Obvestilo o razgrnitvi elaborata

Na podlagi 131. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2, Uradni list RS, št. 61/2017) župan Mestne občine Kranj s tem

 

 

JAVNIM NAZNANILOM

 

obvešča javnost o javni razgrnitvi

 

elaborata lokacijske preveritve z identifikacijsko številko 2910

 

 

I.

Mestna občina Kranj naznanja javno razgrnitev elaborata lokacijske preveritve za enoto urejanja prostora GO 4, na delu zemljišča s parc.št. 237/1, k.o. 2087 Golnik.

V elaboratu je predlagana dopustitev individualnega odstopanja od prostorsko izvedbenih pogojev določenih v veljavnem izvedbenem prostorskem načrtu (Uradni list RS, št. 74/14, 9/16, 63/16, 20/17, 42/17, 1/18, 23/18, 41/18, 76/19, 168/20 in 184/20  – IPN Kranj) glede nabora dopustnih gradenj pred uveljavitvijo OPPN in pogojev za oblikovanje okolice objektov.

 

 

II.

Elaborat lokacijske preveritve bo javno razgrnjen od 23. maja 2022 do 6. junija 2022 v času uradnih ur, v prostorih Mestne občine Kranj, Urad za okolje in prostor (I. nadstropje), Slovenski trg 1, 4000 Kranj in na spletni strani občine http://www.kranj.si.

 

 

III.

V času javne razgrnitve ima javnost pravico podati pisne pripombe in predloge na elaborat lokacijske preveritve.

Pripombe in predlogi se lahko do vključno 6. junija 2022 podajo pisno ali ustno na mestu javne razgrnitve kot zapis v knjigo pripomb in predlogov, lahko pa se pošljejo na naslov: Mestna občina Kranj, Urad za okolje in prostor, Slovenski trg 1, 4000 Kranj s pripisom »Pripombe na javno razgrnitev elaborata LP z ID št. 2910« oz. na elektronski naslov mok@kranj.si.

 

 

IV.

To naznanilo se objavi na spletnih straneh Mestne občine Kranj, http://www.kranj.si.

 

 

V.

Župan Mestne občine Kranj bo po končani javni razgrnitvi zavzel stališča do pripomb in predlogov javnosti. Stališča do pripomb in predlogov bodo objavljena na spletni strani www.kranj.si.

 

 

Številka: 350-15/2022-16

Datum: 18. 5. 2022                                                                                                             

 

 

 

                                                                                                                                                          Matjaž Rakovec

                                                                                                                                                       župan