Skoči na glavno vsebino
Medijsko središče

Sporočila po sejah sveta

01. 06. 2023

Po 5. redni seji Mestnega sveta MOK

Mestni svet je potrdil odlok o organizaciji in načinu izvajanja mestnih javnih linijskih prevozov, obravnaval osnutek sprememb Odloka o enkratnem denarnem prispevku za novorojence, potrdil dve prostorski preveritvi in pobudo za zgodovinska mestna središča. Seznanili so se tudi s poročilom Policijske postaje Kranj in oceno izvajanja občinskega programa varnosti v letu 2022. Pred...
20. 04. 2023

Po 4. redni seji Mestnega sveta

Svetnice in svetniki so potrdili nove cene grobnin, storitev pogrebne službe, storitev odvajanja in čiščenja odpadnih voda ter zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov. Potrdili so zaključni račun Mestne občine Kranj (MOK) za leto 2022, spremembe in dopolnitve Odloka o kriterijih in merilih za sofinanciranje krajevnih skupnosti, manjše spremembe ustanovnega akta Zavoda za...
16. 03. 2023

Po 3. redni seji Mestnega sveta

Mestni svet je potrdil rebalans proračuna za leto 2023, spremembe v organiziranosti mestne uprave in Skupne občinske uprave občin Gorenjske, Odlok o ureditvi mestne tržnice in ostalih javnih tržnic, osnutek Odloka o naravnem spomeniku Kanjon reke Kokre, dve prostorski zadevi, spremembe Pravilnika o sprejem otrok v vrtec in se seznanili s poročilom o delu Lokalne akcijske skupine za...
02. 02. 2023

Po 2. redni seji Mestnega sveta

Svetnice in svetniki so potrdili višje cene oskrbnin v vrtcih, dopolnili Pravilnik o sprejemu otrok v vrtce in odlok u ustanovitvi zavoda Kranjski vrtci. Višje bodo tudi cene storitev pomoči na domu, vendar se urne postavke za uporabnike ne spreminjajo. Sprejeli so tudi spremembe in dopolnitve več odlokov in dveh odredb, ki se nanašajo na območja...
19. 01. 2023

Imenovanje članov komisij in Nadzornega odbora MOK

Na prvi izredni seji novega mestnega sveta so potrdili nadomestni svetniški mandat, imenovali članice in člane komisij mestnega sveta in nadzornega odbora, potrdili dopolnitev načrta pridobivanja nepremičnega premoženja mestne občine in v proračun uvrstili nov načrt razvojnega programa.    Potem ko je županu zaradi nezdružljivosti svetniške in županske funkcije...
23. 12. 2022

Ustanovna seja mestnega sveta

S potrditvijo mandatov 33 svetnicam in svetnikom kranjski mestni svet začenja nov mandat. Vodenje občine nadaljuje župan Matjaž Rakovec, podžupansko funkcijo pa Janez Černe.   »Prisegam, da bom svojo dolžnost opravljal vestno in odgovorno, spoštoval pravni red Republike Slovenije in Mestne občine Kranj. Z vsemi močmi bom deloval za blaginjo Mestne občine Kranj, njenih...
20. 10. 2022

Po 38. redni seji Mestnega sveta MOK

Na zadnji seji v mandatu 2018-2022 so svetnice in svetniki za volitve v Državni svet RS imenovali kandidatko – predstavnico lokalnih interesov Ireno Dolenc in potrdili 12 volilnih predstavnikov. V načrt razvojnih programov so uvrstili postavitev Satelitskega urgentnega centra (SUC) Kranj pri ZD Kranj ter zagotovili dodatna sredstva za ureditev parkirišča za avtodome v KS Vodovodni...
28. 09. 2022

Po 37. redni seji Mestnega sveta

Svetnice in svetniki so potrdili odlok o podelitvi koncesije za zdravstveno oskrbo v Domu upokojencev Kranj, sprejeli strategijo razvoja mladinskega dela do 2030 in letni program športa za leto 2023 ter potrdili nadaljevanje projekta Severna vrata v okviru javno-zasebnega partnerstva z obstoječim ponudnikom. V načrt razvojnih programov so uvrstili odkup zemljišča pri PŠ...
23. 06. 2022

Po 36. redni seji Mestnega sveta

Sprejet je bil odlok, s katerim se Jurjovi kašči v Prašah dodeli status kulturnega spomenika. Mestni svet je potrdil strategijo razvoja športa do leta 2030, določil okvire povrnitve stroškov volilnih kampanj za lokalne volitve 2022 in dal soglasje k statutu Zavoda Jamski laboratorij Tular, Kranj. Prav tako je potrdil prerazporeditev sredstev za ureditev Zoisove poti...
26. 05. 2022

Po 35. redni seji Mestnega sveta

Mestni svet je sprejel strategijo razvoja socialnega varstva, se seznanili z izvajanjem občinskega programa varnosti in poročilom o delu Policijske postaje Kranj v preteklem letu, potrdil podpis sporazuma o pobratenju z ameriškim mestom Colorado Springs in se seznanil z misijo EU za podnebno nevtralna in pametna mesta do 2030. Sprememba cen pri ravnanju s komunalnimi odpadki pa ni bila...