Nova organiziranost mestne uprave in poimenovanje parka po dr. Janezu Bleiweisu

Na 11. redni seji so svetniki med drugimi sprejeli Odlok o organizaciji in delovnem področju mestne uprave Mestne občine Kranj. Ta prinaša boljšo organiziranost mestne uprave ter bolj učinkovito delo uslužbencev.

 

Pri kadrovski zadevah so podali soglasje za imenovanje mag. Marjane Žibert  za direktorico Gorenjskega muzeja.

 

Park dr. Janeza Bleiweisa

Svet mestne občine je potrdil poimenovanje parka po Kranjčanu dr. Janezu Bleiweisu, ki je bil osrednja figura slovenskega naroda v 19. stoletju z izjemnimi zaslugami za obstoj našega jezika in naroda. Delo dr. Janeza Bleiweisa, bil je zdravnik in porodničar, se močno prepleta z namembnostjo objektov v neposredni bližini parka, zato je lokacija parka ob že obstoječi Bleiweisovi cesti, zdravstvenemu domu ter bolnišnici za ginekologijo in porodništvo zelo smiselna. Z novim parkom na trenutno zanemarjenem in zapuščenem območju, nedostopnem javnosti, bodo pešci in kolesarji pridobili nove površine, ki bodo predstavljale krajšo, udobno, privlačno in predvsem varno povezavo do zdravstvenih objektov. V Kranju primanjkuje ustreznih parkovnih površin glede na število prebivalcev. Novo urejeni park bo predstavljal po površini največji park v mestu. Kranj bo s tem pridobil nov urejen javni prostor v neposredni bližini starega mestnega jedra.

 

Odlok o izvedbenem prostorskem načrtu Mestne občine Kranj

Na podlagi utemeljenih pobud pravnih in fizičnih oseb so kranjski mestni svetniki potrdili tretje spremembe in dopolnitve izvedbenega prostorskega načrta. Z odlokom se ne spreminja namenske rabe prostora, pač pa se usklajujejo določbe odloka, ki odpravljajo nekaj manjših pomanjkljivosti, ki so se izkazale pri uporabi skozi prakso in bodo omogočale posamezne načrtovane ureditve v prejetih pobudah. Določbe odloka so se uskladile z novo veljavno zakonodajo , ZVREO – 2 in gradbeni zakon, ki veljata od 1. julija 2018. 

 

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za južni del območja EUP BI 42/1 – Zgornje Bitnje

Za namen gradnje štirih stanovanjih hiš na območju Zgornjih Bitnj so mestni svetniki sprejeli OPPN v drugi obravnavi. Novi lastnik zemljišča je namreč lanskega maja na mestno upravo naslovil pobudo za pripravo občinskega podrobnega načrta za omenjeno območje.

 

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o javno zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta pogodbenega zagotavljanja prihrankov energije z namenom energetske sanacije javnih objektov v lasti MO Kranj

Kot je znano, je Mestna uprava Kranj s partnerji v prvi fazi energetskih sanacij skupaj prenovila 22 objektov, od tega celovito 10 objektov, delno šest objektov, v ostalih šestih objektih pa so uvedli sistem upravljanja z energijo. Namen spremembe odloka je zagotoviti pravno podlago za javni razpis za izvedbo projekta druge faze energetskih sanacij, ki vključuje 15 objektov v lasti Mestne občine Kranj (pretežno vrtce in osnovne šole).

 

Odlok o javno zasebnem partnerstvu za vzpostavitev koncepta električne mobilnosti v MO Kranj

Z odlokom se ugotavlja javni interes za sklenitev javnega-zasebnega partnerstva in izvedbo projekta "električna mobilnost v MOK" v treh stebrih, in sicer a.) zamenjavo voznega parka Mestne uprave Kranj in javnih zavodov z električnimi vozili, b.) postavitev električnih polnilnic in c.) sončnih elektrarn ter izbor koncesionarja, ki bo z zgrajeno infrastrukturo upravljal.

 

Odlok o pravilih cestnega prometa v Mestni občini Kranj

Mestni svetniki so zaradi trenutno veljavnega odloka, ki je v nekaterih delih neusklajen z veljavno zakonodajo in zapisan na način, da ne omogoča dovolj uspešno izvajanje posameznih določil v praksi ter zelo učinkovitega nadzora, sprejeli predlog novega Odloka o pravilih cestnega prometa v Mestni občini Kranj. Ker bi spremembe veljavnega besedila posegle v več kot tretjino določb veljavnega odloka, je bistveno ustrezneje, da se sprejme nov odlok, ki ureja pravila prometa v Mestni občini Kranj. Nov odlok med drugim prinaša tudi daljšo veljavnost dovolilnic. Te bodo sedaj namesto enega veljavne dve leti.

 

Predstavitev vizije direktorja Komunale Kranj, javno podjetje, d.o.o.

Vizijo delovanja Komunale Kranj je predstavil direktor podjetja Matjaž Berčon. V predstavitvi je dejal, da bodo kot nosilec javne dejavnosti skrbeli za učinkovite storitve, dvig infrastrukturne urejenosti ter čisto in urejeno okolje, predvsem pa za dvig zavesti za odgovoren odnos do okolja.

 

Letni program športa

Mestni svetniki so sprejeli letni program športa. Mestna občina Kranj spada med občine, ki namenjajo največji delež sredstev za šport, s čimer si je pridobila visok nivo ugleda v slovenskem prostoru. Še naprej bo na podlagi razpisa sofinancirala programe društev in zvez, strokovno trenersko delo, množične mednarodne prireditve in izobraževanje strokovnega kadra na podlagi javnega razpisa.

Široka paleta športnih panog pomeni veliko razpršenost sredstev, pa tudi možnost vključevanja večjega števila občank in občanov, saj Mestna občina Kranj skupaj z Zavodom za šport Kranj ter Športno zvezo Kranj s svojo razvejano športno infrastrukturo in naravnimi danostmi skrbi za osnovne pogoje za razvoj športnih dejavnosti. Letni program športa je podlaga za javni razpis za sofinanciranje športnih programov.

 

Drugi odloki na področju družbenih dejavnosti

S sofinanciranjem Mestna občina Kranj ohranja nivo financiranja delovanja nevladnih organizacij, programov in projektov društev, zvez društev in ostalih organizacij, ki s svojim delovanjem omogočajo mladim, veteranskih organizacijam in upokojenskim društvom aktivno udejstvovanje na področju družbenega življenja v Kranju in okolici. Sprejem odloka je podlaga za javni razpis, ki ga Urad za družbene dejavnosti vsako leto pripravlja za nevladne organizacije.

 

Evropska prestolnica kulture 2025

Mestni svetniki so se ob koncu seje seznanili s potekom priprav na kandidaturo za Evropsko prestolnico kulture 2025. Predstavljen je bil razpis za aktivnost Unije za oddajo prijav za Evropsko prestolnice kulture, ki so ga objavili na Ministrstvu za kulturo. Svetniki so se seznanili, kaj naziv prinaša Kranju. Kandidatura Mestne občine Kranj z Gorenjsko je priložnost za regeneracijo mest in povezovanja mest v regiji, dvig mednarodnega profila mest in regije, krepitev podobe mest v očeh njenih prebivalcev, vzpodbuda novemu življenju, v kulturni mesta in regije, iskanje ravnotežja med ekonomskimi in ekološkimi vplivi, spodbujanje okoljske ozaveščenosti v regiji, spodbujanje dialoga o decentralizaciji in reorganizaciji.

Kategorije:
sporocila-za-javnost