Na projektu »dozidava in rekonstrukcija objekta »vrtec in OŠ sinom Jenko-pš center« dela napredujejo po terminskem planu

Mestna občina Kranj je z izvajalcem gradbenih del v okviru projekta »Dozidava in rekonstrukcija objekta »Vrtec in OŠ Simon Jenko-PŠ Center« konec meseca junija letos pričela z gradbenimi deli. Po dobrem mesecu dni dela dobro napredujejo, predvsem potekajo po načrtih in skladno z zastavljenim terminskim planom.

 

Operacija vključuje celovito prenovo zapuščenega degradiranega objekta nekdanje srednje ekonomske šole za namene štirih enot vrtca, osmih enot osnovne šole, prostore uprave OŠ, skupaj z opremljanjem (t.i. Vzhodno krilo, Komenskega ulica 4), prenovo fasade (energetska sanacija) in skupne jedilnice obstoječega aktivnega dela objekta osnovne šole OŠ Simon Jenko – Podružnična šola Center (t.i. Zahodno krilo, Komenskega ulica 2) in prenovo in ureditev zunanjih funkcionalnih in zelenih površin s šolskim igriščem. Vrednost celotnega projekta je nekaj manj kot 6 milijonov evrov, pri čemer bo MOK iz proračuna prispevala 1,7 mio evrov, ostali pa so sredstva EU in Republike Slovenije.

 

Trenutno se dela pospešeno izvajajo v zahodnem krilu objekta, saj morajo biti dela končana najkasneje do septembra letos, tako da bo lahko učni proces v tem delu objekta potekal nemoteno. V navedenem delu se izvaja prenova jedilnice, garderob za telovadnico in razdelilna kuhinja. Istočasno pa se pripravlja vse za pričetek izvedbe povezovalnega hodnika med objektoma. Kar pa je tudi občanom vidno iz neposredno okolice je, da se postavlja gradbeni oder za potrebe obnove strehe in kasneje tudi fasade.

 

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, delno pa tudi Republika Slovenija. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi »Boljše stanje okolja in biotske raznovrstnosti, in sicer v okviru prednostnih naložb »Ukrepi za izboljšanje urbanega okolja, oživitev mest, sanacijo in dekontaminacijo degradiranih zemljišč (vključno z območji na katerih poteka preobrazba), zmanjšanje onesnaženosti zraka in spodbujanje ukrepov za zmanjšanje hrupa« s ciljem »Učinkovita raba prostora v urbanih območjih«.

image image