KR'kolesarim po Kranju

Projekti operacije Kolesarske povezave v Kranju 1-6 že zaključeni, izgradnja Centra trajnostne mobilnosti na Planini pa v zaključni fazi.

 

Kranj, 23. julij 2020 – V Kranju zaključujejo dobra dva milijona evrov vredno operacijo, ki izboljšuje tako prometno varnost za kolesarje kot tudi za pešce. Kranjčani in obiskovalci Kranja z okolico so z operacijo, za katero je mestna uprava pridobila tudi evropska sredstva, bogatejši za skupno skoraj devet kilometrov doslej manjkajoče kolesarske infrastrukture in infrastrukture za pešce v posameznih soseskah Kranja in okolici.

 

Osnovni namen projekta, za katerega je Mestna občina Kranj pridobila tako državna kot tudi Evropska sredstva, je bila izvedba ukrepov za dopolnitev in dograditev manjkajoče kolesarske infrastrukture in infrastrukture za pešce. Operacijo Kolesarske povezave 1-6 tako sestavlja šest povezav, ki dopolnjujejo kolesarsko infrastrukturo. V tem okviru je tudi pripadajoča oprema, spremljajoča infrastruktura za pešce in komunalna infrastruktura in vzpostavitev Centra trajnostne mobilnosti (CTM). Posebno pozornost so na površinah za kolesarje in pešce v okviru operacije namenili taktilnim oznakam za slepe in slabovidne v neposredni okolici objekta CTM na Planini (ta je v zaključni fazi), tj. opremi po standardih, ki zagotavljajo večjo kakovost bivanja tudi slepim in slabovidnim.

»V Mestni občini Kranj vseskozi težimo k celostnemu trajnostnemu razvoju vseh dejavnosti. Pospešeno gradimo nove kolesarske poti in povezave, razširili smo mrežo sistema KRsKOLESOM, ki ima skoraj 30 elektrificiranih postaj in predstavlja največji tovrsten sistem v Sloveniji, v kratkem pa bo zaživel še projekt Gorenjska.bike.

Vožnja s kolesom je namreč praktična, zdrava za ljudi in koristna za okolje. Poleg tega pa je stikanje za novimi kotički s kolesom zagotovo eden bolj privlačnih načinov odkrivanja sveta,« je povedal župan Mestne občine Kranj Matjaž Rakovec.

 

Desno: Skica povezav v okviru operacije Kolesarske povezave v Kranju 1-6

 

Na Planini nivojsko vodenje kolesarjev in CTM s taktilnimi oznakami

 

Kolesarska povezava 1 poteka v soseski Planina, kjer je odslej za kolesarje urejenih skupno več kot 3,5 km dodatne infrastrukture, za pešce pa nekaj manj kot 3 km. Tako na Cesti Rudija Šelige (od križišča s Cesto Jaka Platiše do Likozarjeve ulice) kot tudi na Cesti talcev (od križišča s Cesto Jaka Platiše do Likozarjeve ulice) in na Cesti Jaka Platiše (od Ceste talcev do Ceste Staneta Žagarja) sta na vsaki strani ceste urejena ločena pasova za pešce in kolesarje (kolesarska površina na pločniku). Na Cesti Staneta Žagarja (od križišča s Cesto Jaka Platiše do krožnega križišča na R1-210) pa je na eni strani urejena kolesarska steza, skupaj s prehodi za kolesarje skozi semaforizirano križišče pri trgovskem centru Mercator.

 

 

V soseski Planina je zgrajen tudi Center trajnostne mobilnosti (CTM), in sicer na lokaciji avtobusnega postajališča javnega prometa, in sistem izposoje javnih koles KRsKOLESOM. Sodobno zasnovan etažni objekt v skupni površini 173, 4 m² bo namenjen informiranju in obveščanju prebivalcev ter podpori kolesarjem. Obiskovalci bodo lahko najeli mesta za hrambo koles preko celega leta, pridobili osnovno brezplačno pomoč za kolesa (preverjanje tlaka v zračnicah, pregled stanja kolesa) in se vpisali v sistem KRsKOLESOM. Pomemben del centra bo tudi INFO točka.

 

Trenutno so gradbena dela izgradnje v zaključni fazi, objekt pa bo vse do pridobitve uporabnega dovoljenja in uradne predaje namenu zavarovan tudi z gradbiščno ograjo. Vstop na gradbišče nepooblaščenim osebam ni dovoljen.

 

 

Na Primskovem tudi kolesarski števec

 

Kolesarska povezava 2 poteka v soseski Primskovo, in sicer od Kokrškega mostu na Cesti Staneta Žagarja pa do Upravno trgovskega centra Primskovo – Dolnov.  V tem delu Kranja je novo zgrajenih in urejenih skupno dober kilometer kolesarskih površin in površin za pešce. Tako na Ulici Mirka Vadnova (mimo Surovine, Šuceva ulica od krožišča pri Eurotonu do Ulice Mirka Vadnova) kot tudi na Cesti Staneta Žagarja (od Bencinskega servisa Petrol do Jezerske ceste) so novo urejeni ločeni pasovi za pešce in kolesarje (Kolesarska površina na pločniku) in mešana površina za pešce in kolesarje, v soseski pa je nameščen tudi obojestranski kolesarski števec.

 

 

V Šorlijevem naselju sta novi dve kolesarski povezavi in območje souporabe prometnega pasu (sharrow)

 

Kolesarska povezava 3 se razprostira v soseski Šorlijevo naselje – Športni park Kranj. V okviru te povezave so kolesarji pridobili dober kilometer nove kolesarske infrastrukture. Na ulici XXXI. divizije in Kopališki ulici je po novem urejen »pomožni« kolesarski pas in območje, namenjeno souporabi prometnega pasu (sharrow). Na Ulici XXXI. divizije je začrtan obojestranski »pomožni« kolesarski pas, na Kopališki ulici pa so kolesarjem namenjene površine začrtane z oznakami območja souporabe prometnega pasu (sharrow).

 

Tudi kolesarska povezava 4 poteka v soseski Šorlijevo naselje ‑ Vodovodni stolp, in sicer od križišča Ulice XXXI. divizije–Zoisova ulica do križišča Zoisova ulica–Cesta Staneta Žagarja, kjer je urejenih dober kilometer novih površin za varno kolesarjenje. Na celotnem poteku Zoisove ulice je vzpostavljen obojestranski »pomožni« kolesarski pas. Na območju semaforiziranega križišča z Oldhamsko cesto so začrtani kolesarski boksi (z obeh strani križišča), na odseku Nazorjeve ulice in Zoisove ulice (od Nazorjeve ulice do Ceste Staneta Žagarja) pa je za kolesarje naslednja ureditev: na Zoisovi ulici (pri sodišču) je eden od treh pasov ukinjen, namesto tega je izveden obojestranski kolesarski pas, na Nazorjevi ulici pa je na odseku od Bleiweisove ceste do križišča z Dražgoško ulico namesto enega od treh cestnih pasov izveden obojestranski kolesarski pas, ki se naveže na kolesarsko pot ob Bleiweisovi cesti. V nadaljevanju je Nazorjeva ulica dvopasovnica, začrtan pa je »pomožni kolesarski pas«.

 

 

Območje souporabe prometnega pasu (sharrow) je mogoče zarisati tam, kjer ni mogoče urediti kakovostnih kolesarskih poti in so majhne prometne obremenitve. Gre za prometni pas, namenjen mešanemu prometu (souporabi), kjer je kolesar ves čas v vidnem polju voznika avtomobila, zato voznik tudi hitreje zazna spremembo manevra kolesarja. Angleško poimenovanje ''sharrow'' prihaja iz ''shared line marking''. Kolesar je na tem delu cestišča enakovreden motoriziranemu prometu. Souporaba prometnega pasu mora biti na vozišču označena s predpisano prometno signalizacijo.

 

Na Zlatem polju novi prehodi in števec prometa

 

V okviru kolesarske povezave 5, v soseski Zlato polje (od križišča Koroška cesta‑Kidričeva cesta) je vse do poslovnega objekta na Koroški cesti 2 urejenih nekaj manj kot 700 metrov doslej manjkajoče kolesarske infrastrukture in malo več kot 400 metrov površin za pešce. Od Kidričeve ceste mimo Stošičeve ulice do krožišča na Bleiweisovi cesti so na manjkajočem delu na obeh straneh urejeni ločeni pasovi za pešce in kolesarje (Kolesarska površina na pločniku, razen na delu od Stošičeve ulice do AMZS, kjer je v smeri Nakla urejena kolesarska pot). Urejeni so trije prehodi za pešce in/ali kolesarje preko vozišča, na tej povezavi je postavljen tudi kolesarski števec.

 

 

Tudi na Orehku odslej bolj varno za kolesarje in pešce

 

V soseski Orehek (Kolesarska povezava 6) je od Zevnikove ulice (od križišča s Potjo za krajem) do obstoječega  prehoda preko regionalne ceste (R1-211) v skupni dolžini dobrega kilometra (v obeh smereh) obstoječe vozišče sicer ohranjeno, na njem je uveden način souporabe prometnega pasu, pri čemer prometni pasovi niso označeni, začrtane pa se oznake za območje souporabe prometnega pasu (sharrow).

 

 

Partnerji projekta

 

Naložbo sofinancirajo Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, Republika Slovenija in Mestna občina Kranj. Projekt je v 80 odstotkih sofinanciran iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, v 20 odstotkih pa s strani Republike Slovenije. Skupna višina sredstev, namenjenih za izvedbo projekta, znaša 2.192.460,94 evra. Projekt bo sofinanciran v višini 1.343.007,71 evra. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi 4 "Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja", prednostne naložbe 4.4 "Spodbujanje nizkoogljičnih strategij za vse vrste območij, zlasti za urbana območja, vključno s spodbujanjem trajnostne multimodalne urbane mobilnosti in ustreznimi omilitvenimi prilagoditvenimi ukrepi", specifičnega cilja 4.4.1 "Razvoj urbane mobilnosti za izboljšanje kakovosti zraka v mestih".

Več o EU projektu tukaj.

Kategorije:
aktualno sport