Otroško varstvo

Prijazne igralnice, igrišča, razvejene mreže različnih oblik varstva v vrtcih (javni vrtci, zasebni vrtci s koncesijo in brez).

 

Strategija razvoja predšolske vzgoje v Mestni občini Kranj do leta 2023 predstavlja vidike njene prenove in vzpostavitev stanja, ki bo vzporedno zakonskim določilom.

 

Vrtci na območju Mestne občine Kranj

Za opravljanje javne službe na področju predšolske vzgoje je na območju Mestne občine Kranj organizirana javna mreža, ki jo sestavljajo javni vrtci, zasebni vrtci in zasebni vrtci s koncesijo. 

 

Otroško varstvo v Kranjskih vrtcih

Kranj je otrokom prijazno mesto, Foto: Pixabay

 

Vpis otrok v vrtec

Vrtec vpisuje in sprejema predšolske otroke v svoje programe na podlagi prijav in prostih mest vse leto.

 

Vrtec lahko sprejme otroka, ko je dopolnil starost najmanj 11 mesecev, če starši ne uveljavljajo več pravice do starševskega dopusta v obliki polne odsotnosti z dela.

 

Vrtec najmanj enkrat letno objavi javni vpis novincev, praviloma v  marcu za naslednje šolsko leto.

 

Varuh predšolskih otrok

Na podlagi 24. b člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 55/17) se varuhu predšolskih otrok iz proračuna občine zagotavljajo sredstva za namen sofinanciranja plačil staršev za varstvo otroka, ki ni bil sprejet v javni vrtec in je uvrščen na čakalni seznam. Varuhu pripadajo sredstva v višini 20 % cene programa, v katerega bi bil otrok vključen, če bi bil sprejet v vrtec.

 

Strošek varuha

Sredstva zagotavlja občina, v kateri imajo otrokovi starši stalno prebivališče oziroma občina, v kateri ima otrok stalno prebivališče skupaj z vsaj enim od staršev, za čas, ko je otrok uvrščen na čakalni seznam javnega vrtca.

 

Podrobnejše pogoje za sofinanciranje plačil staršev za varstvo otrok pri varuhu se določi v pogodbi, ki jo sklenete občina in varuh.

Urad za družbene dejavnosti

Darja Veternik

T: 04 2373 382

E: Darja.Veternik@kranj.si

Javno vzgojno-izobraževalni zavod Kranjski vrtci

 • Enota Najdihojca, Ul. Nikole Tesle 4, Kranj
 • Enota Mojca, Ul. Nikole Tesle 2, Kranj
 • Enota Sonček, Cesta 1. maja 17, Kranj
 • Enota Čebelica, Planina 39, Kranj
 • Enota Ciciban, Likozarjeva ul. 22, Kranj
 • Enota Čenča, Oprešnikova ul. 4a, Kranj
 • Enota Janina, Kebetova ul. 9, Kranj
 • Enota Čira Čara, Cesta Staneta Žagarja 6, Kranj
 • Enota Ostržek, Golnik 54, Golnik
 • Enota Ježek, Trstenik 8, Golnik
 • Enota Kekec, Cesta Kokrškega odreda 9, Kranj
 • Enota Čirče, Smledniška c. 136,  Kranj
 • Enota Živ Žav, Jernejeva ul. 14, Kranj
 • Enota Biba, Zg. Bitnje 266, Žabnica

 

V okviru Kranjskih vrtcev se:

 • v enoti Čira Čara izvaja tudi celodnevni javni program, ki traja od 5:30 do 20. ure. Starši imajo možnost otroka vpisati tudi v popoldanski oddelek, ki je odprt do 20. ure,
 • v enoti Mojca je možno otroka vpisati tudi v prilagojen program v razvojnem oddelku. Programa traja od šest do devet ur dnevno. Namenjen je otrokom s posebnimi potrebami od enajstega meseca do vstopa v šolo.

 

Javno vzgojno-izobraževalni zavodi pri osnovnih šolah

 • VVE pri OŠ Orehek Kranj
  • VVE pri OŠ Orehek – Orehek, Zasavska c. 53a, Kranj
  • VVE pri OŠ Orehek – Mavčiče, Mavčiče 102, Mavčiče
  • VVE pri OŠ Orehek – Mavčiče, Mavčiče 61, Mavčiče     
 • VVE pri OŠ Stražišče Kranj
  • VVE pri OŠ Stražišče – Besnica, Videmce 12, Zg. Besnica
  • VVE pri OŠ Stražišče - Žabnica, Žabnica 20, Žabnica
 • VVE pri OŠ Janeza Puharja Kranj - Center
  • VVE pri OŠ Janeza Puharja Kranj - Center - Primskovo, Zadružna il. 11, Kranj
  • VVE pri OŠ Janeza Puharja Kranj - Center, Komenskega ul. 4, Kranj
 • Buan d.o.o.
  • PE Zasebni vrtec Pri dobri Vesni,  Cesta Staneta Žagarja 30a, Kranj
 • Zasebni vrtec Dobra teta d.o.o.
  • PE Pri Dobri Evi, Ul. Lojzeta Hrovata 4b, Kranj
  • PE Pri Dobri Tinci, Partizanska c. 10, Kranj

Cene vzgojno-varstvenih programov v javnih vrtcih na območju Mestne občine Kranj, ki veljajo od 4. 2. 2023, znašajo mesečno na otroka po posameznih programih:

 1. Oddelek prvega starostnega obdobja: 613,92 €
 2. Oddelek drugega starostnega obdobja: 472,32 €
 3. Oddelek 3-4 letnih otrok: 516,40 €
 4. Kombiniran oddelek: 516,40 €
 5. Razvojni oddelek - *1.054,88 €

*Osnova za plačilo staršev otrok s posebnimi potrebami je cena programa za drugo enako stare otroke.

Rezervacija, začasen izpis otroka zaradi zdravstvenih razlogov:

Starši otrok, za katere je Mestna občina Kranj po veljavni zakonodaji dolžna kriti del cene programa predšolske vzgoje v vrtcu, lahko:

 • uveljavijo rezervacijo za otroka le enkrat letno. Rezervacijo lahko uveljavijo za neprekinjeno odsotnost otroka najmanj 30 in največ 60 koledarskih dni. Starši plačajo rezervacijo v višini 40 % mesečnega prispevka staršev za program, v katerega je bil otrok vključen pred začasno odjavo. V tej višini plačila staršev je strošek neporabljenih živil že odštet;
 • uveljavijo začasen izpis otroka zaradi zdravstvenih razlogov, in sicer s predložitvijo zdravniškega potrdila za otroka. Kot začasni izpis zaradi bolezni se upošteva odsotnost otroka nad 15 strnjenih delovnih dni. V času odsotnosti otroka starši plačajo 50 % mesečnega prispevka staršev za program, v katerega je vključen. V tej višini plačila staršev je strošek neporabljenih živil že odštet.

 

Starši, ki imajo v vrtec hkrati vključenega več kot enega otroka, lahko uveljavljajo rezervacijo in začasen izpis otroka zaradi zdravstvenih razlogov le za otroka, za katerega se ne sofinancira oziroma financira plačilo staršev za otroka iz državnega proračuna.

Starši o odsotnosti otroka zaradi uveljavljanja rezervacije obvestijo vrtec 14 dni pred nastopom odsotnosti.

 

Znižanje plačila vrtca ob predložitvi dokazil o reševanju osnovnega stanovanjskega problema:

Staršem otrok, za katere je Mestna občina Kranj po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa vrtca in so razporejeni od 2. do vključno 6. dohodkovnega razreda ter imajo otroka vključenega v vrtec, se ob predložitvi dokazil o reševanju osnovnega stanovanjskega problema, dodatno zniža plačilo vrtca za en dohodkovni razred, in sicer od 2. do vključno 6. dohodkovnega razreda.

Vlagatelj, ki na vlogi za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev, ki jo določa zakon, ki ureja uveljavljanje pravic iz javnih sredstev, izpolni izjavo o materialni ogroženosti zaradi odplačevanja stanovanjskega kredita, s katerim si družina rešuje osnovni stanovanjski problem, mora za znižanje vrtca skladno s prejšnjim odstavkom vlogi priložiti naslednja dokazila:

 

 • kupoprodajno pogodbo ali izpisek iz zemljiške knjige za nakup stanovanja oziroma stanovanjske hiše na območju Mestne občine Kranj ali gradbeno dovoljenje za gradnjo stanovanjske hiše na območju Mestne občine Kranj,
 • namensko kreditno pogodbo in
 • potrdilo banke o višini anuitete kredita.

 

Na podlagi dokazil iz prejšnjega odstavka o znižanju plačila vrtca odloča pristojni center za socialno delo.

Pravica do znižanega plačila zaradi reševanja osnovnega stanovanjskega problema ne pripada staršem, ki se jim plačilo sofinancira iz državnega proračuna.

Vse potrebne informacije glede oddaje vloge za znižano plačilo vrtca so vam na voljo na spletni povezavi Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti: http://www.mddsz.gov.si/si/uveljavljanje_pravic/socialna_zakonodaja/znizano_placilo_vrtca/

 

Postopek vključevanja otrok v vrtce iz centralnega čakalnega seznama

 

Z združitvijo posameznih čakalnih seznamov vseh 10 vrtcev (javnih in koncesijskih na območju Mestne občine Kranj) v Centralni čakalni seznam se nadaljuje proces vključevanja otrok na prosta mesta v vrtcih. Informacijski sistem bo samodejno poiskal iz centralnega čakalnega seznama otroke po vrstnem redu po število točk, prvi izbiri, drugi izbiri, tretji izbiri in četrti izbiri (katerikoli vrtec) in jih razporejal glede na podatke vrtcev o novih prostih mestih, kar posledično pomeni, da se centralni čakalni seznam dnevno spreminja. Mestna občina Kranj objavlja novi seznam enkrat mesečno.

 

Vrtec pozove starše otroka k podpisu pogodbe o vključitvi otroka v vrtec takoj, oziroma najkasneje v roku 3 dni od dneva, ko ga dodeli sistem v obravnavo. Starši otroka so dolžni v roku 5 delovnih dni od dneva vročitve poziva k sklenitvi pogodbe podpisati pogodbo in vrniti pogodbo. Če starši v roku 5 delovnih dni od vročitve poziva ne bodo vrnili podpisane pogodbe v vrtec, bodo podatki o otroku vrnjeni na centralni čakalni seznam, vrtec pa bo lahko k podpisu pogodbe pozval naslednjega otroka, ki ga bo sistem izbral iz centralnega čakalnega seznama po vrstnem redu.

 

V primeru:

 • da boste 1 x zavrnili vključitev otroka v vrtec uvrščenega na centralni čakalni seznam, pri naslednjem vpisu otroka v vrtec ne boste prejeli točk na račun uvrščenosti otroka na centralni čakalni seznam,
 • da boste 2 x zavrnili vključitev otroka v vrtec uvrščenega na centralni čakalni seznam, se otroka uvrsti na zadnje mesto centralnega čakalnega seznam in pri naslednjem vpisu otroka v vrtec ne boste dobili točk na račun uvrščenosti otroka na centralni čakalni seznam.

 

Program bo za vsakega posameznega otroka vedno znova najprej preverjal možnost vključitve otroka v vrtec prve izbire, druge izbire, tretje izbire in možnost vključitve tudi v vse preostale vrtce (katerikoli vrtec – DA).

 

Kljub zakonsko določenim rokom pozivamo starše, da se čim prej odločijo za podpis pogodbe ali za zavrnitev ponudbe vrtca, kar morajo vrtcu sporočiti v pisni obliki, saj s tem sprostijo prostor za druge otroke.

 

Primeri vključevanja:

Primer 1:

Izbrali ste vrtec 1 (prva izbira), izbrali ste vrtec 2 (druga izbira), izbrali ste vrtec 3 (druga izbira) in izbrali ste izbiro 4 (katerikoli vrtec - DA)

a) Pokliče vas vrtec po vašem zaporedju od 1 do 3, sprejmete ponujeno mesto, otrok je sprejet v vrtec in ni več na centralnem čakalnem seznamu.

b) Ker v vrtcu 1 do 3 ni prostora, vas pokliče vrtec X, ker ste izbrali izbiro katerikoli vrtec. Pri tem se ne bodo upoštevale enote vrtca za katere ste označili, da otroka v te enote ne želite vključiti. Vi sprejmete ponujeno mesto v vrtcu X, otrok je sprejet v vrtec in ni več na centralnem čakalnem seznamu.

c) Ker v vrtcu 1 do 3 ni prostora, vas pokliče vrtec X, ker ste izbrali izbiro katerikoli vrtec. Pri tem se ne bodo upoštevale enote vrtca za katere ste označili, da otroka v te enote ne želite vključiti. Vi NE sprejmete ponujenega mesta v vrtcu – enoti X in še naprej čakate ponudbe vaših izbranih vrtcev ali kateri koli drugega vrtca. Otrok v tem primeru ostane na centralnem čakalnem seznamu. V primeru sprostitve mesta v vrtcu – enoti X vam ta vrtec - enota ne bo več ponudil prostega mesta, ker ste ga predhodno že odklonili, lahko pa boste kasneje še vedno prejeli ponudbe za ostale vrtce - enote…

 

Primer 2:

Izbrali ste vrtec 1 (prva izbira), izbrali ste vrtec 2 (druga izbira)… niste pa izbrali katerikoli vrtec

a) Pokliče vas vaš izbrani vrtec, sprejmete ponujeno mesto, otrok je sprejet v vrtec in ni več na centralnem čakalnem seznamu.

b) Če v vaših dveh izbranih vrtcih ne bo prostora, ne boste prejeli ponudbe iz drugih vrtcev ob sprostitvi mest, ker na vlogi niste izbrali izbire katerikoli vrtec.

 

Centralni čakalni seznam za šolsko leto 2023/24