Medobčinski inšpektorat Kranj

MR

Vodja Medobčinskega inšpektorata in redarstva 

mag. Martin Raspet

T: 04 237 31 97

E: medobcinski.inspektorat@kranj.si

Delovno mesto  Ime in priimek Telefon
inšpektor Aleš Bizjan 04 237 33 51
delovodja V Marta Kosirnik 04 237 31 97
višji referent Irena Košir Ropret 04 237 33 64
inšpektor svetnik Barbara Metelko 04 237 32 16
inšpektor Gregor Oblak 04 237 31 46
inšpektor svetnik Slavka Remic 04 237 33 56
inšpektor svetnik Robert Zadnik 04 237 33 61
Medobčinsko redarstvo
medobčinski redar Dejan Podjed 042373 197
višji občinski redar Nejc Bizant 04 237 33 59
višji medobčinski redar Natalija Golob 04 237 32 02
medobčinski redar pripravnik Erik Melihen 04 2373 126
medobčinski redar pripravnik Rok Pirš 04 2373 284
medobčinski redar Rafael Kranjc 04 237 32 05
medobčinski redar Miodrag Krejić 04 237 32 14
medobčinski redar vodja skupine Janez Knez 04 237 32 13
medobčinski redar Nina Kozelj Mašalin 04 237 33 58
medobčinski redar vodja skupine Andreja Meglič 04 237 33 57
medobčinski redar Herman Mubi 04 237 32 11
medobčinski redar svetovalec Sandi Pavlović 04 237 32 04
medobčinski redar Ivan Peternelj 04 237 32 03
medobčinski redar vodja skupine Damir Salihović 04 237 33 53
medobčinski redar vodja skupine Irena Žagar 04 237 32 12

 

Medobčinski inšpektorat Kranj (MIK) je organ skupne občinske uprave 6 občin ustanoviteljic Mestne občine Kranj, Občine Tržič, Občine Cerklje na Gorenjskem, Občine Šenčur, Občine Preddvor in Občine Jezersko.

 

Skupna uprava ima status samostojnega skupnega upravnega in prekrškovnega organa občin ustanoviteljic. Sedež skupne uprave je v Kranju, Slovenski trg 1. MIK opravlja nalogo izvajanja inšpekcijskega in redarskega nadzora.

 

Medobčinski inšpektorat

Opravlja inšpekcijski nadzor nad izvajanjem oziroma spoštovanjem predpisov z njegovega delovnega področja. Inšpekcijski nadzor izvajajo inšpektorice in inšpektorji, kot uradne osebe s posebnimi pooblastili in odgovornostmi skladno z Zakonom o inšpekcijskem nadzoru (ZIN) in so pri opravljanju inšpekcijskega nadzora v okviru pooblastil samostojni.

 

Prijave in pobude za ukrepanje inšpektorjev se lahko posreduje pisno, po telefonu, osebno ali po e-pošti. Inšpektorji obravnavajo vse vloge, tudi anonimne. V inšpekcijskem postopku varujejo tajnost vlagatelja prijave. Fizična oseba, ki poda lažno prijavo se na podlagi ZIN kaznuje z globo 500,00 €.

 

Inšpektorji opravljajo strokovne naloge reševanja sistemskih in vsebinskih vprašanj s

področja dela na podlagi temeljnega materialnega predpisa in vseh podzakonskih aktov:

 • o občinskih cestah
 • o varnosti v cestnem prometu
 • o ravnanju s komunalnimi odpadki
 • o turistični taksi
 • o občinski taksi
 • o oglaševanju in reklamiranju
 • o urejanju in vzdrževanju javnih površin
 • o odvajanju in čiščenju odpadnih voda
 • ter drugih zakonov in odlokov, ki pooblaščajo občinsko inšpekcijo za inšpekcijski nadzor.

 

Inšpektorji izvajajo neposredno inšpekcijsko nadzorstvo, odločajo o inšpekcijskih ukrepih in jih izvršujejo, vodijo strokovne analize in na podlagi rezultatov oblikujejo razvojno pospeševalne in sistemske rešitve.

 

Medobčinsko redarstvo 

Redarski nadzor opravljajo redarji kot uradne osebe s posebnimi pooblastili in odgovornostmi skladno z Zakonom o občinskem redarstvu in z Občinskim programom varnosti.

 

Po zakonu so pristojni:

 • nadzorovati varen in neoviran cestni promet v naseljih,
 • varovati ceste in okolje v naseljih in na občinskih cestah zunaj naselij,
 • skrbeti za varnost na občinskih javnih poteh, rekreacijskih in drugih javnih površinah,
 • varovati javno premoženje, naravno in kulturno dediščino,
 • vzdrževati javni red in mir.

 

Pomembno:

Prijava Medobčinskemu redarstvu

Občinski program varnosti Mestne občine Kranj

Prijava Medobčinski inšpekciji

Sklep o imenovanju komisije o oceni zakonitosti uporabe prisilnih sredstev redarjev

Pravilnik o odstranitvi/hrambi/izdaji/prodaji/ ali razgradnji vozil

Odstranitev nepravilno parkiranih in zapuščenih vozil - informacije o prevzemu

 

Javna naznanila:

BMW serija 3

Ford

Hyundai elantra

Peugeot

Renault Twingo

Suzuki Baleno

Volvo

Alfa Romeo

Volksweagen passat

 

Skupna služba notranje revizije Kranj

EM

Vodja Skupne službe notranje revizije Kranj

Eva Mlakar

T: 042373222

E: eva.mlakar@kranj.si

Delovno mesto Ime in priimek Telefon
vodja Skupne službe notranje revizije Kranj Eva Mlakar 04 237 32 22
notranji revizor-višji svetovalec Saša Burja 04 237 33 78
notranji revizor-višji svetovalec Marjana Eržen 04 237 31 24
notranji revizor-višji svetovalec Urša Ilovar 04 237 33 69

 

Naloge Skupne službe notranje revizije Kranj:

 • izvaja stalni in celoviti nadzor nad pravilnostjo in smotrnostjo poslovanja občine kot celote, neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna ter institucij, v katerih ima občina delež ali jim daje pomoč,
 • svetuje na področju obvladovanja tveganj, notranjih kontrol in postopkov poslovodenja,
 • opravlja druge upravne in strokovne naloge s svojega delovnega področja,
 • vodi upravni postopek na prvi in drugi stopnji iz pristojnosti Skupne službe notranje revizije Kranj,
 • pripravlja in izvaja proračun s področja Skupne službe notranje revizije Kranj,
 • pripravlja strokovne podlage in razpisne dokumentacije za javna naročila s področja Skupne službe notranje revizije Kranj.