Medobčinski inšpektorat Kranj

Vodja Medobčinskega inšpektorata in redarstva 

mag. Martin Raspet

T: 04 237 31 97

E: medobcinski.inspektorat@kranj.si

Delovno mesto  Ime in priimek Telefon
Številka za prijave in informacije   04 237 31 97
inšpektor Bizjan Aleš 04 237 33 51
inšpektor svetnik Metelko Barbara 04 237 32 16
inšpektor svetnik Remic Slavka 04 237 33 56
inšpektor Trilar Mojca 04 2373 146
inšpektor svetnik Zadnik Robert 04 237 33 61
višji medobčinski redar III Bizant Nejc 04 237 33 59
višji medobčinski redar Golob Natalija 04 237 32 02
medobčinski redar vodja skupine Knez Janez 04 237 32 13
višji referent Košir Ropret Irena 04 237 33 64
medobčinski redar Kozelj Mašalin Nina 04 237 33 58
medobčinski redar Kranjc Rafael 04 237 32 05
medobčinski redar Krejić Miodrag 04 237 32 14
medobčinski redar vodja skupine Meglič Andreja 04 237 33 57
medobčinski redar Melihen Erik 04 2373 126
medobčinski redar Mubi Herman 04 237 32 11
medobčinski redar svetovalec

Pavlović Sandi

04 237 32 04
medobčinski redar Peternelj Ivan 04 237 32 03
medobčinski redar Pirš Rok 04 2373 284
medobčinski redar Podjed Dejan 042373 360
medobčinski redar vodja skupine Salihović Damir 04 237 33 53
delovodja V Stojčeva Dimitrov Andreja 04 237 31 97
medobčinski redar vodja skupine Žagar Irena 04 237 32 12

 

Medobčinski inšpektorat Kranj (MIK) je organ skupne občinske uprave 6 občin ustanoviteljic Mestne občine Kranj, Občine Tržič, Občine Cerklje na Gorenjskem, Občine Šenčur, Občine Preddvor in Občine Jezersko.

 

Skupna uprava ima status samostojnega skupnega upravnega in prekrškovnega organa občin ustanoviteljic. Sedež skupne uprave je v Kranju, Slovenski trg 1. MIK opravlja nalogo izvajanja inšpekcijskega in redarskega nadzora.

 

Medobčinski inšpektorat

Opravlja inšpekcijski nadzor nad izvajanjem oziroma spoštovanjem predpisov z njegovega delovnega področja. Inšpekcijski nadzor izvajajo inšpektorice in inšpektorji, kot uradne osebe s posebnimi pooblastili in odgovornostmi skladno z Zakonom o inšpekcijskem nadzoru (ZIN) in so pri opravljanju inšpekcijskega nadzora v okviru pooblastil samostojni.

 

Prijave in pobude za ukrepanje inšpektorjev se lahko posreduje pisno, po telefonu, osebno ali po e-pošti. Inšpektorji obravnavajo vse vloge, tudi anonimne. V inšpekcijskem postopku varujejo tajnost vlagatelja prijave. Fizična oseba, ki poda lažno prijavo se na podlagi ZIN kaznuje z globo 500,00 €.

 

Inšpektorji opravljajo strokovne naloge reševanja sistemskih in vsebinskih vprašanj s

področja dela na podlagi temeljnega materialnega predpisa in vseh podzakonskih aktov:

 • o občinskih cestah
 • o varnosti v cestnem prometu
 • o ravnanju s komunalnimi odpadki
 • o turistični taksi
 • o občinski taksi
 • o oglaševanju in reklamiranju
 • o urejanju in vzdrževanju javnih površin
 • o odvajanju in čiščenju odpadnih voda
 • ter drugih zakonov in odlokov, ki pooblaščajo občinsko inšpekcijo za inšpekcijski nadzor.

 

Inšpektorji izvajajo neposredno inšpekcijsko nadzorstvo, odločajo o inšpekcijskih ukrepih in jih izvršujejo, vodijo strokovne analize in na podlagi rezultatov oblikujejo razvojno pospeševalne in sistemske rešitve.

 

Medobčinsko redarstvo 

Redarski nadzor opravljajo redarji kot uradne osebe s posebnimi pooblastili in odgovornostmi skladno z Zakonom o občinskem redarstvu in z Občinskim programom varnosti.

 

Po zakonu so pristojni:

 • nadzorovati varen in neoviran cestni promet v naseljih,
 • varovati ceste in okolje v naseljih in na občinskih cestah zunaj naselij,
 • skrbeti za varnost na občinskih javnih poteh, rekreacijskih in drugih javnih površinah,
 • varovati javno premoženje, naravno in kulturno dediščino,
 • vzdrževati javni red in mir.

 

Pomembno:

Prijava Medobčinskemu redarstvu

Občinski program varnosti Mestne občine Kranj

Prijava Medobčinski inšpekciji

Sklep o imenovanju komisije o oceni zakonitosti uporabe prisilnih sredstev redarjev

Pravilnik o odstranitvi/hrambi/izdaji/prodaji/ ali razgradnji vozil

Odstranitev nepravilno parkiranih in zapuščenih vozil - informacije o prevzemu

 

Javna naznanila:

 

 

 

 

 

Skupna služba notranje revizije Kranj

Vodja Skupne službe notranje revizije Kranj

Mlakar Eva

T: 042373222

E: eva.mlakar@kranj.si

Delovno mesto Ime in priimek Telefon
vodja Skupne službe notranje revizije Kranj, podsekretar Mlakar Eva 04 237 32 22
notranji revizor-višji svetovalec Burja Saša 04 237 33 78
notranji revizor-višji svetovalec Eržen Marjana 04 237 31 24
notranji revizor-višji svetovalec VODJA P.P. - nadomešča vodjo Ilovar Urša 04 237 33 69

 

Naloge Skupne službe notranje revizije Kranj:

 • izvaja stalni in celoviti nadzor nad pravilnostjo in smotrnostjo poslovanja občine kot celote, neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna ter institucij, v katerih ima občina delež ali jim daje pomoč,
 • svetuje na področju obvladovanja tveganj, notranjih kontrol in postopkov poslovodenja,
 • opravlja druge upravne in strokovne naloge s svojega delovnega področja,
 • vodi upravni postopek na prvi in drugi stopnji iz pristojnosti Skupne službe notranje revizije Kranj,
 • pripravlja in izvaja proračun s področja Skupne službe notranje revizije Kranj,
 • pripravlja strokovne podlage in razpisne dokumentacije za javna naročila s področja Skupne službe notranje revizije Kranj.