Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda v porečju Zgornje Save in na območju kranjskega in sorškega polja - 2. sklop (2. faza)

O projektu

Partnerji

   

Projekt, krajše poimenovan GORKI2, zajema celovit sistem odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda v dveh aglomeracijah: aglomeraciji Britof-Predoslje in aglomeraciji Mlaka pri Kranju.


Obsežna gradbena dela projekta GORKI2 skupno 2.664 prebivalcem v naseljih Britof, Orehovlje, Predoslje in Mlaka vzpostavljajo pogoje za čisto in zdravo okolje, zagotavljajo pa tudi ustreznejšo, višjo kakovost bivanja. Na ravni zahtev EU bomo s projektom dosegli najmanj 95-odstotno priključenost na enoten kanalizacijski sistem, ki se zaključuje v Centralni čistilni napravi Kranj in pa najmanj 97-odstotno opremljenost območij z odvajanjem in čiščenjem odpadnih voda.
 

S projektom GORKI2 smo v štirih omenjenih naseljih Mestne občine Kranj še korak bliže temu, da dobimo urejen in ekološko sprejemljiv način odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda. Vzporedno z gradnjo manjkajoče komunalne infrastrukture za odvajanje odpadne vode bo na omenjenih območjih obnovljen tudi javni vodovod, zgrajeni bosta meteorna kanalizacija (za odvajanje meteorne vode z javnih površin) in javna razsvetljava.

 

Spletna stran evropske kohezijske politike v Sloveniji (www.euskladi.si)

 

Trajanje operacije: 2019–2020

 

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada. Skupna vrednost operacije je ocenjena na 16,5 milijonov evrov. Prispevek Republike Slovenije je 989.833,92 EUR, prispevek EU (Kohezijski sklad) pa 5.609.058,83 EUR.  Razliko do polne vrednosti projekta bo krila Mestna občina Kranj iz lastnih sredstev.

 

Cilji operacije:

 

Strateški cilji investicijskega projekta:

 • zmanjšanje emisij v vode zaradi realizacije izgradnje infrastrukture za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda,
 • usposobitev kanalizacijskega sistema v porečju Save v skladu z okoljskimi zahtevami in operativnimi programi,
 • zmanjšanje vplivov na okolje v aglomeracijah, katerih obremenitev je večja od 2.000 PE,
 • izboljšanje stanja komunalne infrastrukture.
   
  Operativni cilji:

 

 • zmanjšanje emisij v vode iz komunalnih virov onesnaženja za 3.094 PE v letu 2020,
 • priključitev dodatnih 2.664 prebivalcev na sistem odvajanja in čiščenja odpadnih voda v Mestni občini Kranj,
 • izgradnja kanalizacijskega omrežja v skupni dolžini 17.064 m.
   

 

Za potrebe obveščanja o projektu je vzpostavljeno spletno mesto: www.gorki2.si.

 

 

Naslovna fotografija: Samo Paušer