Opredelili merila za financiranje krajevnih skupnosti

Mestni svetniki Mestne občine Kranj (MOK) so sprejeli drugi rebalans letošnjega proračuna in v prvem branju opredelili merila za financiranje krajevnih skupnosti. Med drugim so podprli javno-zasebno partnerstvo z Zavodom Jamski laboratorij Tular za projekt "Človeška ribica v Kranju", kar bo v podporo večjemu turističnemu obisku mesta. Mestna občina Kranj bo imela tudi novo zastavo, dodan bo grb.

 

Bistveni razlogi za sprejem rebalansa so v umeščanju novega projekta gospodarske javne infrastrukture (GJI) na območju OPPN PC Hrastje v načrte razvojnih programov, zagotavljanje sredstev za izgradnjo infrastrukture v okviru projekta Komunalna ureditev Industrijske cone Laze in povečanje virov za financiranje odhodkov v letu 2021 zaradi po zaključnem računu proračuna za leto 2020 ugotovljenega večjega ostanka sredstev na računih proračuna konec leta 2020 od predvidenega.

 

MOK uvršča v proračun sredstva za izvedbo projekta komunalne ureditve industrijske cone Laze in sredstva za projekt Poslovna cona Hrastje, namenjena predvsem za nakup zemljišč. V proračun je uvrščena tudi obnova objekta nekdanje trgovske šole, ki zahteva odhodke tudi v letu 2022. Predvideni prihodki so približno 67,5 milijona evrov in se znižujejo za 330.000 evrov. V zaključnem računu proračuna za leto 2020 je ugotovljen presežek prihodkov nad odhodki v višini skoraj 5,4 milijonov evrov in je za skoraj 3,8 milijonov evrov večji od predvidenega. Odhodki so prevideni v višini dobrih 82 milijonov evrov, povečujejo se za 3,2 milijona evrov.

 

Merila za financiranje krajevnih skupnosti

Mestni svetniki so potrdili osnutek Odloka o kriterijih in merilih za financiranje krajevnih skupnosti v MOK. Razlog zanj so potrebe po opredelitvi sredstev za redno in investicijsko vzdrževanje infrastrukture ter izvedbe investicij na terenu, predvsem v primestnih in podeželskih krajevnih skupnosti. Investicije za posamezno krajevno skupnost določi svet krajevne skupnosti, za izvedbo teh skrbi pristojna organizacijska enota mestne uprave, sredstva pa se določi z občinskim proračunom za posamezno proračunsko obdobje.

 

Spremembe in dopolnitve Statuta

Mestni svet MOK je v drugi obravnavi sprejel tudi predlog sprememb in dopolnitev Statuta Mestne občine Kranj, kar bo med drugim omogočilo spremembo občinske zastave. Zaradi prepoznavnosti, grajenja in utrjevanja identitete si MOK želi nanjo umestiti občinski grb. Orel bo ne glede na postavitev oziroma izobešanje zastave vedno z glavo zgoraj. V skladu s heraldičnimi pravili bo v polju grba barvo srebra v tisku nadomestila bela. S sprejetjem sprememb in dopolnitev Statuta se tudi jasneje določa, da ima nadzorni odbor pravico zahtevati sklic seje mestnega sveta le v zadevah iz njegove pristojnosti. Z namenom celovitejšega urejanja v enem aktu se dopolnjujejo še pristojnosti župana.

 

Človeška ribica v kranjskem podzemlju

Na seji so podprli tudi odločitev za javno-zasebno partnerstvo za projekt "Človeška ribica v Kranju" z Zavodom Jamski laboratorij Tular. Občina bo vložila 140.300 evrov in s tem postala 32,5-odstotna solastnica omenjenega zasebnega zavoda, s temi sredstvi pa naj bi do konca leta uredili rove nekdanjega zaklonišča pod Pungartom, zgradili info center za prikazovanje ogrožene človeške ribice ter v rove preselili človeške ribice. MOK, ki sledi zelenim usmeritvam v turizmu, želi s tem razširiti turistično ponudbo, privabiti in dlje zadržati več turistov (predvsem družine z otroki), hkrati pa poskrbeti za varstvo naravne dediščine. Po zmernem scenariju naj bi novo atrakcijo prihodnje leto obiskalo okoli 6000 ljudi, potem pa vsako leto več.

 

Za več možnosti sofinanciranja obnov kulturnih objektov

Svetniki so potrdili spremembo sklepa, ki na seznam javne kulturne infrastrukture uvršča tudi objekt Mestne knjižnice Kranj in objekt na naslovu Škrlovec 1. Ta bo namenjen kulturni dejavnosti, za obnovo pa je že izdelan dokument identifikacije investicijskega projekta. V prihajajočem letu se pričakujejo razpisi za sofinanciranje obnov kulturnih objektov in nakupa opreme, uvrstitev objektov na seznam javne kulturne infrastrukture pa je pogoj za sodelovanje na javnih razpisih.

 

O Strategiji razvoja turizma v Mestni občini Kranj 2021–2026

Mestni svet se je seznanil z vmesnim poročilom o poteku priprave Strategije razvoja turizma v obdobju 2021–2026. Cilj je povezati deležnike v turizmu (javni, zasebni in civilni sektor), jih opolnomočiti za nov zagon po pandemiji, ki je panogo močno prizadela, ter spodbuditi razvoj skupnih turističnih produktov, okrepiti tržni položaj Kranja in nadgraditi podporno infrastrukturo. Kranj je kot ena vodilnih destinacij med glavnimi prizadevanji Slovenske turistične organizacije v obdobju okrevanja in grajenja nove odpornosti slovenskega turizma. Načrt ukrepov in akcij, ki so združene pod imenom Kranj na kvadrat, bo povezal mesto s podeželjem, sodobno s tradicionalnim, prebivalce z gosti. Dokument bo začrtal skupno smer razvoja in trženja turizma v Kranju – tudi med v preteklosti razpršenimi in premalo povezanimi deležniki (javni, zasebni in civilni sektor). MOK, Zavodu za turizem in kulturo Kranj ter drugim ključnim javnim zavodom in podjetjem pa bo služil tudi kot okvir za pripravo projektov pri črpanju evropskih sredstev.

 

Poročila o delu varnostnih in preventivnih organov v letu 2020

Medobčinsko redarstvo in inšpektorat so v letu 2020 svoje delo opravili uspešno. Največ dela medobčinski redarji opravijo pri zagotavljanju prometne varnosti, saj imajo na tem področju tudi največ pristojnosti. Poleg represivnega delovanja, ki ga ciljno usmerjajo na posamezna območja glede na pojav varnostnih problemov, delujejo tudi preventivno. Sodelujejo s policijo, gasilci in občinskimi sveti za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, predvsem pa vsakodnevno občanke in občane opozarjajo na nevarna ravnanja.

 

Statistični podatki za leto 2020 kažejo, da so medobčinski redarji na območju Mestne občine Kranj ugotovili 7828 prekrškov, kar je tri odstotke manj kot v preteklem letu. Od tega je bilo ugotovljenih 4240 kršitev zaradi prekoračitve omejitve hitrosti vožnje, največ (971) na Cesti Staneta Žagarja. Najvišja hitrost je bila izmerjena na Bleiweisovi cesti, in sicer 105 km/h pri omejitvi 50 km/h.

 

Medobčinski inšpektorat je v letu 2020 na območju Mestne občine Kranj izvedel 200 inšpekcijskih in 43 prekrškovnih postopkov. Bistvo dela inšpekcije je v odpravi nezakonitega stanja, ko inšpektor v inšpekcijskem postopku doseže, da zavezanec nezakonito stanje sam odpravi.

 

Sosvet za varnost MOK, ki se je na seji v maju 2021 seznanil s poročili o delu in oceni varnostnih razmer Policijske postaje Kranj, Medobčinskega inšpektorata Kranj, Upravne enote Kranj, Službe za zaščito in reševanje MOK in Gasilsko reševalne službe Kranj, je varnostne razmere ocenil kot dobre in stabilne.

 

Spodbudna policijska statistika

Mestni svet MOK se je seznanil tudi s Poročilom o delu Policijske postaje Kranj za leto 2020 z oceno varnostnih razmer na območju šestih občin (poleg MOK še v občinah Šenčur, Cerklje, Naklo, Preddvor in Jezersko). V letu 2020 so skupno obravnavali 1776 kaznivih dejanj (2,9 odstotka več kot v letu 2019), skupna preiskanost glede na podane kazenske ovadbe trenutno znaša 51,8 odstotkov (48,1 v letu 2019). Največji delež predstavljajo kazniva dejanja zoper premoženje (1125, v primerjavi z letom prej 9,3-odstotno zmanjšanje), največ je (velikih) tatvin, na tretjem mestu so kazniva dejanja poškodovanja tuje stvari. Vendar pa je bilo teh v letu 2020 najmanj v primerjalnem obdobju, in sicer 115, torej za 34,7 odstotkov manj (176 v letu 2019).

 

V letu 2019 in 2020 so sicer zabeležili porast vlomov v razne objekte, zato policija poziva lastnike nepremičnin, pa tudi premičnin, k večjemu samozaščitnemu ravnanju.

 

Na področju javnega reda in splošne varnosti ljudi je bilo stanje glede na prejšnja obdobja prav tako ugodno in stabilno ter v skladu s pričakovanji. Število kršitev Zakona o varstvu javnega reda in miru se konstantno znižuje – lani so zabeležili 18,7-odstotno zmanjšanje v primerjavi z letom 2019.

 

Na območju PP Kranj se dolgoročno izboljšuje tudi prometna varnost: v letu 2020 so obravnavali 654 prometnih nesreč (837 v letu 2019), v katerih je bilo poškodovanih 214 oseb (226 v letu 2019), od tega je bilo lažje poškodovanih 186 oseb (196 v letu 2019). Kot vzrok prometnih nesreč pa se pri povzročiteljih še vedno največkrat pojavlja nepravilen premik z vozilom 197 (286 v letu 2019), neprilagojena hitrost 128 (102 v letu 2019), nepravilna stran/smer vožnje 92 (148 v letu 2019), neupoštevanje pravil prednosti 87 (116 v letu 2019). Še naprej pa ostaja zaskrbljujoče število alkoholiziranih povzročiteljev prometnih nesreč, tudi povprečna stopnja alkoholiziranosti med njimi: v letu 2020 je znašala 1,57 g alkohola na kilogram krvi.

 

Na območju PP Kranj so lani ugotovili 9301 kršitev cestno-prometnih predpisov, poleg tega 655 kršitev v prometnih nesrečah. Glede na izdelane analize in spremljanje stanja v prihodnje ni pričakovati, da bi varnostne razmere bistveno odstopale od sedanjih.

 

Spremembe pri občinskih priznanjih

V prvem branju so mestni svetniki potrdili spremembe odloka o priznanjih mestne občine.

 

Pri nagradi, plaketah in Prešernovih plaketah je predlagano zmanjšanje števila prejemnikov in bo letno podeljeno največ enajst priznanj (doslej sedemnajst oziroma največ devetnajst). Letno se podeli en naziv častni občan in ena nagrada, tri listine o priznanju, ena velika plaketa in dve mali, ena velika Prešernova plaketa in dve Prešernovi plaketi. Namen je, da se s tem poveča vrednost priznanjem Mestne občine Kranj.

 

Spomin na profesorja Franceta Pibernika

Mestni svetniki so na predlog podžupana Janeza Černeta potrdili, da se po nedavno umrlem profesorju Francetu Piberniku poimenuje čitalnica v Mestni knjižnici Kranj, postavi doprsni kip pred stavbo in pridobi njegova literarna zapuščina. S tem so sledili predlogu zaposlenih, s katerim so nadomestili prvotni predlog, da se po profesorju poimenuje knjižnica.

 

Kadrovske zadeve

Za direktorja javnega zavoda Prešernovo gledališče Kranj za mandatno dobo petih let je mestni svet imenoval Jureta Novaka. Na razpis so prispele štiri vloge, po opravljenih razgovorih je najbolj prepričal prav Novak, pozitivno mnenje k njegovemu imenovanju na položaj direktorja je dal tudi Svet zavoda Prešernovo gledališče Kranj.

 

Poleg tega so svetniki dali pozitivno mnenje tudi h kandidaturam za ravnatelja oziroma ravnateljico Osnovne šole Jakoba Aljaža Kranj, in sicer Jožetu Povšinu, Luciji Rakovec in Martini Šubic.

 

Premoženjske zadeve

Mestni svetniki so sprejeli sklep o javni razgrnitvi predloga Sklepa o ugotovitvi javne koristi za odkup oziroma razlastitev nepremičnin potrebnih za rekonstrukcijo lokalne ceste LC 183241 Kranj‑Hrastje. Javnost ima v času javne razgrnitve med 31. majem in 15. junijem 2021 možnost podati pripombe in predloge na razgrnjeno gradivo. Več informacij o sklepu oziroma nepremičninah, ki so stvar tega sklepa, ter načinih podajanja pripomb in predlogov je na voljo v spletni objavi na www.kranj.si (zavihek Javne razgrnitve) ali v času uradnih ur v prostorih Mestne občine Kranj (Slovenski trg 1, 4000 Kranj), v Tajništvu Oddelka za projekte (soba 215).