Medijsko središče

S tretje dopisne seje mestnega sveta v Kranju

Na 3. dopisni seji Mestnega sveta Mestne občine Kranj (MOK), ki je potekala med 22. in 24 aprilom 2020, so mestni svetniki potrdili spremembe odloka o parkiranju, taksah in cenah parkirnin ter sprejeli sklep o oprostitvi plačila najemnin za nepremičnine v lasti Mestne občine Kranj in v lasti krajevnih skupnosti na območju Mestne občine Kranj.

 

Do odprave omejitev gibanja brezplačno parkiranje v Kranju in več vstopov v stari Kranj z dovolilnico

Zaradi prepovedi javnega prevoza potnikov lahko občani prevoz na delo in nujne opravke opravijo le z lastnim prevozom. Zato želi Mestna občina Kranj z brezplačnim parkiranjem na javnih parkirnih površinah v času, ko se javni prevoz potnikov ne izvaja, uporabnikom vsaj nekoliko omiliti nastale višje stroške prevoza.

 

Zaradi omejitev gibanja in prepovedi gibanja izven območja občine prebivalci mestnega jedra pogosteje potrebujejo dostavo oziroma druge servisne storitve znotraj območja za pešce. Zato se za čas trajanja omejitev povišuje število brezplačnih omejenih vstopov v območje za pešce za pet vstopov, do katerih so upravičeni imetniki prve parkirne dovolilnice v coni 1 v območju za pešce.

 

Oprostitev plačila najemnin

Najemniki poslovnih prostorov v lasti Mestne občine Kranj in krajevnih skupnosti na njenem območju, najemnike zemljišč za postavitev kioskov in gostinskih vrtov v lasti občine, za katere velja ukrep Vlade Republike Slovenije glede prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom, in uporabniki zemljišč v lasti občine za postavitev reklamnih panojev bodo oproščeni plačila najemnine oziroma uporabnine za čas od 16. marca 2020 do prenehanja prepovedi opravljanja dejavnosti, ki jo opravljajo kot svojo poglavitno dejavnost.

 

Upravičenci do oprostitve najemnine so pravne osebe, samostojni podjetniki in fizične osebe, ki opravljajo pridobitno dejavnost, za katero velja prepoved poslovanja ali lahko le omejeno poslujejo ter imajo v najemu poslovne prostore v lasti MOK ali krajevnih skupnosti na območju MOK ali najemajo zemljišče v lasti MOK za postavitev kioska oziroma gostinskega vrta. Oprostitev plačila najemnine velja tudi, ko gre za uporabo zemljišče v lasti MOK za postavitev reklamnih panojev.

Upravičenci lahko uveljavljajo oprostitev najemnine pod pogojem, da so imeli 16. marca 2020 poravnane vse zapadle obveznosti do Mestne občine Kranj oziroma krajevne skupnosti na območju Mestne občine Kranj.

V primeru uporabe zemljišča za postavitev reklamnih panojev se uporabnina zniža za 50 odstotkov.