Nov javni razpis na področju kmetijstva v letu 2023

Mestna občina Kranj je tudi za leto 2023 pripravila Javni razpis za dodelitev pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Mestni občini Kranj v letu 2023 v skupni višini 149.000 evrov. Vloge s predpisano dokumentacijo za vse ukrepe morajo biti oddane najpozneje do 7. aprila 2023. 

 

Javni razpis obsega:

  • ukrepe na področju pridelave kmetijskih proizvodov (pomoč za naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo, pomoč za zaokrožitev kmetijskih in gozdnih zemljišč, pomoč za naložbe za ohranjanje kulturne dediščine na kmetijskih gospodarstvih)
  • ukrepa na področju predelave kmetijskih proizvodov, dopolnilnih dejavnosti in gozdarstva (pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložbe v nekmetijsko dejavnost na kmetiji, podpora investicijam za varno delo v gozdu)
  • ukrep za podporo delovanju društev s področja kmetijstva, gozdarstva in razvoja podeželja.

 

Razpisna dokumentacija, ki obsega besedilo javnega razpisa, obrazce za posamezne ukrepe javnega razpisa, vzorce pogodb in drugo, je vlagateljem na voljo od dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu RS (št. 21/23, izid 17. februarja 2023) na spletni strani Mestne občine Kranj (rubrika Javni razpisi, naročila). Če vlagatelji ne razpolagajo z ustrezno računalniško opremo, jim jo bomo posredovali v fizični obliki z redno pošto.    

Vse informacije v zvezi z javnim razpisom lahko dobite na podlagi predhodne najave na Mestni občini Kranj, v Uradu za gospodarske dejavnosti in promet, soba št. 195, Slovenski trg 1, Kranj, ali na tel. št. 04/2373 130, kontaktna oseba je Barbara Čirič, e-pošta barbara.ciric@kranj.si

 

Vloge s predpisano dokumentacijo za vse ukrepe morajo biti oddane najpozneje do 7. aprila 2023

Kategorije:
aktualno