Poslovna cona Struževo

Poslovna cona Struževo

Obstoječe poslovno območje v Struževem. Severni del območja so nepozidana zemjišča, južni del so pozidana zemljišča, z objekti v obratovanju.

 

Dejavnosti na območju so: poslovna, proizvodna.

 

Velikost območja 5,3 ha
Nezazidane površine 2,7 ha (51%)
EUP in način urejanja

KR S 12 - OPPN (predviden)
KR S 13 - OPN (PIP)

KR S 14/1 - OPPN (predviden)

KR S 14/2 - OPPN (predviden)

Namenska raba

IG – gospodarske cone (S 12, S 13, S 14/1, S 14/2)

Stanje zemljišča v naravi Na severni strani so nepozidana zemljišca z redko vegetacijo, ostalo so pozidana stavbna zemljišca v uporabi.
Komunalna opremljenost
  • Asfaltirana krajevna cesta,
  • lega ob železniški progi,
  • vodovod – primarno omrežje,
  • kanalizacija – primarno omrežje,
  • elektrovod srednje napetosti (20 kV),
  • zemeljski plin,
  • elektronske komunikacije.
Lastništvo
  • število parcel: 28
  • število lastnikov: 11