letno in število zaposlenih na vsaj 15.000. Pri tem si prizadevamo predvsem za večjo predelavo domačega lesa v končne izdelke z visoko dodano vrednostjo, ki prinašajo tudi nova delovna mesta ter višji in boljši življenjski standard. Zato bodimo prijazni do narave in okolja, podprimo slovensko gospodarstvo in uporabimo slovenski les!« 

 

Branko Meh, predsednik Obrtno – podjetniške zbornice Slovenije:

»Les je naše največje naravno bogastvo, ki pa ga žal ne znamo dovolj izkoristiti. Med večjimi problemi je še vedno velik izvoz hlodovine, kjer je dodana vrednost nizka. Potrebovali bi torej polizdelke in izdelke z visoko dodano vrednostjo, še bolj pa bi morali razviti tudi leseno gradnjo. Da bomo lahko pri tem uspešni, pa potrebujemo ustrezen kader, zato moramo prepričati mlade za ta poklic. Po drugi strani pa mora tudi država zagotoviti ustrezne spodbude lesni panogi.«

 

Aleš Malnarič, uni. dipl. ing les., Šolski center Škofja Loka:

»Les je material, ki nas obdaja na vsakem koraku in omogoča izjemno veliko izraznih možnosti, kar se kaže v raznolikosti izdelkov. Danes še bolj kot kdaj koli prej omogoča inovativne pristope. V Šolskem centru Škofja Loka se zavedamo lastnosti lesa in njegovih razvojnih možnosti ter v tem duhu razvijamo inovativne učne procese, da bi znanje podajali čim bolj učinkovito in hkrati spodbujali ustvarjalnost dijakov.«

 

Niko Ravnik, direktor LIP pohištvo Bohinj:

»Bohinj ima poleg turizma zelo velik potencial razvoja v lesni panogi, saj je velik del poraščen z gozdovi. Ključno je, da znamo vsak kos lesa oblikovati in obdelati v končni produkt z visoko dodano vrednostjo, ki nam ponuja udobnost bivanja. Povezovanje lokalnih umetnikov in industrije je res inovativno in ta projekt je nazoren dokaz da se da.«

 

Dr. Jana Vilman, vodja projekta Uporabimo lokalni les pri Turizmu Bohinj:

»Celoten model povezovanja med turizmom in lesno industrijo se ne kaže le v krepitvi lokalnega gospodarstva in lesne industrije ter kratkimi dobavnimi verigami, temveč tudi v ustvarjanju trendov lokalne pojavnosti, gradnje in ohranjanja identitete prostora z istovetnimi simbolnimi elementi, ki poudarjajo lokalno pripadnost, kulturo, gorenjskega alpskega, tudi slovenskega.

Skratka, gradijo lokalno pripadnost in prepoznavnost območja.

Če pravimo, da smo področje z veliko lesa in da je pri nas močna lesna industrija, je prav, da se to odraža na vsakem koraku. Naj bodo igrala, avtobusne postaje, klopi, ograje, stavbe lesene, pa ne le lesene, naj bodo tudi sodobno oblikovane s komponentami tradicionalnih znanj. Tako bo obiskovalec že po opremi prostora imel občutek, da je les res tukaj doma.

Naslednji prostor, ki ga obiskovalec doživi, je nastanitveni obrat. Tu se spet sreča s konstrukcijo stavbe in opremo interierja. Bo videz spominjal na italijansko ali skandinavsko oblikovanje ali naj se v njem odslikava tradicija lokalnega okolja? Naši avstrijski sosedje gradijo vizualno podobo prek oblačil in interjerja, zavedajo se, kaj je pojmovano kot domačno in avstrijsko. Čeprav smo del alpskega prostora, zmoremo ustvarjati lastne zgodbe.

Primer dobre prakse z oblikovanjem pohištva iz lesa slovenskega porekla za turistične nastanitve je predstavljen na razstavi Slovenski les in ustvarjalni izzivi ...«

 

Mag. Uroš Brankovič, direktor Centra za trajnostni razvoj podeželja Kranj (projektni partner in koordinator za področje lesa v Regionalnem razvojnem programu Gorenjske 2014–20 in 2021–2024):

 

»Oblikovanje lokalnih iz regionalnih gozdno-lesnih verig, v okviru katerih so prednosti uporabe lesa največje za okolje, gospodarstvo in zaposlovanje, je seveda velik izziv. A novi evropski podnebni cilji in instrumenti za spodbujanje pobud, ki prispevajo k zmanjšanju vplivov na okolje, predvsem na podnebne spremembe, trendi uporabe zdravih naravnih izdelkov ter rast od malih projektov proizvodnje in uporabe izdelkov iz lokalnega lesa do velikih, dajejo možnosti za dolgoročno uspešen razvoj področja. Je pa tu zares potrebno sodelovanje in zavezanost vseh akterjev, od oblasti na vseh ravneh, podjetništva, izobraževalnih institucij, nevladnih organizacij in porabnikov. Na Gorenjskem že imamo nekaj lokalnih skupnosti, ki sledijo vsem trem izhodiščem takega razvoja, omenimo lahko občine Bohinj, Bled, Jezersko, Preddvor, Kranjska Gora … Pomemben element v vseh teh skupnostih je, da se krepi tako razvojna kot čustvena naklonjenosti lokalnemu lesu. Ob novih delavnih mestih gre namreč tudi za del tradicije oziroma kulturne dediščine ter zdravo bivanjsko in delavno okolje za ljudi.«

 

Sklep udeležencev je bil, da so gozdovi in lesna biomasa strateškega pomena za Slovenijo, njene regije in lokalne skupnosti. Za njihovo ohranjanje je bistvenega pomena trajnostno gospodarjenje z gozdovi in spodbujanje rabe lokalnega lesa v različnih gospodarskih panogah, od gradnje, proizvodnje do turizma. Prihodnost lesa je v mladih in znanju; dobri mentorji lahko s sodobnimi metodami in orodji pri mlajših generacijah vzpodbudijo kreativno razmišljanje in inovativno ustvarjanje visokokakovostnih in unikatnih izdelkov iz gorenjskega lesa.

In, kakor so poudarili, verjamejo, da so k boljši prepoznavnosti gorenjskega lesa pripomogli tudi s projektom.

 

Več informacij o projektu: https://www.las-gorenjskakosarica.si/lokalni-les/

 

 

Kategorije:
aktualno