Po 3. redni seji Mestnega sveta MOK

Mestni svet je potrdil rebalans proračuna za leto 2023, spremembe v organiziranosti mestne uprave in Skupne občinske uprave občin Gorenjske, Odlok o ureditvi mestne tržnice in ostalih javnih tržnic, osnutek Odloka o naravnem spomeniku Kanjon reke Kokre, dve prostorski zadevi, spremembe Pravilnika o sprejem otrok v vrtec in se seznanili s poročilom o delu Lokalne akcijske skupine za preprečevanje zlorabe drog za leto 2022.

 

Rebalans proračuna 2023

Tekom let 2021 in 2022 se je pokazala drugačna dinamika izvajanja projektov, kar pomeni predvsem zamik realizacije nekaterih projektov v leto 2023 in nadaljnja leta. Spremenila se je ocena prihodkov in tudi odhodkov ter ostanka sredstev na računih proračuna konec leta 2022. Posledično to pomeni težje izvrševanje načrtovanega v sprejetem proračunu za leto 2023, in sicer tako na odhodkovni strani kot pri virih financiranja.

Prihodki bodo višji zaradi povečane povprečnine (z 628,20 evra na 700 evrov) za 2,3 milijona evrov, višjega zneska za uravnoteženje razvitosti občin (313.934 evrov več od pričakovanih), več sredstev (za 1,5 milijon evrov) se pričakuje od davkov na premoženje.

Na odhodkovni strani so bili v letu 2022 v proračun uvrščeni novi investicijski projekti, med njimi Dom kulture Simona Jenka, obnova telovadnice na OŠ Franceta Prešerna in Satelitski urgentni center s sanacijo parkirne ploščadi nad garažo pri Zdravstvenem domu Kranj, ki zahtevajo odhodke v letu 2023 in kasneje. Zaradi inflacije in ukrajinske krize so se bistveno dvignile cene predvsem energentov in gradbenega materiala ter gradbenih storitev, kar povečuje izdatke za planirane investicije. Zaradi povečanih cen energentov in plač v javnem sektorju bodo večji tudi tekoči odhodki in tekoči transferi.

Cilj sprejema rebalansa je uravnoteženje proračuna tako, da bodo pravice porabe usklajene z viri in bo omogočen zaključek predvsem vseh projektov, sofinanciranih z državnimi in EU sredstvi, ter v danih finančnih okvirih tudi vseh zakonskih in ostalih prevzetih obveznosti.

Mestni svet je potrdil rebalans proračuna za leto 2023, ki se z 80,66 milijona evrov povečuje na 89,12 milijona evrov.

 

Spremembe organiziranosti mestne uprave in Skupne občinske uprave občin Gorenjske

Po preučitvi dela in potreb v zvezi z izvajanjem nalog s področja okolja in prostora se je ugotovilo, da se delovanje mestne uprave na tem področju lahko bistveno izboljša, če se naloge urejanja prostora in varstva okolja, ki so se do sedaj opravljale v okviru Urada za okolje in prostor, prenesejo na Skupno občinsko upravo občin Gorenjske ter se s tem pridobi tudi višji odstotek sofinanciranja iz državnega proračuna.

Skupna občinska uprava občin Gorenjske (SOU OG) je začela delovati s 1. januarjem 2022, ustanoviteljice pa so Mestna občina Kranj in občine Cerklje na Gorenjskem, Jezersko, Naklo, Preddvor, Šenčur in Tržič. V letu 2022 je skupna občinska uprava izvajala naloge na treh delovnih področjih (občinsko inšpekcijsko nadzorstvo, občinsko redarstvo in notranja revizija). Glede na izražen interes Mestne občine Kranj ter občin Jezersko in Preddvor za prenos in opravljanje nalog varstva okolja in urejanja prostora na SOU OG se na novo opredelijo strokovne in upravne naloge Skupne službe varstva okolja in Skupne službe urejanja prostora.

Temeljni razlog za sprejem sprememb in dopolnitev obeh odlokov je, da se bo s pričetkom opravljanja dodatnih dveh nalog povečalo sofinanciranje države s sedanjih 40 % na 50 % pri tistih občinah, za katere se bodo opravljale vse naloge, in sicer občinsko inšpekcijsko nadzorstvo, občinsko redarstvo, notranja revizija, varstvo okolja in urejanje prostora.

Mestni svet je potrdil spremembe in dopolnitve obeh odlokov, ki se nanašajo na organiziranost mestne uprave in Skupne občinske uprave občin Gorenjske.

 

Ureditev upravljanja mestne in ostalih tržnic

Mestni svet je v drugem branju potrdil Odlok o ureditvi mestne tržnice in ostalih javnih tržnic Mestne občine Kranj, ki vključuje prenos upravljanja mestne in ostalih javnih tržnic s Komunale Kranj na Zavod za turizem in kulturo Kranj (ZTKK). Sprememba prinaša poenotenje dejavnosti, večjo povezanost zavoda s tržnično dejavnostjo, ki je tudi del turistične ponudbe Kranja, višjo kakovost turistične ponudbe in povezanost s kulturnimi dogodki v mestnem jedru, zagon spletne platforme, kjer bo na voljo urnik tržnic z aktualno ponudbo ter spremljevalnim programom. Odlok bo začel veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.

 

Naravni spomenik Kanjon reke Kokre

Odlok o razglasitvi starega mestnega jedra Kranj za kulturni in zgodovinski spomenik iz leta 1983 je zastarel, naravovarstvena vsebina pa pomešana s kulturno-varstvenimi vsebinami. Za območje kanjona Kokre sedaj ni določenega upravljavca naravnega spomenika državnega pomena, je brez načrta upravljanja in brez posebnega nadzora.

Dolgoročni namen novega Odloka o naravnem spomeniku Kanjon reke Kokre je varstvo naravnih vrednot sredi mesta, ohranjanje vidne podobe območja, ohranjanje biotske raznovrstnosti ter dolgoročno doseganje ugodnega ohranitvenega stanja ogroženih vrst in habitatnih tipov. Meščanom in turistom je treba s sonaravnim urejanjem in vzdrževanjem primerne infrastrukture ter vsemi elementi trajnostnega razvoja območja ponuditi kakovostno izkušnjo kanjona. V nadaljnjih korakih bo potrebno urediti tudi lastništvo parcel, saj jih je trenutno 37 % v zasebni lasti. Smiselna bo rezervacija sredstev za nakup nekaterih gozdnih parcel za potrebe razvoja turizma.

Odlok so svetnice in svetniki v prvem branju potrdili.

 

Prostorski zadevi

Mestna občina Kranj je na lastno pobudo pričela s postopkom lokacijske preveritve na več zemljiščih v k. o. Mavčiče. MOK na podlagi sprejetega sklepa lahko začne s pripravo dokumentacije za rekonstrukcijo vrtca Mavčiče in rušitev ter novogradnjo Doma kulture. Namen lokacijske preveritve je opredeliti individualno odstopanje od prostorsko izvedbenih pogojev (predpisani odmiki od parcelnih meja, zahtevani minimalni delež zelenih površin in zahtevano število parkirnih mest glede na predpisani parkirni normativ).

Obvezna razlaga določb 3. točke drugega odstavka 11. člena Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu območja D 02/3 – Šolski center Zlato Polje se nanaša na zagotavljanje manjkajočih parkirnih mest. Določila odloka je potrebno razumeti tako, da investitor lahko zagotovi parkirna mesta tudi na tujem zemljišču, ko si uredi stavbno pravico. Vrednost manjkajočega deleža parkirnih mest se lahko zagotovi tudi tako, da investitor krije del stroškov za izgradnjo javnih parkirnih mest in garaž na območju, ki ga ureja odlok. Namen je, da se odpravijo težave s parkiranjem v bližini šolskih, športnih in drugih objektov na Zlatem polju.

Obe prostorski zadevi je mestni svet potrdil.

 

Ostali sklepi

Sprejeli so tudi spremembe Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec, ki se nanašajo postopanja, ko se staršem otrok, ki so že sprejeti v vrtec, podaljša porodniški dopust. Rezervacija mesta v vrtcu se v takih primerih podaljša za največ tri mesece, šteto od pravnomočnosti odločbe o podaljšanju starševskega dopusta s polno odsotnostjo z dela.

Prav tako so se seznanili s poročilom o delu Lokalne akcijske skupine za preprečevanje zlorabe drog v MOK za leto 2022.

 

Premoženjske zadeve

Svetnice in svetniki so se seznanili z izjemno dodelitvijo neprofitnega stanovanja MOK v najem občanu do konca julija 2023, in sicer za čas odprave posledic požara v prostorih stalnega prebivališča. Prav tako so se seznanili s podaljšanjem najemne pogodbe za neprofitno stanovanje MOK, ki je bilo dodeljeno na podlagi izjemne dodelitve in v katerem biva štiričlanska družina z invalidnim očetom in mladoletnimi otroki.

Sprejeli so tudi sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na dveh zemljiščih na Drulovki.

 

Kadrovske zadeve

Pozitivna mnenja so dali naslednjim kandidatkam za ravnateljice in kandidatu za ravnatelja: za Srednjo ekonomsko, storitveno in gradbeno šolo Šolskega centra Kranj Nadi Šmid, za Strokovno gimnazijo Šolskega centra Kranj Lidiji Goljat Prelogar, za Srednjo tehniško šole Šolskega centra Kranj Aljažu Roglju, za Višjo strokovno šolo Šolskega centra Kranj Lidiji Grmek Zupanc.

Za kandidatko v Svetu Bolnišnice za ginekologijo in porodništvo Kranj so določili Sabino Senčar.

Za kandidate za predstavnike uporabnikov v Svetu Univerzitetne klinike za pljučne bolezni in alergijo Golnik so določili Gajo Štovičej, Zorana Stevanovića in Primoža Terplana.

 

Kategorije:
aktualno