Skoči na glavno vsebino
Medijsko središče

Sporočila po sejah sveta

19. 01. 2023

Imenovanje članov komisij in Nadzornega odbora MOK

Na prvi izredni seji novega mestnega sveta so potrdili nadomestni svetniški mandat, imenovali članice in člane komisij mestnega sveta in nadzornega odbora, potrdili dopolnitev načrta pridobivanja nepremičnega premoženja mestne občine in v proračun uvrstili nov načrt razvojnega programa.    Potem ko je županu zaradi nezdružljivosti svetniške in županske funkcije...
23. 12. 2022

Ustanovna seja mestnega sveta

S potrditvijo mandatov 33 svetnicam in svetnikom kranjski mestni svet začenja nov mandat. Vodenje občine nadaljuje župan Matjaž Rakovec, podžupansko funkcijo pa Janez Černe.   »Prisegam, da bom svojo dolžnost opravljal vestno in odgovorno, spoštoval pravni red Republike Slovenije in Mestne občine Kranj. Z vsemi močmi bom deloval za blaginjo Mestne občine Kranj, njenih...
20. 10. 2022

Po 38. redni seji Mestnega sveta MOK

Na zadnji seji v mandatu 2018-2022 so svetnice in svetniki za volitve v Državni svet RS imenovali kandidatko – predstavnico lokalnih interesov Ireno Dolenc in potrdili 12 volilnih predstavnikov. V načrt razvojnih programov so uvrstili postavitev Satelitskega urgentnega centra (SUC) Kranj pri ZD Kranj ter zagotovili dodatna sredstva za ureditev parkirišča za avtodome v KS Vodovodni...
28. 09. 2022

Po 37. redni seji Mestnega sveta

Svetnice in svetniki so potrdili odlok o podelitvi koncesije za zdravstveno oskrbo v Domu upokojencev Kranj, sprejeli strategijo razvoja mladinskega dela do 2030 in letni program športa za leto 2023 ter potrdili nadaljevanje projekta Severna vrata v okviru javno-zasebnega partnerstva z obstoječim ponudnikom. V načrt razvojnih programov so uvrstili odkup zemljišča pri PŠ...
23. 06. 2022

Po 36. redni seji Mestnega sveta

Sprejet je bil odlok, s katerim se Jurjovi kašči v Prašah dodeli status kulturnega spomenika. Mestni svet je potrdil strategijo razvoja športa do leta 2030, določil okvire povrnitve stroškov volilnih kampanj za lokalne volitve 2022 in dal soglasje k statutu Zavoda Jamski laboratorij Tular, Kranj. Prav tako je potrdil prerazporeditev sredstev za ureditev Zoisove poti...
26. 05. 2022

Po 35. redni seji Mestnega sveta

Mestni svet je sprejel strategijo razvoja socialnega varstva, se seznanili z izvajanjem občinskega programa varnosti in poročilom o delu Policijske postaje Kranj v preteklem letu, potrdil podpis sporazuma o pobratenju z ameriškim mestom Colorado Springs in se seznanil z misijo EU za podnebno nevtralna in pametna mesta do 2030. Sprememba cen pri ravnanju s komunalnimi odpadki pa ni bila...
14. 04. 2022

Po 34. redni seji Mestnega sveta

Potrjen je bil zaključni račun za leto 2021, sprejete spremembe in dopolnitve nekaj dokumentov s področja urejanja cest in prometa ter dano soglasje za začetek postopkov za namakalni sistem na Sorškem polju. Svetnice in svetniki so podprli pobudo za spremembo šolske zakonodaje za lažji prehod otrok tujcev v slovenski izobraževalni sistem, se seznanili s poslovanjem javnih...
09. 03. 2022

Po 33. redni seji Mestnega sveta MOK

Mestni svet Mestne občine Kranj se je na 33. redni seji seznanil s potekom pridobivanja zemljišč pri urejanju Poslovne cone Hrastje za rekonstrukcijo občinske ceste do Hrastja. Opravili so tudi z nekaj premoženjskimi in kadrovskimi zadevami, med drugim pa se seznanili še s poročilom Lokalne akcijske skupine za preprečevanje zlorabe drog.   Mestni svetniki so se seznanili...
03. 02. 2022

Po 32. redni seji Mestnega sveta MOK

Na 32. redni seji Mestnega sveta MOK, ki je potekala v sredo, 2. februarja 2022, so svetnice in svetniki v drugem branju potrdili Odlok o simbolih Mestne občine Kranj (MOK) ter spremembe in dopolnitve Odloka o pravilih cestnega prometa. Po skrajšanem postopku so sprejeli spremembe in dopolnitve odloka, ki ureja cestno prometno signalizacijo in javno razsvetljavo, sprejeli obvezno...
13. 01. 2022

PO 6. DOPISNI SEJI MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE KRANJ

Na 6. dopisni seji, ki je potekala od torka, 11. januarja, do četrtka, 13. januarja 2022, do 12. ure, je Mestni svet Mestne občine Kranj podal soglasje, da lahko družba P&P Marketing opravlja igralniško dejavnost v nakupovalnem centru Planet Tuš.   Mestni svetniki Mestne občine Kranj so o isti temi že razpravljali na aprilski redni seji, nato pa se izrekli proti...