Po 36. redni seji Mestnega sveta MOK

Sprejet je bil odlok, s katerim se Jurjovi kašči v Prašah dodeli status kulturnega spomenika. Mestni svet je potrdil strategijo razvoja športa do leta 2030, določil okvire povrnitve stroškov volilnih kampanj za lokalne volitve 2022 in dal soglasje k statutu Zavoda Jamski laboratorij Tular, Kranj. Prav tako je potrdil prerazporeditev sredstev za ureditev Zoisove poti na območju krajevne skupnosti Predoslje.

 

Status kulturnega spomenika za Jurjovo kaščo v Prašah

Jurjova kašča je likovno in simbolno pomemben objekt v Prašah in okolici ter hkrati edina kašča te vrste v širši okolici Kranja. Zasnova je iz konca 17. in začetka 18. stoletja. Konec 18. stoletja je bila povečana in barokizirana, konec 19. stoletja je bilo pozidano sedanje nadstropje in sredi 20. stoletja zamenjano in spremenjeno ostrešje. Kašča je podkleten shrambno-bivalni nadstropni objekt. Klet in pritličje sta zgrajena iz kamna, nadstropje pa iz opeke. Kamnoseški detajli (portali, okenski okvirji) so iz škofjeloškega konglomerata in tufa. Stropi so kamniti, obokani in leseni. V kašči so zbirali desetino za Loško gospostvo, kasneje pa so jo uporabljali tudi za shranjevanje darov za loške kapucine.

Razglasitev objekta, ki je v zasebni lasti, je za kulturni spomenik je predlagala kranjska enota Zavoda za varstvo kulturne dediščine. Svetniki so odlok o razglasitvi po skrajšanem postopku potrdili.

 

Strategija razvoja športa v MOK od 2022 do 2030

Strategija razvoja športa bo podlaga za vsakoletno pripravo in sprejem Letnega programa športa v Mestni občini Kranj in vsakoletnega proračuna mestne občine. Služila bo zagotavljanju ukrepov za uresničevanje strategij posameznih športnih panog in posameznih pojavnih oblik športa. Določa cilje in naloge na področju športa, izvajanje nacionalnega in občinskega programa, višino finančnih sredstev, namenjenih športu. Mestni svet je dokument potrdil.

 

Cilji:

 • urediti ustrezno infrastrukturo: nove dvorane za atletiko, hokej, košarko, odbojko, plezanje, rokomet, tenis, borilne športe, smučanje, pokrito letno kopališče, velodrom, igrišče za odbojko na mivki, nogometna igrišča z umetno travo, teniška igrišča, dodaten bazen, koloparki, obnovljene skakalnice, pohodno-tekaške, turno-kolesarske poti, hotel in apartmajsko naselje;
 • povečanje proračunskih sredstev na javnem razpisu za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa;
 • sofinanciranje vsaj 35 trenerjev;
 • povečanje vpisa otrok in odraslih športnikov v športne klube;
 • povezovanje in sodelovanje klubov iste panoge med seboj, klubi različnih panog med seboj, MOK s sosednjimi občinami (skupni urad za šport, skupna infrastruktura), klubi s klubi iz sosednjih občin;
 • izvedba in nadgradnja programov: do 12. leta vsak otrok spozna 25 športnih panog, športna klubska akademija, nacionalni/regijski športni centri (klubi), počitniški programi v športnih parkih po krajevnih skupnostih in osnovnošolskih igriščih ter telovadnicah, medgeneracijsko sodelovanje, krepitev zdravega življenjskega sloga občanov, promocija zdravja delovno aktivne populacije, zdrav telesni/gibalni razvoj otrok in mladine, zdravo in aktivno staranje,
 • organizacija velikih mednarodnih prireditev, tradicionalnih, povezanih s turizmom/gospodarstvom,
 • predstavitev zgodovine kranjskega športa v muzeju športa.

 

Ukrepi:

 • postavitev organizacijske in kadrovske strukture za izvajanje nalog in doseganje ciljev,
 • zagotavljanje sredstev iz javnih in drugih virov,
 • zavzemanje za skladen razvoj športa in športnih panog,
 • vodenje civilnega dialoga med športnimi klubi,
 • razvoj informacijskega sistema,
 • povečanje števila in kakovosti množičnih športnih dogodkov in prireditev,
 • razvoj in nadgradnja sodobnih komunikacijskih poti z namenom uspešnega trženja.

 

Povrnitev stroškov volilne kampanje za lokalne volitve

Mestni svet je s sklepom določil višino stroškov, ki se povrnejo organizatorjem volilnih kampanj za lokalne volitve 2022. Za liste, ki jim bodo pripadli mandati za člane mestnega sveta, bo povračilo v višini 0,33 evra za dobljeni glas. Do povračila stroškov v višini 0,12 evra za dobljeni glas bodo upravičeni tudi organizatorji volilnih kampanj za župana, katerih kandidati bodo dosegli najmanj 10 odstotkov skupnega števila volilnih upravičencev. Skupna višina povračila stroškov ne sme presegati zneska porabljenih sredstev za posamezno kampanjo, razvidnega iz poročila mestnemu svetu in računskemu sodišču.

 

Soglasje k Statutu Zavoda Jamski laboratorij Tular

Mestni svet je maja 2021 sprejel odločitev o javno-zasebnem partnerstvu za projekt »Človeška ribica v Kranju«, junija 2021 pa je potrdil tudi pogodbo za ta projekt in akt o ustanovitvi Zavoda Jamski laboratorij Tular, Kranj. V skladu z aktom o ustanovitvi svet zavoda sprejme statut zavoda s soglasjem ustanovitelja. Svetnice in svetniki so potrdili soglasje k Statutu Zavoda Jamski laboratorij Tular, Kranj.

V okviru dejavnosti zavoda bodo za obiskovalce uredili informacijski center v kranjskih rovih, kjer bo možno v živo videti človeško ribico, na interaktivni način spoznati njihovo kraško okolje, njihovo ogroženost in povezanost s pitno vodo ter se seznaniti 60-letno zgodbo Jamskega laboratorija Tular, enega od dveh na svetu.

 

Prostorske zadeve

Svetnice in svetniki so potrdili lokacijsko preveritev za urejanje prostora GO4 na Golniku. Za potrebe gradnje nove bolnišnice sta na območju lokacijske preveritve načrtovana zunanja ureditev (zaradi zagotavljanja intervencijskega dostopa) in oporni zid višine nad dva metra. Predlagana pozidava odstopa od določil prostorskega akta, ki se nanašajo na nabor dopustnih gradenj pred uveljavitvijo OPPN (oporni zid, pripadajoča zunanja ureditev nove bolnišnice) in pogoje za oblikovanje okolice objektov (višina opornega zidu). Z odstopanjem od navedenih določil bo pobudniku omogočeno, da degradirano območje uredi in zgradi novo stavbo za zdravstveno dejavnost, ki bo programsko, urbanistično in oblikovno zaokrožila območje klinike Golnik.

Sprejeli so obvezno razlago za območje urejanja KR L1 Kranj Labore, ki se nanaša na dopustna odstopanja od določil v OPPN za to območje. Odlok določa jasne okvirje za realizacijo posameznih objektov in zunanjih površin, vključno z mirujočim prometom – številom potrebnih parkirnih mest. Le-to se določi glede na predvideno dejavnost v objektu. Zato se lahko v posameznih primerih pokaže, da je za načrtovano investicijo v gradnjo objekta glede na konkreten program potrebno manjše ali večje število parkirnih mest, kot so prikazana v grafičnem delu neposredno ob objektih.

Prav tako so potrdili obvezno razlago določb 2. in 3. člena Odloka o zazidalnem načrtu revitalizacije starega mestnega jedra Kranja glede dopustnih posegov na območju mestnega jedra. Obvezna razlaga se nanaša na dovoljene posege v območju mestnega jedra, ki izboljšujejo stanje kulturne dediščine in s tem omogočajo njegovo revitalizacijo. Dopustne posege na zemljiščih parc. št. 21 in 22 ter 105 in 106, vse k. o. Kranj, je potrebno razlagati tako, da so navedeni posegi na objektih skladni z zahtevami prenove celotnega območja mestnega jedra. S posegi se bodo uredile nove stanovanjske enote ter prostori, namenjeni centralnim dejavnostim, z namenom boljše kvalitete bivanja ter zagotavljanja preskrbe prebivalstva.

 

Ostali sklepi

V drugem branju so svetnice in svetniki potrdili spremembe in dopolnitve Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Kranj, s čimer se bolj podrobno ureja izvedba dopisnih sej.

Potrdili so tudi uradno prečiščeno besedilo Odloka o zagotavljanju socialno varstvenih dejavnosti v MO Kranj ‑ UPB2.

 

Premoženjske zadeve

Mestni svet je potrdil, da se ureditev Zoisove poti na območju krajevni skupnosti Predoslje uvrsti v načrt razvojnih programov. Ureditev je predlagala koordinacijska skupina za razvoj podeželja krajevne skupnosti in podprl svet krajevne skupnosti. Projekt je del partnerskega projekta »Zelena Gorenjska – aktivirajmo degradirana in opuščena območja na gorenjskem podeželju« in se sofinancira iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR), mehanizem CLLD. Okvirna vrednost je 40.382 evrov, pri čemer je delež nepovratnih sredstev sofinanciranja 26.480 evrov (sklad EU 19.860 evrov, državni proračun 6.620 evrov), MOK pa zagotovi 13.902 evra.

 

 

Aktivnost zajema ureditev tematske čebelarske poti, vzpostavitev urbane opreme, demontažo obstoječe brunarice in izgradnjo nove mobilne enote s čebelnjakom z izpostavitvijo lokalnih izdelkov in urejeno dostopno potjo, postavitev označevalnih tabel ter hortikulturno ureditev.

Sprehajalna Zoisova pot Brdo–Predoslje je znana in priljubljena med številnimi sprehajalci. Ljubitelji narave so pogosti obiskovalci, saj se nahaja v neposredni bližini čudovitih gora in znamenitega parka Brdo. Ideja o sprehajalni čebelarski poti je povezana z zasaditvijo drevoreda lip na vseh sprehajalno povezovalnih poteh iz smeri Kokrice do Predoselj proti centru Kranja. Čebelarstvo ima v teh krajih dolgo tradicijo in prebivalci se močno zavedajo pomena čebel za življenje vseh živih bitij. Zasnovana nova poučna pot povezuje čebelnjak z ohranjanjem narave in okoliškimi pridelovalci lokalne hrane. V projekt so se vključili Zadruga Predoslje, Zavod za kulturo in turizem Kranj s svojo blagovno znamko 100% lokalno in društvo Stonoga.

 

Svetnice in svetniki so s potrditvijo prerazporeditve zagotovili sredstva za izvedbo sanacije meteorne kanalizacije na delu ceste Srednja vas‑Goriče, kjer družba Elektro Gorenjska polaga nov, zmogljivejši elektro kabel. Prav tako so potrdili prerazporeditev sredstev za dokončanje dveh kolesarskih povezavah Koroška cesta–Železniška postaja Kranj ter med Planino in PC Hrastje. Za prenove na OŠ Predoslje pa so sredstva prerazporedili za izvedbo zamenjave svetil, razvoda elektro inštalacij in sanacijo lesenega stropa.

Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem mestne občine so dopolnili s tremi parcelami na Golniku (brezplačen prenos zemljišč na Republiko Slovenijo – gre za zemljišča, ki ležijo v območju, namenjenem zdravstvu in bolnišnični dejavnosti), parcelo v Nemiljah (za prodajo gozdnega zemljišča za funkcionalno zaokrožitev) in parcelo v k. o. Kokrica (prodajo zemljišča, ki leži v OPPN Mlaka zahod).

 

Kadrovske zadeve

Za nadomestno predstavnico v Svetu zavoda Kranjski vrtci so imenovali Nado Sredojević. Zamenjala bo Sandro Gazinkovski, ki je podala odstopno izjavo.

Kategorije:
aktualno