Svetniki potrdili proračuna za leti 2022 in 2023

Mestni svet je v prvi obravnavi potrdil proračuna za leti 2022 in 2023. Sprejeti sta bili Strategija Zero Waste (za družbo brez odpadkov) in Strategija razvoja turizma v Mestni občini Kranj. Spreminja se odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča in višina prosto oblikovane najemnine za občinska stanovanja. Znani so prejemniki občinskih priznanj za leto 2021.

 

Proračuna 2022 in 2023

Za leto 2022 so načrtovani prihodki v višini 72,377 milijona evrov, izdatki brez odplačila kreditov v višini 84,979 milijona evrov, skupaj z odplačilom dolga pa je proračun velik 88,572 milijona evrov. Investicijski odhodki in transferi predstavljajo 40,3 odstotke (37,5 milijona evrov), delež tekočih odhodkov in transferov je 55,6 odstotka.

Za leto 2023 je predvidenih 68,250 milijona prihodkov in 75,950 milijona evrov izdatkov brez odplačila kreditov, skupaj z odplačilom dolga so sredstva planirana v obsegu 80,597 milijona evrov. Investicijski delež proračuna je 33,3 odstotka (28,37 milijonov evrov), tekočih stroškov in transferov pa je 60,9 odstotka.

 

V obeh letih je predvideno zadolževanje do višine 12 milijonov evrov, s čimer MOK v veliki meri porabi zakonski kreditni potencial.

 

Večje investicije:

 • gospodarska javna infrastruktura v poslovni coni Hrastje (v letu 2022 planirano 5 milijonov evrov, v letu 2023 še 1,88 milijona evrov)
 • trajnostna mobilnost (do leta 2024 planirano 9,26 milijona evrov)
 • izvedba ukrepov za zmanjšanj emisij v prometu (do 2024 predvidena sredstva 5,32 milijona evrov)
 • rekonstrukcija Savske ceste od Smledniške ceste do Savske loke (do 2024 sredstva v višini 5,66 milijona evrov)
 • izgradnja komunalne infrastrukture Golnik‑Mlaka (v letih 2022 in 2023 planirano 3,81 milijona evrov),
 • nadaljevanje gradnje kolesarskih povezav (do 2024 bo investirano 3,57 milijona evrov)
 • energetska sanacija občinskih objektov (2023 planirano 2,53 milijona evrov)
 • izgradnja prizidka telovadnice pri OŠ Staneta Žagarja (v letu 2022 planirano 2,51 milijona evrov)
 • novogradnja vrtca Sonček (za obe leti 2,05 milijona evrov)
 • rekonstrukcija ceste Breg‑Mavčiče (do leta 2024 planirano 2 milijona evrov)
 • ureditev podjetniškega inkubatorja Kovačnica (v 2022 planirano 1,70 milijona evrov),
 • obnova lokalne ceste Kranj-Hrastje (do 2024 planirano 1,80 milijona evrov)
 • urbana prenova Kranja (v 2022 planirano 1,47 milijona evrov)
 • ureditev kanjona Kokre (do leta 2024 planirano 1,48 milijona evrov)
 • komunalna ureditev Industrijske cone Laze (v obeh letih 0,911 milijona evrov)
 • obnova nekdanje trgovske šole (med 2022 do 2024 planirano 0,948 milijona evrov
 • dozidava OŠ Helene Puhar (2022 planirano 0,722 milijona evrov)
 • nakup prostorov v Zdravstvenem domu Kranj (0,7 mio EUR, 2022)
 • oskrba s pitno vodo na območju Zgornje Save (0,691 mio EUR, 2022)
 • investicije v krajevnih skupnostih (za vsako leto 0,60 milijona evrov, do leta 2024 skupaj 1,8 milijona evrov)
 • komunalna in prometna ureditev na relaciji Gorenja Sava-Rakovica-Zabukovje-Spodnja Besnica in Zgornja Besnica (v letu 2023 planirano 0,539 milijona evrov, v letu 2024 še 4,984 milijona evrov)

 

Socialno varstvene dejavnosti

Mestni svet je potrdil spremembe odloka, ki ureja socialno varstvene dejavnosti. Nanašajo se na izvajanje socialno-varstvenih programov v Škrlovcu, dnevnem centru za mlade in družine, Centru za odvisnosti in enkratno socialno pomoč. Program Škrlovec se širi z mobilno službo, ki bo otrokom in mladostnikom, ki živijo v družinah s kompleksnejšimi težavami (npr. zanemarjanje, razne oblike odvisnosti, konfliktni odnosi, nasilje med odraslimi v družini, izoliranost, duševne motnje, socialna izključenost družine in podobno) na terenu zagotovilo strokovno pomoč ter podporo staršem in skrbnikom.

Pri Centru za odvisnosti se zmanjšuje delež materialnih stroškov in povečuje delež stroškov za plače, s čimer bo omogočeno nemoteno izvajanje programa. Dodeljevanje enkratnih socialnih pomoči pa je potrebno kadrovsko okrepiti, saj se je povečal obseg postopkovnih opravil, več je tudi vprašanj o možnosti pridobitve enkratne socialne pomoči. Z uveljavitvijo odloka bo MOK za izvajanje programov Škrlovca in enkratne socialne pomoči namenila skupaj 31.800 evrov več kot doslej (28.500 in 3.300), za Center za odvisnosti pa dodatna sredstva niso potrebna.

 

Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča

Mestni svet je v prvem branju potrdil nov Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ). Sprejema se predvsem z namenom, da se v delu, ki se nanaša na oprostitve NUSZ, uskladi z opozorilom Ministrstva za okolje in prostor glede neskladnosti sedaj veljavnih oprostitev z določbo 59. člena Zakona o stavbnih zemljiščih, sistemskimi priporočili in odločitvijo ustavnih sodnikov, da zemljišča, ki se uporabljajo za potrebe ljudske obrambe, niso izjema pri plačilu NUSZ. Z določitvijo nove vrednosti točke za izračun NUSZ se zagotovi povečanje priliva prihodkov v občinski proračun, hkrati pa se z dvigom vrednosti točke za nezazidana stavbna zemljišča spodbudi promet z nezazidanimi stavbnimi zemljišči, ki so že komunalno opremljena.

 

Vrednost točke za zazidano stavbno zemljišče se uskladi z rastjo življenjskih stroškov in bi se povečala za en odstotek, vrednost točke za komunalno opremljeno nezazidano stavbno zemljišče pa bi se povečala za sto odstotkov. Nova vrednost točke za odmero NUSZ bi se predvidoma uporabljala od 1. januarja 2022.

 

Za leto 2021 znaša vrednost točke za zazidana stavbna zemljišča 0,0003004 evrov (za leto 2022 predvidoma 0,0003034 evrov) in za nezazidana stavbna zemljišča 0,0000596 EUR (za leto 2022 predvidoma 0,0001192 evrov).

 

Lokacijska preveritev za območje na Kokrici

Mestni svet je potrdil lokacijsko preveritev za dve parceli k. o. Rupa. Gre za zemljišči v skrajno vzhodnem delu obstoječe gospodarske cone na Kokrici oziroma v osrednjem delu celotne cone, če upoštevamo še nepozidani del, ki se ureja z občinskim podrobnim prostorskim načrtom (OPPN). S sklepom se opredeljuje individualno odstopanje od prostorsko izvedbenih pogojev (PIP), ki jih določa izvedbeni prostorski načrt (IPN) MOK.

 

Namen je omogočiti novogradnjo poslovno proizvodnega objekta in transformatorske postaje. Odstopanje od PIP se dovoli zaradi tehnološkega procesa livarne, ki potrebuje objekt drugačnih (večjih) dimenzij, kot so dopustne po veljavnem IPN MOK. Odstopanja od PIP se nanašajo na manjši odmik od predpisanega, povečanje faktorja zazidanosti in povečanje maksimalnega višinskega gabarita. Investitor pridobi možnost za gradbeno dovoljenje za objekt, ki bo zadostil njegovim potrebam. Gospodarski subjekt ostane v MOK, poveča se število delovnih mest.

 

Višina prosto oblikovane najemnine

Zaradi spremembe Stanovanjskega zakona, ki določa postopno zvišanje neprofitnih najemnin v obdobju treh let, je potrebno povišati tudi prosto oblikovano oziroma tržno najemnino za stanovanja v lasti Mestne občine Kranj. Trenutno znaša povprečna neprofitna najemnina za stanovanja v lasti MOK 3,58 evra na kvadratni meter.

 

Glede na določila Stanovanjskega zakona so občine dolžne na vsakih pet leti preverjati izpolnjevanje pogojev za nadaljevanje neprofitnega najema. Mestna občina Kranj je te postopke do sprejema Stanovanjskega programa na septembrski seji mestnega sveta izvajala znotraj zakonskega minimuma, sedaj pa jih bo pričela izvajati na vsaki dve leti.

 

Če najemnik ni več upravičen do neprofitnega stanovanja, se najemnina določi v višini tržne najemnine, ki jo mestni svet določi s sklepom. Ker, upoštevajoč spremembe stanovanjske zakonodaje, določitev profitne najemnine v fiksnem znesku ne ustreza več, so svetniki potrdili, da bo odslej prosto oblikovana najemnina znašala 180 odstotkov od neprofitne najemnine. Enkrat letno se bo usklajevala z rastjo življenjskih stroškov.

 

Prosto oblikovana najemnina se določi tudi kot izklicna najemnina v postopkih oddaje tržnih stanovanj v najem in še v primerih, ko najemnik v neprofitnem stanovanju zaseda stanovanje s preveliko površino, npr. v primeru, da so otroci odšli od doma, smrt zakonca, lahko tudi že v času dodelitve dobi preveliko stanovanje, ker z drugačnim takrat MOK ne razpolaga, in podobno. V takih primerih se višja najemnina obračunava le za razliko v površini stanovanja, ki najemniku glede na veljavni površinski normativ ne pripada.

 

Strategija Zero Waste (za družbo brez odpadkov)

Strategija za obdobje 2021-2031, ki jo je mestni svet potrdil, združuje cilje in zaveze za občine, v katerih Komunala Kranj izvaja gospodarsko javno službo zbiranja komunalnih odpadkov. Poleg MOK so to še občine Jezersko, Naklo, Preddvor in Šenčur. Komunala Kranj je prevzela vlogo koordinatorja in organizatorja aktivnosti, pri pripravi dokumenta pa so pod strokovnim vodstvom Društva Ekologi brez meja sodelovali predstavniki komunale, člani različnih društev in javnih zavodov.

 

Dobesedni prevod nič odpadkov preozko opiše koncept »Zero Waste«. Gre za globalno blagovno znamko in je ime strategije, v kateri so druženi koncepti, modeli in nasveti za družbo, ki ne bo samo zmanjšala količine odpadkov, ampak tudi znižala porabo materialov in energije. Zero Waste združuje navodila za način življenja in spremembo določenih vzorcev in pomaga graditi krožno gospodarstvo.

 

Zaveze mestne občine vključujejo trajnostno upravljanje z viri in odpadki, informiranje, izobraževanje in osveščanje prebivalstva. Pri odpadkih gre za doseganje 78% ločenega zbiranja komunalnih odpadkov, na dolgi rok pa 90% snovna izraba, kar pomeni letno največ 330 kg komunalnih odpadkov na prebivalca in 68 kg mešanih komunalnih odpadkov.

 

Cilj vseh zavezanih v Zero Waste projekte ni samo zmanjševanje količine odpadkov, povečevanje deleža ločenih frakcij in skrb za čisto okolje. Gre za poseg v spremembo kulture, spreminjanja vzorcev, prilagajanje lokalne zakonodaje in umeščanje novih pravil na področju trajnostnega razvoja občin.

 

Strategija razvoja turizma

Strategija razvoja turizma v MOK 2021–2027 je krovni strateški dokument za usmerjanje ter financiranje delovanja in naložb na področju turizma v destinaciji Kranj oziroma MOK. Dosedanja se je konec leta 2020 iztekla. Proces priprave strategije je potekal od decembra 2020 do jeseni 2021. Mestni svet se je s procesom priprave dokumenta seznanil na letošnji majski seji.

 

Namen je, da se pospeši razvoj turizma kot gospodarske panoge v Kranju in poveča večstranske učinke tudi na druge sektorje. Med strateškimi cilji so okrevanje turističnega gospodarstva po epidemiji covid-19, krepitev podjetništva v turizmu, razvita ponudba za turiste in prebivalce, okrepljena tržna pozicija Kranja in učinkovito upravljanje destinacije.

 

Razvojni načrt zajema ukrepe na širih strateških področjih: razvoj turističnih produktov in doživetij (mestni in kulturni turizem, poslovni in kongresni, gastronomija, doživetja narave (outdoor) in zeleno zaledje, kulturni in družabni dogodki, šport in športni dogodki), celostni trajnostni razvoj destinacije in infrastruktura, upravljanje in trženje. Kranj je že naredil preboj na področju turizma, ko je v letu 2021 pridobil zlati znak Slovenija Green Destination za izkazano trajnostno delovanje. Urbani deli se povezujejo z zelenim podeželjem, utrjuje se položaj kulturno privlačnega mesta, ki hkrati sledi sodobnim digitalnim rešitvam. Kranj je tudi središče športa s privlačnimi prizorišči za dogodke in velikim potencialom za mednarodna tekmovanja, na Brdu se oblikuje stičišče nacionalnih panožnih zvez.

 

Vrednost strategije je ocenjena na 8,3 milijone evrov za minimalni scenarij (ohranjanje obstoječega in najnujnejše investicije), 19,2 milijona za optimalni scenarij (večji finančni vložek, ki omogoča preboj na ključnih segmentih turistične ponudbe in uresničevanje večine strateških siljev) do 33,5 milijona evrov za ambiciozni scenarij (visok finančni vložek, ki omogoča celostni preboj Kranja na področju turizma in preseganje postavljenih ciljev, vključno z realizacijo investicij v trajnostno mobilnost, šport, kulturo in krožno gospodarstvo).

 

Strategija je nastala v okviru odprtega in vključujočega sodelovanja z različnimi deležniki in prebivalci (delavnice, intervjuji, spletno anketiranje, javna obravnava itd.). »Zastavili smo ambiciozen, a realen šestletni načrt okrevanja turizma, prebojev v kakovosti, povezanosti in prepoznavnosti kranjske turistične ponudbe,« povzema župan Matjaž Rakovec.

 

Priznanja Mestne občine Kranj za leto 2021

Prejemniki priznanj za leto 2021 na podlagi razpisa in po sklepu mestnega sveta na predlog Komisije za nagrade in priznanja so:

Franc Hvasti, naziv častni občan za izjemen doprinos v športu in k razvoju kolesarstva;

Planinsko društvo Iskra Kranj, nagrada Mestne občine Kranj za krepitev planinskih pohodniških dejavnosti in delo z mladimi;

Prostovoljno gasilsko društvo Kokrica, listina o priznanju ob 100-letnici delovanja društva;

Janez Štros, listina o priznanju za dobrodelnost in pomoč osebam s posebnimi potrebami;

Javni gospodarski zavod Brdo, listina o priznanju za prispevek k razvoju in prepoznavnosti lokalne skupnosti;

Jože Veternik, velika plaketa Mestne občine Kranj za dolgoletno delo in razvoj zdravstvene dejavnosti;

Lutkovno gledališče Nebo, velika Prešernova plaketa za posluh in delo z najmlajšimi ter 20-letnico ustvarjanja.

 

Premoženjska zadeva

Pri premoženjski zadevah so svetniki potrdili odprtje novega načrta razvojnega programa za nakup šotora (vrednost 9.000 evrov), ki ga za izvedbo preventivnih in osveščevalnih dogodkov potrebuje Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Kranj.

 

Kadrovske zadeve

V svet zavoda Bolnišnice za ginekologijo in porodništvo Kranj je bil kot predstavnik MOK imenovan Gregor Tomše.

Za predsednico Občinske volilne komisije je bila imenovana Polona Kukovec, potem ko je Aljoša Drobnič septembra podal odstopno izjavo s te funkcije.

Mestni svet je dal soglasje k imenovanju Črtomirja Kurnika za direktorja javnega zavoda Lokalna energetska agencija Gorenjske.