Skoči na glavno vsebino
Za medije

Po 37. redni seji Mestnega sveta

Svetnice in svetniki so potrdili odlok o podelitvi koncesije za zdravstveno oskrbo v Domu upokojencev Kranj, sprejeli strategijo razvoja mladinskega dela do 2030 in letni program športa za leto 2023 ter potrdili nadaljevanje projekta Severna vrata v okviru javno-zasebnega partnerstva z obstoječim ponudnikom. V načrt razvojnih programov so uvrstili odkup zemljišča pri PŠ Primskovo in obnovo telovadnice OŠ Franceta Prešerna Kranj. Znani so tudi prejemniki občinskih priznanj za leto 2022.

 

Odlok o podelitvi koncesije – zdravstvena oskrba v Domu upokojencev Kranj

Zdravstveni dom Kranj zaradi pomanjkanja družinskih zdravnikov ne more zagotavljati ambulante splošne medicine v Domu upokojencev Kranj, in sicer v predvidenem obsegu, to je 0,86 programa.

Z namenom, da bi zagotovili izvajanje programa v obsegu, ki ga določa pogodba Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS), ter z namenom, da se stanovalcem doma omogoči ustrezna zdravstvena oskrba, je mestni svet sprejel odlok o podelitvi koncesije, na podlagi katerega bo objavljen javni razpis. Vsa potrebna soglasja za podelitev koncesije je Mestna občina Kranj že pridobila. Tako bi Dom upokojencev Kranj za izvajanje splošne ambulante v predvidenem obsegu lahko, če bo javni razpis uspel, pridobil zdravnika predvidoma v decembru.

 

Strategija razvoja mladinskega dela do 2030

Dokument predstavlja dolgoročni načrt za vzpostavitev podpornega okolja za delovanje in razvijanje mladinske politike in mladinske dejavnosti v MOK, v kateri so zapisani konkretni cilji in ukrepi za doseganje boljših pogojev mladih pri razvoju lokalne skupnosti, višje stopnje avtonomije in upoštevanja mladih pri odločitvah na lokalni ravni ter zagotavljanje boljših pogojev za življenje in posledično hitrejše osamosvajanje ter prehod v samostojno življenje.

Pri pripravi vsebine so poleg strokovnih usmeritev upoštevali mnenja in predloge mladih med 15. in 29. letom starosti, zbrane z anketo in na delavnicah za predstavitev strategije. Med cilji so tudi sedaj aktualna in izpostavljena področja:

 • razvoj in podpora delovanju mladinskega centra,
 • spodbujanje formalnega in neformalnega izobraževanja mladih,
 • spodbujanje zaposlovanja mladih,
 • povečanje dostopnosti stanovanj za mlade,
 • vzpostavitev sistema celovitega informiranja mladih in
 • vzpodbujanje prostovoljstva.

Strategija razvoja mladinskega dela v MOK 2022-2030 je pripravljena za devetletno obdobje. Skupaj je zastavljenih več kot 40 ukrepov, 100 ciljev in 100 kazalnikov, ki so uresničljivi z vzajemnim in povezanim delovanjem vseh deležnikov.

Mesti svet je Strategijo potrdil.

 

Letni program športa za 2023

V dokumentu so zapisani cilji in naloge na področju športa v MOK, izvajanje nacionalnega in občinskega programa na ravni občine in financiranje, prav tako je Letni program športa podlaga za razdelitev sredstev na javnem razpisu. Za leto 2023 je za področje športa planiranih 4,02 milijona evrov proračunskih sredstev. Letni program športa predvideva povečanje sredstev na javnem razpisu za 7 % oziroma za rast življenjskih stroškov.

Mestna občina bo v letu 2023 nadaljevala z urejanjem športnih parkov po krajevnih skupnostih, in sicer v tistih, v katerih je bil letos že opazen napredek (Britof, Struževo, Hrastje, Stražišče), potem pa tudi ostalih (izdelava projektnih nalog in idejnih zasnov za razvoj športnih parkov). Dokončali naj bi novo tematsko pot Karnijski tročan (povezava treh energijskih točk), posodobili Smučarski skakalni center Gorenja Sava ter izvedli sanacijska dela na objektih in športnih površinah v Športnem parku Stražišče. Prav tako se bodo nadaljevali programi v osnovnih šolah in prvi triadi, ki so se izkazali kot uspešni za izboljšanje gibalnih sposobnosti otrok po epidemiji covid-19. Mestna občina bo šolskemu ministrstvu predlagala, da tako obliko vadbe uzakoni.

Svetnice in svetniki so Letni program športa za 2023 potrdili.

 

Nadaljevanje javno-zasebnega partnerstva za projekt Severna vrata

Mestni svet se je seznanil s poročilom o napredovanju projekta Severna vrata in opcijami, ki jih ima Mestna občina Kranj na voljo za njegovo nadaljevanje, in sicer nadaljevanje že začetega postopka javno-zasebnega partnerstva, ponovitev postopka razpisa javno-zasebnega partnerstva in razvoj alternativne lokacije (območje stare reševalne postaje). Z izgradnjo Severnih vrat, ki zajema izvedbo treh stolpičev, bi javna zavoda Osnovno zdravstvo Gorenjske in Gorenjske lekarne pridobila nujne dodatne prostore za kakovostno delo. Zaradi izrazitih sprememb cen na trgu, ki so deloma posledica covida-19, deloma pa rusko-ukrajinske vojne, je tudi ponujena cena zasebnega partnerja višja od prvotno načrtovane. Svetnice in svetniki so po predstavitvi opcij sklenili, da se nadaljuje postopek javno-zasebnega partnerstva z obstoječim ponudnikom, to je s podjetjem SGP Graditelj, d. d.

 

Prostorske zadeve

Svetnice in svetniki so potrdili spremembe in dopolnitve Odloka o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju Šempetrske graščine v Stražišču. Obsega posodobitev podatkov, ki so v aktu manjkali ali so se spremenili. Pobudo je vložil lastnik nepremičnine s podporo kranjske enote Zavoda za varstvo kulturne dediščine zaradi pridobivanja sredstev na državnem javnem razpisu za sofinanciranje projektov obnove nepremične kulturen dediščine. Za to potrebuje urejene določbe občinskega akta, v obstoječem odloku pa ni bila vpisana zemljiška parcela, na kateri stoji graščina. Pregled dokumentacije in zakonodaje je pokazal, da so se v preteklih letih zaradi parcelacije ceste pojavila nova zemljišča z novimi parcelnimi številkami, ki jih sedaj vključuje dopolnjeni odlok.

Mestni svet je sprejel obvezno razlago 2. in 3. člena Odloka o zazidalnem načrtu revitalizacije starega mestnega jedra Kranja glede dopustnih posegov na zemljiščih s parc. št. 38/1, 50/2, 51/2, 56/2, 53/1, 217/1 in 123, vse k. o. Kranj. Nekateri objekti v mestnem jedru so v zelo slabem stanju in propadajo, posledično so celo nevarni za okolico. Z obvezno razlago se odpravlja morebitne nejasnosti glede dopustnih posegov na območju zazidalnega načrta starega mestnega jedra. Dovoljeni so posegi, ki izboljšujejo stanje kulturne dediščine in s tem omogočajo njegovo revitalizacijo. Dopustne posege na zemljiščih s parc. št. 38/1, 50/2, 51/2, 56/2, 53/1, 217/1 in 123, vse k. o. Kranj, je potrebno razumeti in razlagati tako, da so ti skladni z zahtevami prenove celotnega območja mestnega jedra. Z njimi se bodo uredile nove stanovanjske enote ter prostori, namenjeni centralnim dejavnostim, z namenom boljše kakovosti bivanja ter zagotavljanja preskrbe prebivalstva in obiskovalcev mestnega jedra.

Potrdili so tudi obvezno razlago 4. člena Odloka o izvedbenem prostorskem načrtu Mestne občine Kranj, ki jasno opredeljuje, da se 20-odstotno povečanje nanaša na bruto tlorisne površine in višinske gabarite objektov v okviru nadomestne gradnje. V odloku umanjka navedba, da gre za površine.

 

Občinska priznanja 2022

Naziv častni občan Mestne občine Kranj prejme gospod profesor Matevž Fabijan (za razvoj kakovostnega zborovskega petja ter uveljavitev doma in v tujini), nagrado Mestne občine Kranj gospod Zoran Smiljanić (za prepoznavnost in edinstvene rešitve slovenskega stripa). Listine o priznanju Mestne občine Kranj gredo v roke gospoda Jožeta Freliha (za predano prostovoljno delo na področju gasilstva), gospoda Jožeta Benedika (za skrbno urejanje pohodniških poti na Sv. Jošt) in gospe Fani Bevk (za napredek in uspešno vodenje OŠ Staneta Žagarja). Veliko plaketo Mestne občine Kranj prejme Mešani pevski zbor DPD »Svoboda« Stražišče (ob 70-letnici uspešnega delovanja) in veliko Prešernovo plaketo gospod Simon Krejan (za prepoznavnost in povezovanje fotografskega društva). Nagrajencem čestitamo.

 

Ostali sklepi

Svetnice in svetniki so potrdili spremembo sklepov, da se svetovalna referenduma za ugotavljanje interesa občanov krajevnih skupnosti Bratov Smuk in Primskovo ter Planina in Huje o spremembi območja krajevnih skupnosti izvedeta 4. 12. 2022, ko je previden drugi krog županskih volitev. Prvotni datum je bil 20. 11. 2022, hkrati s prvim krogom lokalnih volitev.

Mestna občina Kranj je bila v okviru poziva Evropske komisije izbrana za sodelovanje v EU misiji podnebno nevtralnih in pametnih mest. Kranj si bo prizadeval, da do leta 2030 doseže podnebno nevtralnost v mestu, za kar je izkazal podporo tudi Mestni svet Mestne občine Kranj. Vsa tri slovenska mesta, ki sodelujejo v EU misiji, Kranj, Ljubljana in Velenje, bodo podpisala pismo namere, s katerim se bodo zavezala k aktivnemu sodelovanju pri naslavljanju podnebne nevtralnosti vseh treh mest.

 

Premoženjske zadeve

Mestni svet je potrdil uvrstitev v načrt razvojnih programov za dva nova projekta, in sicer:

 • odkup zemljišč pri OŠ Janeza Puharja Kranj – Center, PŠ Primskovo, s čimer se zagotovi neomejeno upravljanje s celotnim zemljiščem in širitev osnovnošolske ter vrtčevske dejavnosti. Vrednost investicije je 68.924 evrov, izvedena bo s prerazporeditvijo sredstev v okviru proračuna za leto 2022;
 • obnovo telovadnice na OŠ Franceta Prešerna Kranj (obnova strehe, tudi izvedba prezračevanja glede na razpoložljiva sredstva). Okvirna vrednost investicije je 1,18 milijona evrov (z vključenim DDV). Investicija bo izvedena v več fazah, in sicer v okviru proračunov v letih 2022 in 2023.

Potrdili so tudi šest prerazporeditev med investicijskimi projekti za njihovo izvedbo v tem proračunskem letu.

Svetnice in svetniki so potrdili več ukinitev statusa javnega dobra, in sicer:

 • na delu zemljišča ob objektu na Koroški cesti 29;
 • na parceli na Drulovki;
 • na parcelah na Podreči, ki v naravi ne predstavljajo javnega dobra.

V načrt pridobivanja nepremičnega premoženja pa so uvrstili več zemljišč v Nemiljah, zemljišče na Hujah, Primskovem, v Hrastju, Kranju na Zlatem polju (neposredna bližina bodočega doma upokojencev), dvosobno stanovanje na Gradnikovi 3 v Kranju (odkup deleža), trisobno stanovanje in garažo na Šorlijevi 39 v Kranju ter stavbo na Glavnem trgu 5 v Kranju.

V načrt prodaje nepremičnih so uvrstili parcele na Podreči, Kranju na Zlatem polju (neposredna bližina bodočega doma upokojencev), Drulovki, Bregu ob Savi in Hrastju.

Potrdili so tudi prerazporeditev 700 evrov za stroške najema za izvajanje programa Glasbene šole do preselitve v nove prostore (časovni zamik pri pridobivanju uporabnega dovoljenja zaradi vpisa v kataster stavb).

 

Kadrovske zadeve

Za nadomestnega člana Volilne komisije Mestne občine Kranja so imenovali Romana Nahtigala (namesto Sebastjana Gubiča, ki je podal odstopno izjavo). V Svetu OŠ Simona Jenka Kranj pa bo občino zastopala Vlasta Rozman (namesto Jerneje Logar, ki je podala odstopno izjavo). Pozitivno mnenje so izrekli kandidatoma za ravnatelja OŠ Franceta Prešerna Kranj, Tomažu Langu in Silvanu Baši.