Mestna občina Kranj z razpisom spet v podporo kmetijstvu

Mestna občina Kranj je danes objavila javni razpis za dodelitev pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Mestni občini Kranj v letu 2021. Temu bo namenila skupno 153.400 evrov.

 

Javni razpis, ki je od danes objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije (št. 26/21), zajema  več ukrepov: na področju pridelave kmetijskih proizvodov vključuje pomoč za naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo, pomoč za zaokrožitev kmetijskih in gozdnih zemljišč in pomoč za naložbe za ohranjanje kulturne dediščine na kmetijskih gospodarstvih. Na področju predelave kmetijskih proizvodov, dopolnilnih dejavnosti in gozdarstva MOK namenja pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložbam v nekmetijsko dejavnost na kmetiji, z drugim ukrepom na tem področju pa še podporo investicijam za varno delo v gozdu.

 

Razpis pa zajema tudi ukrepa, ki vključujeta podporo šolanju na poklicnih, srednješolskih kmetijskih in gozdarskih programih ter delovanju društev s področja kmetijstva, gozdarstva in razvoja podeželja.

 

Razpisna dokumentacija, ki obsega besedilo javnega razpisa, obrazci za posamezne ukrepe javnega razpisa, vzorci pogodb in drugo je vlagateljem na voljo na spletni strani Mestne občine Kranj, kdor ne razpolaga z ustrezno računalniško opremo, jo lahko prejme tudi v fizični obliki, poslano z redno pošto. V zvezi s tem ali za dodatne informacije glede javnega razpisa je na voljo Barbara Čirič z Urada za gospodarske dejavnosti in promet Mestne občine Kranj (04 23 73 130, barbara.ciric@kranj.si; osebni sestanek le ob predhodni najavi).

 

Rok za oddajo vlog za ukrepe, ki obravnavajo naložbe v primarno kmetijsko proizvodnjo, ohranjanje kulturne dediščine, dopolnilne dejavnosti in investicije za varno delo v gozdu je 9. april 2021, za preostale ukrepe pa 10. september 2021.