MOK rešuje problematiko na območju IC Laze

Mestna občina Kranj je na novinarski konferenci predstavila zadnje aktivnosti in novosti v zvezi z območjem IC Laze. Pred kratkim je namreč prejela  rezultate vzorčenja in preiskave vode ter sedimenta s tega območja. Prejšnji teden pa je v ponovljenem postopku pridobila gradbeno dovoljenje za gradnjo 1. faze fekalne kanalizacije.

 

Mestna občina Kranj (MOK) si na območju Laz od leta 2014 prizadeva za gradnjo kanalizacijskega omrežja, ključne premike pa želi doseči tudi na področju odlagališča odpadkov – gre za stare glinokopne jame, zasute s smetmi, ki predstavljajo stara bremena iz prejšnjega stoletja na zemljišču v lasti Republike Slovenije. O novostih v povezavi z odprtimi vprašanji so na novinarski konferenci poleg gostiteljev razglabljali še Emil Žerjal iz Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano (NLZOH), Andraž Šifrer iz Gasilsko reševalne službe Kranj (GARS) ter predsednika krajevnih skupnosti Stražišče Jure Šprajc in Bitnje Tomaž Ogris.

 

Onesnaženje bi rešila kanalizacija

Lansko jesen sta si župan MOK Matjaž Rakovec in podžupan Janez Černe skupaj s predsednikoma krajevnih skupnosti Stražišče Juretom Šprajcem in Bitnje Tomažem Ogrisom ogledala stanje na terenu. Zaradi madežev neznanih snovi na vodi so poklicali GARS in NLZOH, ki je opravil vzorčenje in preiskavo vode ter sedimenta na dveh lokacijah: jezercu Račnjak (tri odvzemna mesta) in potoku Žabnica (eno odvzemno mesto). Rezultati NLZOH so pokazali, da sta vira onesnaženja v Račnjaku in Žabnici različna. Voda iz potoka Žabnica je onesnažena predvsem iz fekalnih razlogov. To vrsto onesnaževanja bo treba urediti z ureditvijo kanalizacije, s katero se odvajajo odpadne vode, piše v poročilu. Tip spojin v vzorcu vode iz jezerca Račnjak pa kaže na antropogeni izvor onesnaženja, kar pri NLZOH pripisujejo industriji polimernih gradiv ali farmaciji. Najverjetneje izvirajo iz odloženih sodov gorvodno od mesta vzorčenja, navaja poročilo. MOK je v tem tednu rezultate analize že poslal na Ministrstvo za okolje in prostor (MOP).

 

Kranjski župan Matjaž Rakovec je poudaril, da gre za vodovarstveno območje, kar pomeni, da bodo podjetja, ki bodo delovala v IC Laze, morala v prihodnje spoštovati še višje okoljske standarde, določenih aktivnosti pa ne bo več mogoče izvajati oziroma zanje pridobiti ustreznih soglasij. Andraž Šifrer iz GARS je ob tem občane pozval, naj pokličejo na številko 112, če opazijo v okolju neznane oziroma potencialno nevarne/škodljive snovi, saj je tudi takšna prijava moralna dolžnost družbe: »Ob tovrstni prijavi bodo stekli vsi ustrezni postopki. Številka pa naj se ne izkorišča, saj je lažna prijava lahko kazniva.«

 

Ugotovitve vzorčenja in preiskave vode ter sedimenta na tem območju potrjujejo, da je izgradnja kanalizacijskega sistema prava rešitev za območje IC Laze, saj tam fekalna kanalizacija ne obstaja.

 

Gradbeno dovoljenje še ni pravnomočno

Na območju Laz lastniki poslovnih objektov in stanovanj odvod fekalne vode rešujejo parcialno, večinoma je vsa voda speljana v greznice, kjer pronica skozi netesne stene. Gradnja kanalizacije je zato nujna. Ta je načrtovana dvofazno: prva faza obsega gradnjo kanalizacije in ostale infrastrukture znotraj IC Laze in izgradnjo zadrževalnika fekalne kanalizacije pri Sorški reki, kar pomeni, da fekalna kanalizacija po končani drugi fazi v deževnem času ne bo obremenjevala sistema, kar je bojazen občanov. V drugi fazi pa se bo zgradila povezava med zadrževalnikom in obstoječo kanalizacijo na Ješetovi ulici ter zgradila infrastruktura od zadrževalnika do Ješetove ulice.

 

MOK je naročila izdelavo idejne zasnove cestne in komunalne opreme na tem območju že leta 2014. V letu 2018 je pridobila vsa soglasja in gradbeno dovoljenje za 1. fazo. Že tedaj je rezervirala sredstva v proračunu (približno 650.000 evrov). A načrte ji je preprečila pritožba okoljevarstvene organizacije Alpe Adria Green (AAG), ki pa jo je MOP z odločbo zavrnil. Sledil je upravni spor, ki ga je sprožil AAG na upravnem sodišču. To pa je postopek vrnilo na upravno enoto v ponovno odločanje. Pred tednom dni je MOK v ponovljenem postopku pridobila gradbeno dovoljenje za gradnjo 1. faze fekalne kanalizacije.

 

»Upamo, da bo gradbeno dovoljenje pravnomočno v najkrajšem možnem času in da se začetek gradnje kanalizacije ne bi spet zamaknil,« je dejal kranjski župan Matjaž Rakovec. Dodal je še, da občina proučuje tudi možnosti za pričetek postopka občinskega podrobnega prostorskega načrta, in sicer zaradi pobude o graditvi novih stanovanjskih objektov na vzhodnem delu. S tem bi lahko uveljavili bolj podrobne prostorske zahteve do vseh subjektov na tem področju in uredili vse podrobnosti. »Želimo si sodelovanje in končno začeti reševati problematiko Laz. Upam, da bo kmalu nastopil ta prelomni trenutek,« je dejal.

 

»Civilna iniciativa in AAG imata seveda pravico do pritožbe, a upamo na njihovo konstruktivnost. Zavedati se moramo, da zamikanje izgradnje kanalizacije pomeni, da se ta potencialno onesnažena voda še naprej izliva v okolje. To odgovornost mora sprejeti AAG,« je opozoril podžupan Janez Černe.

 

»Pomisleki ob novitetah – da te lahko prinesejo tudi pristranske dejavnosti, ki ne vplivajo pozitivno na okolje – so na mestu. Svet KS Stražišče je sprejel sklep, da podpiramo stroko in ji zaupamo,« je povedal predsednik KS Stražišče Jure Šprajc, predsednik KS Bitnje Tomaž Ogris pa je dodal: »Dobro je, da začnemo reševati oba problema, oba sta pereča in obsegata izpostavljeno vodovarstveno območje na Sorškem polju. Na to opozarjamo že kar nekaj časa in končno se je začelo premikati.«