Največ vlog za kmetijsko pridelavo

Mestna občina Kranj bo tudi letos za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja namenila 153.400 evrov. Sredstva bo po prvem odpiranju vlog dodelila 117 vlagateljem. Podpora programom, ki niso zakonska obveza občine, predstavlja doprinos k razvoju primestnih krajevnih skupnosti.

 

Pomoči Mestna občina Kranj (MOK) dodeljuje preko ukrepov na področju pridelave kmetijskih proizvodov, ohranjanja kulturne dediščine na kmetijah, predelave kmetijskih proizvodov, dopolnilnih dejavnosti in gozdarstva ter ostalih ukrepov, kot sta podpora šolanju na poklicnih in srednješolskih kmetijskih in gozdarskih programih ter podpora delovanju društev s področja kmetijstva, gozdarstva in razvoja podeželja. Namen je, da se ohranjajo in ustvarjajo delovna mesta na podeželju, prispeva k lokalni samooskrbi ter varovanju okolja, kulturne krajine in k trajnostnemu razvoju.

 

Rezultati po prvem odpiranju

Na podlagi prvega in končnega odpiranja vlog za naložbe je MOK v juniju skupno 118 vlagateljem že izdala sklepe in posredovala v podpis pogodbe za dodelitev pomoči v skupni višini 139.988 evrov. Največ vlog, skupno 63, je prispelo za naložbe na področju kmetijske pridelave, 39 vlog za gozdarstvo, 12 vlog za naložbe na področju dopolnilnih dejavnostih na kmetijah ter po dve vlogi za ohranjanje kulturne dediščine na kmetiji ter za delovanje kmetijskih društev. Ena vloga je bila zavrnjena, ker ni izpolnjevala pogojev javnega razpisa.

Glede na število vlog in razpoložljiva sredstva znaša maksimalni odobreni znesek za kmetijsko pridelavo, ohranjanje kulturne dediščine in dopolnilne dejavnosti 1.857 evrov, za gozdarstvo 1.238 evrov, za kmetijska društva pa 1.000 evrov.

 

Do 9. septembra oddaja vlog za preostala ukrepa

Javni razpis za leto 2022 se sicer zaključi 9. septembra, tako da bo MOK preostala sredstva za podporo šolanju in delovanju kmetijskih društev razdelila po drugem odpiranju vlog. Upravičenci po prejemu pogodbe predložijo zahtevke za izplačilo sredstev z ustreznimi dokazili najpozneje do 30. oktobra 2022.