Projekt Gorki2 bodo pričeli v naselju Britof

Izvajalec del bo predvidoma v prihodnjem tednu že pričel z gradbenimi deli projekta GORKI2, in sicer v naselju Britof. MO Kranj je projekt, skupaj z okvirnim terminskim planom, tudi že predstavila predstavnikom Sveta Krajevne skupnosti Britof, prav tako so bila predstavljena orodja obveščanja občanov, slednji so bili tudi povabljeni k spremljanju projekta na spletni strani www.gorki2.si.

 

Na včerajšnji predstavitvi predstavnikom Sveta Krajevne skupnosti Britof, organizirani na pobudo MO Kranj, so nadzornik, projektant in predstavnik izvajalca predstavili projekt ter potek in način izvedbe načrtovanih del. Izvajalec ima namreč po pogodbi za izgradnjo komunalne infrastrukture na celotnem območja v aglomeraciji Britof-Predoslje (gre za naselja Britof, Orehovlje in Predoslje) leto in pol časa. O načrtovanih posegih so bili obveščeni tudi vsi zainteresirani zunanji upravljalci komunalnih vodov.

 

Komunalni prispevek v 24 obrokih, upoštevana tudi dosedanja vlaganja

Pogovor ob predstavitvi je tekel tudi o komunalnem prispevku. Uporabniki na območju poselitve, kjer se na novo zgradi javna kanalizacija, morajo greznico opustiti in se po prejemu obvestila o obvezni priključitvi tudi priključiti na javno kanalizacijo. Po Odloku o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne ter padavinske vode na območju MO Kranj je skrajni rok za priključitev 6 mesecev, priklop pa je obvezen. Natančnega zneska višine komunalnega prispevka predstavniki občine niso mogli podati, na nivoju države namreč še ni sprejetega podzakonskega akta o odmeri komunalnega prispevka, zato težko ocenijo v kakšni meri bo to vplivalo na zavezance za odmero komunalnega prispevka.

 

Iz MO Kranj obveščajo, da bo vsem uporabnikom ponujena možnost obročnega plačila, in sicer v 24 mesečnih obrokih, prav tako pa bodo priznana tudi dosedanja vlaganja uporabnikov, in sicer v višini 60 % komunalnega prispevka. Upoštevana bodo pri vseh obstoječih stavbah, ki prenehajo z uporabo lastnih individualnih sistemov za odvajanje in čiščenje odpadne vode in se priključijo na javno kanalizacijsko omrežje, ne pa tudi pri novogradnjah.

 

Po trenutno veljavni zakonodaji znaša komunalni prispevek (za priklop obstoječega stanovanjskega objekta na javno kanalizacijo MO Kranj) za stanovanjski objekt neto tlorisne površine 170 m2 in 400 m2 površine gradbene parcele, z že vključeno olajšavo v višini 60 %, skupno 1.500 evrov. Pozor: podzakonski akti še niso sprejeti, zato gre le za okvirne izračune oziroma oceno komunalnega prispevka.


Izdatno obveščanje občanov

Spletna stran projekta GORKI2 (www.gorki2.si), ki bo zaživela do pričetka gradnje, je stičišče aktualnih novic in informacij o projektu, prek katere bodo lahko uporabniki spremljali tako potek projekta kot samo izvedbo, prav tako pa bodo na spletni strani objavljeni odgovori na najpogostejša vprašanja občanov. V času del se lahko prebivalci naselja Britof obrnejo tudi na predstavnika izvajalca in predstavnika strokovnega nadzora.


Celotno sporočilo za medije.